Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Selliseid otsuseid teevad liidumaade hoolekandeasutused. Pädev on selle liidumaa asutus, kus kuritegu toime pandi. Selleks et välisriigi taotlejad ei peaks tegelema pädeva asutuse leidmisega, võivad nad pöörduda keskse kontaktpunkti (föderaalse töö- ja sotsiaalministeeriumi – Bundesministerium für Arbeit und Soziales) poole. Ministeerium edastab hüvitisnõude pädevale ametiasutusele.

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Võite, kuid pädevaid abistavaid asutusi tuleks samuti teavitada.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet?

Igas euroopa keeles.

– tõendavaid dokumente?

Igas euroopa keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Nõude esitajate jaoks on tõlge tasuta. Kulud kannab harilikult otsuseid tegev asutus.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Saksamaal ei kohaldata ohvrite hüvitisnõuetele haldus- ega muid tasusid.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Reisikulud, kui need on vajalikud, tasub pädev otsuseid tegev asutus.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Seadusjärgne õigus tõlki kasutada puudub. Praktikas kasutakse siiski tõlke juhul, kui see on vajalik.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Selliseid tõendeid üldjuhul aktsepteeritakse.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Reisikulud, kui need on vajalikud, tasub pädev otsuseid tegev asutus.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Hüvitisnõude menetlemise kestuse kohta ei saa ühest vastust anda, sest see sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Otsus tõlgitakse harilikult asjaomasse riigikeelde.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Hüvitisnõude kohta tehtud otsuse saab vaidlustada. Kui see ei anna tulemust, saab pöörduda sotsiaalkohtu poole.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Igal taotlejal on alati võimalik saada juristi abi, aga selle kulusid ei hüvitata.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Saksamaal on hulk kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke ohvriabi organisatsioone, kes võivad ohvritele abi pakkuda. Nendest annab hea ülevaate – ka inglise ja hispaania keeles – veebisait http://www.odabs.org.

Viimati uuendatud: 17/06/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.