Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Teave hüvitistaotluse hindamise kohta ELi liikmesriikides

Kui Te olete langenud kuriteo ohvriks välismaal (liikmesriigis, kus ei asu Teie elukoht), võite esitada taotluse oma elukohajärgse liikmesriigi abistavale asutusele. Abistav asutus tõlgib ja edastab taotluse selle liikmesriigi otsustavale asutusele, kus kuritegu toime pandi. Otsustav asutus vastutab taotluse hindamise ja hüvitise maksmise eest.

Siin leiate teavet selle kohta, kuidas kuriteo toimepanemise riigi otsustav asutus Teie taotlust hindab.

Soovitame Teil vaadata teavet riigi kohta, kus kuritegu toime pandi.

Üksikasjaliku teabe saamiseks konkreetse riigi kohta klõpsake palun asjaomase riigi lipul.

Viimati uuendatud: 08/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.