Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

a) Ohvreid, kes on Belgia kodanikud või kelle alaline elukoht on Belgias, saab hüvitise taotlemisel teisest ELi riigist aidata tahtlike vägivallaaktide ohvrite finantsabi komisjon (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence).

Aadress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Terrorismiohvritega seotud juhtumite puhul tuleb ühendust võtta komisjoni terrorismiosakonnaga.

Postiaadress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-posti aadress: terrorvictims@just.fgov.be

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

  • nõuet? Prantsuse, hollandi, saksa ja inglise keeles;
  • tõendavaid dokumente? Prantsuse, hollandi, saksa ja inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Sellist olukorda pole veel ette tulnud. Seda küsimust alles kaalutakse.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Ei.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Ei.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Komisjon hindab seda ohvri vigastuse ja vigastuse raskuse alusel.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Praegu on tähtaeg 18 kuud. Piiriüleste ja siseriiklike juhtumite korral on menetlus sama.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Prantsuse, hollandi, saksa või inglise keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Komisjoni otsuste edasikaebamiseks menetlust ei ole. Belgia riiginõukogule (Conseil d’Etat) saab esitada ainult tühistamishagi.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Ei, komisjon sellisel juhul ei sekku.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Komisjonile rahalise abi taotluste esitamisel saavad ohvrid kasutada ohvriabi teenistuste abi.

Ohvriabi pakuvad Belgia kogukonnad ja piirkonnad.

Lisateave (eelkõige eri teenistuste kohta, kes on volitatud abi andma) asub järgmistel veebisaitidel:

Vallooni-Brüsseli föderatsioon: victimes.be

Flandria: slachtofferzorg.be

Viimati uuendatud: 14/01/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.