Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluv föderaalne sotsiaalküsimuste ja puuetega inimeste amet (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice)
Babenbergerstraße 5, A-1010 Viin

Tel: 0043 158831
Faks: 0043(0)10599882516

E-post: post.wien@sozialministeriumservice.at

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus nõuet ja tõendavaid dokumente?

Kui need esitab abistav ametiasutus või kuriteoohver, siis üldiselt saksa ja inglise keeles.

(Kui kuriteoohver ei ole suuteline dokumente ametiasutusele saksa või inglise keeles esitama, aktsepteeritakse ka muudes keeltes nõudeid, mis seejärel tõlgitakse.)

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Ametiasutus.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Nõude menetlemine on lõivuvaba.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Üldiselt ei pea isiklikult kohale tulema.

Kui Teid kohale kutsutakse, kannab kulud Teie taotlusel ametiasutus. Selle eest vastutab föderaalne sotsiaalküsimuste ja puuetega inimeste amet.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Kui see on vajalik, siis jah.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Enamikul juhtudel kaasatakse Austria ekspert, kelle määrab ametiasutus. Ta võtab Teie elukohariigis välja antud tõendeid hindamisel arvesse.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Jah.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

See oleneb sellest, millist abi taotletakse. Enamikul juhtudel tehakse otsus kuue kuu jooksul.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Saksa keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Sotsiaalministeeriumi otsuse peale võib esitada kaebuse föderaalsele halduskohtule (edasikaebused võib esitada konstitutsioonikohtule (Verfassungsgerichtshof) ja kõrgeimale halduskohtule (Verwaltungsgerichtshof)).

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Jah. Sotsiaalministeerium või föderaalne halduskohus õigusabikulusid siiski ei hüvita.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Peate ohvriabiorganisatsioonidelt (nt Weisser Ring) uurima, kas sellist abi pakutakse.

Viimati uuendatud: 19/08/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.