Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Läti

Sisu koostaja:
Läti

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Juridiskās palīdzības administrācija (õigusabiamet) Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Tasuta teabetelefon: +371 80001801
Faks: +371 67514209

E-post: jpa@jpa.gov.lv
Veebisait: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Võite saata riikliku hüvitise taotluse otse õigusabiametile, esitamata taotlust Teie elukohariigiks oleva Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus nõuet?

Õigusabiamet aktsepteerib riikliku hüvitise nõuet ja sellele lisatud dokumente läti ja inglise keeles. Õigusabiametile esitatavad dokumendid ei pea olema legaliseeritud ja nende suhtes ei kohaldata samaväärseid formaalsusi.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude/tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Kui riikliku hüvitise nõue ja sellele lisatud dokumendid on vaja tõlkida, kaetakse tõlkimise kulud riigieelarvest õigusabiametile eraldatud vahenditest.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Teisest Euroopa Liidu liikmesriigist saadud riikliku hüvitise nõude läbivaatamise eest ei nõuta Teilt tasu.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Teie kohalolek ei ole riikliku hüvitise nõude läbivaatamisel ja riikliku hüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta otsuse tegemisel vajalik.

Kui õigusabiamet leiab, et otsuse tegemiseks on vaja lisateavet, teavitatakse Teid sellest seitsme päeva jooksul pärast riikliku hüvitise nõude vastuvõtmist.

Otsus saadetakse riikliku hüvitise nõudes märgitud aadressile.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Teie kohalolek ei ole riikliku hüvitise nõude läbivaatamisel ja riikliku hüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta otsuse tegemisel vajalik.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Otsuse ekspertiisi kohta teeb menetluse läbiviija (politsei, prokuratuur, kohus). Õigusabiamet küsib menetluse läbiviijalt teavet ekspertiisi tulemuste kohta.

Eksperdiarvamus põhineb arstliku läbivaatuse aruannetel või muudel objektiivsetel andmetel.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Kui menetluse läbiviija (politsei, prokuratuur, kohus) on otsustanud nõuda ekspertiisi, kaetakse Teie reisikulud (riigieelarvest) Läti Vabariigi õigusnormides sätestatud korras ja summas.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Õigusabiamet teeb otsuse riikliku hüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta ühe kuu jooksul pärast riikliku hüvitise nõude saamist ja otsus saadetakse riikliku hüvitise nõudes märgitud aadressile.

Kui õigusabiamet küsib Teilt või menetluse läbiviijalt (politsei, prokuratuur, kohus) lisateavet, peatatakse otsuse tegemiseks ette nähtud aja arvestamine, kuni kogu küsitud teave on saadud.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Otsus riikliku hüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta saadetakse Teile läti keeles koos tõlkega keelde, mida Teie elukohariigiks olev Euroopa Liidu liikmesriik aktsepteerib.

Kuidas saan otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Võite vaidlustada õigusabiameti otsuse riikliku hüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta ühe kuu jooksul alates otsuse jõustumisest, esitades õigusabiametile asjakohase taotluse, mis edastatakse justiitsministeeriumile.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Te ei vaja riikliku hüvitise taotlemiseks õigusabi. Vajalikku abi riikliku hüvitise nõudmisel saab õigusabiametilt.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Ühendus Skalbes on kuriteoohvrite jaoks sisse seadnud tasuta abitelefoni 116006, kust saab iga päev ajavahemikus 7.00–22.00 kuriteoohvritele mõeldud emotsionaalset ja psühholoogilist tuge, teavet ohvrite menetlusõiguste (õigused kriminaalmenetluses, õigus kahjuhüvitisele, õigus riiklikule hüvitisele jne) ja ohvritele pakutavate (tugi)teenuste kohta.

Viimati uuendatud: 18/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.