Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Tšehhi Vabariigi justiitsministeeriumi hüvitiste osakond

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Tel: (420) 221997966
Faks: (420) 221997967

E-post: odsk@msp.justice.cz

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus dokumente aktsepteerib?

Tšehhi, slovaki või inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Otsuseid tegev asutus aktsepteerib ainult tšehhi-, slovaki- või ingliskeelseid dokumente (muukeelsed dokumendid jäetakse kõrvale ning esitajal palutakse nõue või dokumendid esitada tõlgituna ühte aktsepteeritud keeltest); kui asutus peab esitama ingliskeelsete dokumentide tõlke, teeb ta seda oma kulul.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Reisikulusid ei hüvitata.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Otsuseid tegev asutus tõlget ei korralda.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Teie elukohariigi arstitõend loetakse tõenäoliselt vastuvõetavaks.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Nõude kohta tehakse otsus kolme kuu jooksul.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Tšehhi või inglise keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Selleks tuleb esitada halduskohtule kaebus.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Jah, oma kulul.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Suurim kuriteoohvreid toetav organisatsioon on Bílý kruh obětí nimeline vabaühendus.

Viimati uuendatud: 15/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.