Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

BULGAARIA VABARIIGI JUSTIITSMINISTEERIUM

Kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu

Aadress: Slavyanska 1, Sofia 1040, Bulgaaria Vabariik

Veebisait: https://www.compensation.bg

Kui kriminaalkorras karistatav tegu pannakse toime Bulgaaria Vabariigi territooriumil, on piiriüleste juhtumitega seotud hüvitistaotlustega tegelev otsuseid tegev asutus kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu.

Kui kriminaalkorras karistatav tegu pannakse toime väljaspool Bulgaaria Vabariiki, tegutseb kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu abistava asutusena ja edastab hüvitistaotluse selle riigi pädevale asutusele, kus kuritegu toime pandi.

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

  • nõuet? Bulgaaria ja inglise keeles;
  • tõendavaid dokumente? Bulgaaria ja inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Tõlke eest maksab kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei tule.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kellega peaksin ühendust võtma?

Ohver ei pea riigipoolse hüvitise andmise menetluse ajaks isiklikult kohale tulema.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Vaadake eelmise küsimuse vastust.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Jah. Asjaomases riigis väljastatud arstitõendeid, sh ravikulusid tõendavaid dokumente võidakse aktsepteerida ja/või tunnustada, kuid riiklik nõukogu otsustab selle üle igal üksikjuhul eraldi.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Arstliku läbivaatusega seotud reisikulud võidakse hüvitada, kuid riiklik nõukogu otsustab selle üle igal üksikjuhul eraldi.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Hüvitistaotlus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul pärast taotluse saamise kuupäeva. Vajaduse korral saab tähtaega pikendada kuni kolme kuuni.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Bulgaaria ja inglise keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riikliku nõukogu otsuseid ei saa vaidlustada.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Riigi poolt hüvitise määramise menetlusse ei ole vaja kaasata juristi.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Jah. Bulgaaria ohvriabi organisatsioonide ühendus

Tel +359 29819300

Viimati uuendatud: 08/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.