Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Soome

Sisu koostaja:
Soome

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Valtiokonttori (riigikassa)

P.O. Box 50

FI-00054 Valtiokonttori, Finland

E-post: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Võite saata oma nõude otse riigikassale. Palun võtke aga arvesse dokumentide esitamisel kehtivaid keelepiiranguid, mida on selgitatud allpool.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus nõuet

ja tõendavaid dokumente?

Nõue tuleb koostada soome, rootsi või inglise keeles. Tõendavad dokumendid peaksid samuti olema ühes neist keeltest.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Riigikassa ei võta nõuet menetlemiseks vastu, kui see ei ole koostatud mõnes eespool nimetatud keeles. Kui Te vajate dokumentide tõlkimisel abi, võite ühendust võtta oma elukohariigi abistava asutusega.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Teie taotluse menetlemise eest ei nõuta Teilt ühtki haldustasu.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Riigikassa menetleb juhtumit kirjalikult. Teil ei paluta üheski menetluse etapis isiklikult kohale tulla.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Vt eelmine vastus.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Teie elukohariigis välja antud arstitõendit aktsepteeritakse saadud vigastuse tõendina.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Vt eelmine vastus.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Saate otsuse keskmiselt kuus kuni kaheksa kuud pärast seda, kui riigikassa saab Teie nõude.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Riigikassa väljastab otsuseid üksnes soome ja rootsi keeles. Kui Te esitasite oma nõude inglise keeles, saate koos otsusega otsuse ingliskeelse sisukokkuvõtte.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Võite esitada saadud hüvitamisotsuse peale kirjaliku apellatsioonkaebuse kindlustuskohtule (Vakuutusoikeus) 30 päeva jooksul alates kuupäevast, mil Teid otsusest teavitati. Suunised apellatsioonkaebuse esitamise kohta on lisatud riigikassa hüvitamisotsusele.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Riigikassa saab anda Teile nõu hüvitise nõudmisega seotud küsimustes. Kui Te kasutate oma nõude koostamisel välisjuristi abi, on sellega kaasnevad kulud võimalik hüvitada vaid juhul, kui Teile on antud õigusabi või määratud õigusnõustaja juhtumi menetlemiseks kohtus. Nõude koostamise kulud võidakse hüvitada ka juhul, kui juhtumit ei menetleta kohtus, kuid Te vastate õigusabi saamiseks kehtestatud finantstingimustele.

Kas on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind hüvitise nõutamisel abistaksid?

Teil on võimalik saada nõude esitamisel abi Soome ohvriabilt (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Selle organisatsiooni kontaktandmed leiate organisatsiooni veebisaidilt https://www.riku.fi/en/home/.

Viimati uuendatud: 09/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.