Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Taani

Sisu koostaja:
Taani

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Erstatningsnævnet (Taani kuriteokahju hüvitamise amet)

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Taotlust ei pea saatma abistava asutuse kaudu. Taotluse võib saata otse otsuseid tegevale asutusele (Erstatningsnævnet), kes saadab seejärel taotluse selle ringkonna politseile, kus kriminaalasja uuriti. Samuti võib taotluse esitada otse politseile.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus: nõuet? tõendavaid dokumente?

Kõik esitatavad dokumendid võivad olla kas taani või inglise keeles. Erstatningsnævnet eelistaks siiski, et kõik dokumendid oleksid võimaluse korral tõlgitud taani keelde.

Taani on sõlminud Põhjamaadega (Soome, Island, Norra ja Rootsi) keelekokkuleppe, mille kohaselt on nende riikide kodanikel õigus kasutada teistes Põhjamaades oma emakeelt. Kokkulepe hõlmab taani, soome, islandi, norra ja rootsi keelt.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Hüvitisasjades maksab dokumentide tõlkimise eest Taani politsei.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Juhtumi arutamine toimub kirjalikus menetluses. Taotlejana ei pea te isiklikult osalema, kui Erstatningsnævnet arutab juhtumit või teeb otsuse.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Kuna juhtumi arutamine toimub kirjalikus menetluses, ei tõstatugi isikliku osalemise ja suulise tõlke vajaduse küsimus.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Siinse riigi arstid ei pea arstlikku läbivaatust tegema. Üldjuhul aktsepteerib Erstatningsnævnet kõiki tervisetõendeid.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Kui elate teises ELi liikmesriigis, ei ole tavaliselt siinses riigis arstlikku läbivaatust vaja teha, sest selle võib teha teie elukohariigis.

Raviga seotud reisikulusid saab hüvitada tervisekuludena.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Juhtumite menetlemise aeg Erstatningsnævnetis võib olla väga erinev. See on sõltuvalt konkreetsetest asjaoludest seotud näiteks vajadusega saada politseilt, arstidelt või muudelt ametiasutustelt lisateavet; samuti võib püsiva tervisekahjustuse või töövõime kaotuse puhul osutada vajalikuks anda juhtum edasi tööturukindlustusametile (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), mis võib pikendada juhtumi menetlemise aega.

Üle 50% Erstatningsnævnetile esitatud juhtumitest vaadatakse läbi 50 päeva jooksul kiirmenetluses, mida kasutatakse lihtsate juhtumite puhul. Need on juhtumid, kus nii süülisuse kui ka hüvitise summa kohta tehakse lõplik otsus.

Kui juhtumit ei saa lahendada kiirmenetluses, on tavapärane Erstatningsnævnetis juhtumi lahendamise aeg kuni 18 kuud alates päevast, mil amet saab hüvitistaotluse.

Juhtumi läbivaatamist saab kiirendada, kui esitada ametile oma nõuet tõendavad dokumendid. Sellised dokumendid on näiteks ravimite ostutšekid, arstitõend haigena oldud aja kohta või tööandja tõend vigastuse tõttu saamata jäänud sissetuleku kohta.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Erstatningsnævnet koostab kõik otsused taani keeles. Seejärel saate lasta oma päritoluriigi abistaval asutusel otsuse tõlkida.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Erstatningsnævneti otsuse peale ei saa esitada kaebust teistele asutustele. Kui soovite, et otsust muudetaks, peate esmalt ühendust võtma Erstatningsnævnetiga ja selgitama, miks te ei ole otsusega rahul. Seejärel hindab amet, kas on alust juhtum uuesti läbi vaadata. See eeldab tavaliselt seda, et taotleja esitab uue ja asjakohase teabe, mis on juhtumi tulemuse seisukohast oluline.

Kui Erstatningsnævnet ei muuda oma otsust, saate taotleda ameti otsuse läbivaatamist kohtus.

Samuti saate esitada kaebuse parlamendi ombudsmanile.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Juhtumite käsitlemine on korraldatud nii, et üldjuhul ei ole teil õigusabi vaja, kuid kooskõlas siinse riigi õigusnormidega on teil see võimalus. Erstatningsnævnet võib teatavatel juhtudel otsustada, et taotleja peab täies mahus või osaliselt kandma kulud, mis tal on tekkinud seoses juhtumi menetlemisega ametis.

Siinse riigi õigusabi pakkuvad organisatsioonid ja juristid ei ole kohustatud pakkuma õigusabi või juristiteenuseid.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Viimati uuendatud: 04/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.