Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Justiitsministeerium (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Nikica Hamer Vidmar

Telefon: +385 1 371 47 56
Faks: +385 1 371 47 98

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Veebisait: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah, esitades nõude otse või saates tähitud kirjaga Horvaatia Vabariigi justiitsministeeriumile.

Millis(t)es keel(t)es hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus dokumente aktsepteerib?

Nõue ja tõendavad dokumendid peavad olema horvaadi keeles. Kui nõue ja tõendavad dokumendid on võõrkeelsed, tuleb need esitada koos vandetõlkija tehtud kinnitatud tõlkega.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Otsustav asutus ei tõlgi nõuet või tõendavaid dokumente ega kata tõlkekulusid.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Selle nõude menetlemise eest ei tule maksta haldus- ega muid tasusid.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Taotleja reisikulud hüvitatakse, kui kuriteoohvritele hüvitise maksmise komisjon (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) otsustab kutsuda taotleja kohtuistungile või isiklikult menetluses osalema.

Üldjuhul ei ole taotleja kohalolek menetluse käigus ja otsuse langetamiseks vajalik. Kui taotleja, tunnistajad, kohtu määratud eksperdid või muud isikud tuleb üle kuulata, võib kuriteoohvritele hüvitise maksmise komisjon kui otsuseid tegev asutus nõuda teise ELi liikmesriigi (kus hüvitisnõue esitati) pädevalt asutuselt nende toimingute tegemist.

Lisaks saab niisuguse menetluse puhul vajalikku ülekuulamist teha tehniliste vahendite, sh arvutitehnoloogia, elektroonilise side võrkude ning muude pildi- ja heliedastusseadmete abil. Sellisel juhul korraldab ülekuulamist kuriteoohvritele hüvitise maksmise komisjon, st otsuseid tegev asutus.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Jah.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Välismaal väljaantud arstlikke dokumente aktsepteeritakse, kuid kuriteoohvritele hüvitise maksmise komisjon kui otsuseid tegev asutus kontrollib ja hindab neid ning võib vajaduse korral nõuda arstlikku ekspertiisi.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Pädev asutus teeb nõude kohta otsuse umbes 60 päeva jooksul, kui nõue on täielik ja nõuetekohane (kui kõik otsuse langetamiseks vajalikud dokumendid, andmed ja tõendid on esitatud). Mittetäieliku nõude korral võib otsuse langetamiseks vajaminev aeg olla pikem.

Mis keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Otsus nõude kohta vormistatakse horvaadi keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Otsust ei saa edasi kaevata, kuid pool võib esitada pädevale halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Ei.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Jah.

Viimati uuendatud: 01/02/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.