Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Teistelt liikmesriikidelt saadud hüvitisnõudeid lahendab Budapesti pealinnavalitsus (Budapest Főváros Kormányhivatala):

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-post: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Veebiaadress: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/aldozatsegito-szolgalat-at

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet?

Mis tahes keeles.

– tõendavaid dokumente?

Mis tahes keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Ungari riik.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei, selliseid tasusid ei tule maksta.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Te ei pea menetluseks isiklikult kohale tulema.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Jah.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Ungari ametiasutus aktsepteerib Teie elukohariigi arstitõendeid.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Menetluse käigus tuleb otsus teha kuni 60 päeva jooksul.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Ungari keeles; see tõlgitakse klientidele, kes ei kõnele ungari keelt.

Kuidas saan otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Haldusmenetluse korral saab esimese instantsi otsuse kaevata kohtusse.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Võite saada tasuta õigusabi vastavalt Ungari 2003. aasta seadusele LXXX tasuta õigusabi kohta.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Oma huvide kaitsmiseks võite abi saada ükskõik millises ohvriabitalituse üksuses, s.t pealinna ja komitaatide valitsusasutustes, samuti ohvriabikeskustes, kus ohvriabitöötajad annavad huvitatud isikutele praktilist abi (näiteks aitavad täita taotlusi) ja teavet. Ohvrid võivad pöörduda ka kodanikuühiskonna organisatsioonide poole (nt ohvriabiorganisatsioon Fehérgyűrű, baptistlik abiorganisatsioon (Baptista Szeretetszolgálat) jne.

Viimati uuendatud: 03/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.