Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Maffiakuritegude ja tahtlike vägivallakuritegude ohvrite toetamise komitee (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), mis tegutseb siseministeeriumi juures (Via Cavour n. 6; e-post: protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Komiteesse kuuluvad erivolinik (Commissario), kes on komitee esimees, ning üks siseministeeriumi esindaja, kaks justiitsministeeriumi esindajat, üks majandusarengu ministeeriumi esindaja, üks majandus- ja rahandusministeeriumi esindaja, üks tööhõive-, tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika ministeeriumi esindaja ning üks asjaomase fondi finantsjuhtimise eest vastutava riikliku kindlustusseltsi CONSAP esindaja, kellel puudub hääleõigus.

Fondile juurdepääsu taotlus tuleb esitada läbivaatamiseks prefektuurile / piirkondlikule valitsusbüroole (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) ühes järgmistest kohtadest: koht, kus asub kohus, kes tegi süüdimõistva otsuse seoses mõne seaduse nr 122/2016 artiklis 11 osutatud kuriteoga; huvitatud isiku või ohvri surma korral teiste õigustatud isikute elukoht; ohvrit või teisi õigustatud isikuid esindava eriesindaja (procuratore speciale) elukoht, kui asjaomased isikud on Itaalia kodanikud või ELi kodanikud, kes ei ela Itaalias.

Tegeliku otsuse taotluse kohta teeb komitee.

Fondile juurdepääsemise tingimused ja taotlusvormi leiab järgmiselt siseministeeriumi veebisaidi lehelt:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page.

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah, ehkki nõude saatmine abistava asutuse kaudu võib olla kasulik taotluse ja mis tahes muude dokumentide tõlkimiseks.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

  • nõuet?
  • tõendavaid dokumente?

Itaalia keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Taotluse esitaja ei kanna ühtki kulu.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Vajadus isiklikult kohale tulla puudub, sest võistlevat menetlust ei toimu. Kui soovite esitada lisatähelepanekuid või -dokumente, võite saata need otsuseid tegeva asutuse e-posti aadressile või edastada need abistava asutuse kaudu.

Dekreedi nr 222/2008 artiklis 6 „Taotluse esitaja ärakuulamine Itaalia otsuseid tegeva asutuse taotlusel“ on sätestatud järgmist:

1. Kui Itaalia otsuseid tegev asutus otsustab taotleja või mis tahes muu isiku seadusandliku dekreedi artikli 2 lõike 3 alusel ära kuulata, saadab ta teise liikmesriigi abistavale asutusele käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 sätestatud korras vastava taotluse. Taotlus peab sisaldama teavet Itaalia õiguses sätestatud menetlusnõuete kohta ning selles tuleb paluda, et taotluse saanud teise liikmesriigi abistav asutus ärakuulatavat isikut nendest nõuetest teavitaks.

2. Kui Itaalia otsuseid tegev asutus palub seadusandliku dekreedi artikli 2 lõike 3 viimase osa alusel teise liikmesriigi abistaval asutusel kuulata taotleja või mis tahes muu isik ära kooskõlas asjaomase teise liikmesriigi õigusega, saadab ta käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 sätestatud korras vastava taotluse.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Vt eelmise küsimuse vastus.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Tõendeid tunnustatakse, tingimusel et need saadakse itaalia või inglise keeles. Kohalikud arstid ei pea korraldama mingit eraldi hindamist.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Arstlikku läbivaatust ei ole vaja teha; selle asemel peate esitama asjakohased meditsiinilised dokumendid ja kantud ravikulusid kajastavad arved.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Kehtivate eeskirjade kohaselt 60 päeva alates taotluse saamisest. Tuleb siiski meeles pidada, et menetlus peatatakse, kui otsuseid tegev asutus nõuab lisadokumente või -teavet (seaduse nr 241/90 artikkel 10-bis).

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Itaalia keeles.

Kuidas saan otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Esitades 60 päeva jooksul pärast otsusest teavitamist hagi üldkohtule (tribunale).

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Ei.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Käesoleva teabe esitaja teada mitte.

Viimati uuendatud: 16/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.