Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Kreeka hüvitistega tegelev asutus (Archí Apozimíosis)

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Kui teie elukoht (katoikía) või harilik viibimiskoht (siníthi diamoní) on teise liikmesriigi territooriumil, tuleb taotlus esitada asjaomase liikmesriigi abistavale asutusele, kes saadab selle Kreeka hüvitistega tegelevale asutusele. Sellisel juhul saadab Kreeka hüvitistega tegelev asutus võimalikult kiiresti asjaomase liikmesriigi abistavale asutusele ja taotluse esitajale järgmise teabe: a) kontaktisik või asja menetlemise eest vastutav osakond; b) taotluse kättesaamise kinnitus ja c) ligikaudne aeg, mille jooksul võib oodata otsust taotluse kohta.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus dokumente?

Taotluse esitamisel ning teabe, andmete ja tõendavate dokumentide vahetamisel tuleb kasutada kreeka keelt.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Asutus ei vastuta tõlkimise ega sellega seotud kulude eest.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas seda teha?

Jah, tasu on 50 eurot. Kui see ei ole makstud taotluse läbivaatamise ajaks hüvitistega tegelevas asutuses, lükatakse taotlus tagasi. Kreeka abistav asutus annab teile teavet pangaülekande kohta, mis teil tuleb teha.

Ühtse euromaksete piirkonna (Single Euro Payment Area, SEPA) riigis saab elektrooniliselt riigilõivu tasuda SEPA kreeditkorraldusega eurodes, saajapank on Kreeka Pank. Rahvusvaheline kontonumber (IBAN) ja ülekande tegemiseks vajalikud andmed on järgmised.

Makse saaja nimi: MINISTRY OF FINANCE

Makse saaja aadress: 10 Kar. Servias St., 10562 Athens

Makse saaja IBAN: GR1201000230000000481090510

Panga BIC-kood: BNGRGRAA

Viitenumber: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20 numbrist koosneva paroolikoodi/maksekoodi annab teile Kreeka abistav asutus)

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Kreeka hüvitistega tegelev asutus võib – kui ta peab seda vajalikuks – kutsuda teid, teo toimepanijat või muid pooli, näiteks tunnistajaid või eksperte tunnistuste andmiseks isiklikult kohale.

Kui teie elukoht või harilik viibimiskoht on teise liikmesriigi territooriumil, palub Kreeka hüvitistega tegelev asutus asjaomasel abistaval asutusel asjaomane isik ära kuulata kooskõlas asukohariigi õigusega ja saata selle kohta protokoll. Ta võib ka koostöös asjaomase abistava asutusega korraldada kooskõlas Kreeka õigusega ärakuulamise ise telefoni või videokonverentsi teel. Sellisel juhul ei saa Kreeka hüvitistega tegelev asutus kohustada teid enda juurde kohale ilmuma. Kreeka abistav asutus aitab asjaomase liikmesriigi hüvitistega tegelevat asutust teie või teiste poolte, näiteks tunnistajate või ekspertide ärakuulamisel.

Asjaomase liikmesriigi hüvitistega tegeleva asutuse taotlusel teeb Kreeka abistav asutus järgmist: a) abistab hüvitistega tegelevat asutust, kui ärakuulamise korraldab otse hüvitistega tegelev asutus telefoni või videokonverentsi teel, kooskõlas Kreeka õigusega, ja tagab vajaliku logistilise taristu, või b) korraldab ärakuulamise kooskõlas Kreeka õigusega ise ja saadab ärakuulamisprotokolli asjaomase liikmesriigi hüvitistega tegelevale asutusele. Viimatinimetatud juhul tõlgitakse Kreekas koostatud ärakuulamisprotokoll teise liikmesriigi ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest või muusse ELi keelde, mida see liikmesriik on märkinud aktsepteeritavaks.

Kreeka abistava asutuse jaoks sel eesmärgil tekkinud kulud kannab Kreeka riik.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Jah, tõlkimine korraldatakse.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Neid aktsepteeritakse, kuid on võimalik, et tellitakse ka eksperdiarvamus.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Jah, need hüvitatakse.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Kreeka hüvitistega tegelev asutus peab juhtumi läbi vaatama kolme kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast ning tegema lõpliku otsuse kolme kuu jooksul alates taotluse hindamise kuupäevast.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Keeles, millest te aru saate.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Otsuse saab vaidlustada esimese astme halduskohtus (Dioikitikoú Protodikeíou) nelja kuu jooksul.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Kuriteoohvril on nii kriminaal- kui ka tsiviilhagi korral õigus saada ka riigi õigusabi. Seadusega (seaduse 3226/2004 artikkel 1) on ette nähtud riigi õigusabi ELi liikmesriigi madala sissetulekuga kodanikele, kolmandate riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, kui nad elavad seaduslikult Euroopa Liidus või nende harilik viibimiskoht on Euroopa Liidus. Õigusabi saamise õigusega madala sissetulekuga kodanikud on isikud, kelle perekonna aastasissetulek ei ületa kahte kolmandikku üldises riiklikus kollektiivlepingus sätestatud aastasest miinimumsissetulekust. Riigisisese vaidluse korral ei võeta vaidluse teise poole sissetulekut arvesse.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Soolise võrdõiguslikkuse uurimiskeskus (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KEThI)

Riiklik sotsiaalse solidaarsuse keskus (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Soolise võrdõiguslikkuse peasekretariaat (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Kreeka pagulaste nõukogu (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty Internationali Kreeka sektsioon (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Kreeka politsei – küberkuritegevus

Viimati uuendatud: 14/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.