Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Sotsiaalkindlustusamet

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon : +372 612 1360
Faks : +372 640 8155

E-post : info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Veebisait : http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Kommentaarid :
Otsustav asutus on Sotsiaalkindlustusamet koos kohalike pensioniosakondadega. Peagi võite sellelt leheküljelt leida teavet kohalike pensioniosakondade kohta.

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

Euroopa ametlikes keeltes, soovitavalt eesti või inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Tõlkimise tasub ametiasutus, kes tõlke tellis.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Otsuse tegemisel ei ole isiku füüsiline kohalolu vajalik.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Isiklik kohalolu ei ole vajalik.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Aktsepteeritakse teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt väljaantud dokumente, aga ekspertarst hindab ohvri tervislikku seisundit ja vigastusi vastavalt tema elukohariigis välja antud meditsiinidokumentidele.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Isik ei pea tulema läbivaatusele.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Otsus vormistatakse 30 päeva jooksul arvates viimase dokumendi saamisest.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Eesti keeles

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Otsuse peale saab esitada vaide 30 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Vaide lahendame 30 päeva jooksul pärast vaide kättesaamist.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Jah

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Ohvriabitöötajad. Nende kontaktandmed on leitavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Viimati uuendatud: 15/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.