Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Leedu Vabariigi Justiitsministeerium (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30
Vilnius

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah, hüvitisnõude võib saata otse Leedu Vabariigi Justiitsministeeriumile.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet?

– tõendavaid dokumente?

Hüvitisnõue ja tõendavad dokumendid tuleb esitada leedu või inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Hüvitisnõude ja/või sellele lisatud tõendavate dokumentide leedu või inglise keelde tõlkimise kulud kannab nõude esitaja või need edastanud ametiasutus.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Kuriteoohver ei pea oma hüvitisnõude kohta otsuse tegemisel isiklikult kohal viibima. Seega neid kulusid ei hüvitata.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Kuriteoohver ei pea oma hüvitisnõude kohta otsuse tegemisel isiklikult kohal viibima.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Kannatanu elukohariigi pädevate asutuste/isikute väljastatud dokumente tunnustatakse.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Otsus tehakse ühe kuu jooksul pärast hüvitisnõude ja kõikide vajalike dokumentide esitamist Leedu Vabariigi Justiitsministeeriumile.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Tavaliselt leedu keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Leedu Vabariigi Justiitsministeeriumi otsuse saab vaidlustada Leedu haldusvaidluste ülemkomisjonis (Lietuvos administracinių ginčų komisija) või Vilniuse piirkondlikus halduskohtus (Vilniaus apygardos administracinis teismas) ühe kuu jooksul pärast otsuse teatavakstegemist.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Jah. Isik võib taotleda riigi õigusabi riigi õigusabi talituselt (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), kes otsustab riigi õigusabi andmise.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Ei.

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.