Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Iga esimese astme kohtu (tribunal de grande instance) juures lahendab kuriteoohvrite või nende ülalpeetavate esitatud hüvitisnõudeid kuriteoohvritele kahju hüvitamise amet (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, CIVI).

Terrorismiaktide puhul teeb nõuete kohta otsuse terrorismi ja muude kuritegude ohvrite tagatisfond (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions, FGTI); otsuse vaidlustamise korral vaatab kohus selle läbi.

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah, te võite saata oma nõude otse ametiasutusele, kes lahendab teie nõude.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus

– nõude?

– tõendavad dokumendid?

Hüvitisnõude ja tõendavad dokumendid võib esitada prantsuse või inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Piiriüleste kuritegude ohvrid peaksid võimaluse korral laskma tõlkida põhidokumendid prantsuse keelde oma kulul.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Te ei pea isiklikult kohale tulema. Ometi saate teatavatel tingimustel taotleda reisikulude hüvitamist ja päevaraha majutus- ja toitlustuskulude katmiseks ning kohtusse ilmumise toetust (indemnité de comparution).

Hüvitise saamiseks peate võtma ühendust teile kohtukutse saatnud kohtuga.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Jah, kui tulete kohale, võimaldatakse teile tõlgi abi tasuta.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse. Sõltuvalt juhtumist võidakse dokumentide alusel läbi viia arstlik ekspertiis.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Eelistatavalt korraldatakse arstlik läbivaatus ohvriga kokkuleppel siis, kui ta külastab Prantsusmaad. Muul juhul võib FGTI hüvitada ohvri arstliku läbivaatusega seotud reisikulud tõendavate dokumentide esitamisel.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

CIVI kantselei edastab taotluse viivitamata FGTI-le.

FGTI peab tegema ohvrile pakkumise kahe kuu jooksul CIVI kantseleilt täieliku toimiku saamisest.

Kui ohver võtab pakkumise vastu, edastatakse kokkuleppeprotokoll CIVI eesistujale heakskiitmiseks. Pärast heakskiitmist on võimalik seda protokolli täita. Otsusest teatatakse ohvrile ja FGTI-le, kes maksab hüvitise välja.

Kui FGTI keeldub hüvitist maksmast, esitades selle põhjused, või kui ohver keeldub pakkumisest või ei vasta FGTI pakkumisele kahe kuu jooksul, arutab CIVI asja kohtumenetluses: sellisel juhul vaatab kohtunik taotluse läbi ning kontrollib antud ütlusi ja esitatud dokumente.

Prokurör ja FGTI esitavad oma seisukohad hiljemalt 15 päeva enne kohtuistungit. Nõude esitajale ja FGTI-le tuleb kohtukutse saata vähemalt kaks kuud enne kohtuistungit.

Pärast suletud kohtuistungit teatatakse CIVI otsusest maksta hüvitist (või keelduda hüvitise maksmisest) nõude esitajale ja FGTI-le, kes maksab määratud hüvitise välja kuu aja jooksul pärast teate saamist.

Mis puudutab terrorismi(FR), siis maksab FGTI hüvitissumma ettemaksuna kuu aja jooksul pärast täieliku toimiku saamist, kui toimiku alusel on isikul õigus seda saada. FGTI esitab hüvitise pakkumise ohvrile (pärast ohvri seisundi stabiliseerumist) või ohvri lähedastele pereliikmetele, kui ohver on surnud, kolme kuu jooksul.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Otsus väljastatakse teile prantsuse keeles. Võite taotleda selle tasuta tõlkimist.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Kui te ei ole CIVI otsusega rahul, võite taotleda juhtumi uuesti käsitlemist selles apellatsioonikohtus (cour d’appel), mille alla CIVI kuulub.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Teil on õigus saada õigusabi kooskõlas Prantsusmaal kohaldatavate normidega.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Ohvriabiühingud, kellega saab ühendust võtta kohtute juures asuvate ohvriabiametite kaudu või nende enda poole pöördudes, pakuvad teile tasuta abi hüvitisnõude koostamiseks.

Viimati uuendatud: 05/11/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.