Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Ministère de la Justice (Justiitsministeerium)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Faks: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-post: info@mj.public.lu
Veebisait: http://www.mj.public.lu/

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah, hüvitisnõue tuleks saata kirja teel otse Luksemburgi justiitsministrile, tingimusel et nõude esitajal ei ole õigust saada hüvitist teises liikmesriigis ning ta suudab tõendada, et tema alaline elukoht on Luksemburgis.

Nõude esitaja võidakse vabastada Luksemburgis alaliselt elamise tingimusest, kui ta on kriminaalseadustiku artiklis 382-1 nimetatud kuriteo (inimkaubanduse) ohver.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus nõuet ja tõendavaid dokumente?

Hüvitisnõude ja tõendavad dokumendid võib esitada järgmistes keeltes:

  • letseburgi keel,
  • prantsuse keel,
  • saksa keel.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Tõlkekulud kannab justiitsministeerium.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Kuriteoohvri kohalolek on vabatahtlik. Ohvrit võib esindada advokaat. Seega ei ole kohalesõitmine vajalik.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Jah.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Teie elukohariigi arsti väljastatud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse tõendina Teie suhtes toime pandud tegude ja Teile tekitatud vigastuste kohta.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Küsimus langeb ära. Välisriigi arstitõendit aktsepteeritakse tõendava dokumendina.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Justiitsminister teeb otsuse kuue kuu jooksul pärast hüvitisnõude esitamist.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Kuna nõue peab olema prantsuse, saksa või letseburgi keeles, on ka asjaomane otsus ühes neist keeltest.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Justiitsministri otsuse või tema määratud hüvitise suuruse vaidlustamiseks saab algatada kohtumenetluse riigi vastu, keda esindab justiitsminister. Otsuse vaidlustamiseks tuleb pöörduda nõude esitaja valikul kas Luxembourgi või Diekirchi piirkondliku kohtu poole (tribunal d’arrondissement).

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Igaüks, kes suudab tõendada, et tal puudub piisav sissetulek, võib saada tasuta õigusabi vastavalt seaduses sätestatud tingimustele. Teile määratakse advokaat, kes annab Teile õigusnõu või esindab Teid kohtus, ning kulud kannab riik. Kõik saavad nõu pidada õigusteavet ja -nõu andvate asutustega. Võite pöörduda õigusteabe talituse poole (service d’accueil et d’information juridique), et saada tasuta õigusteavet.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (sotsiaalabi kesktalitus) – service d’aide aux victimes (SAV) (ohvriabiteenistus)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel: (+352) 47 58 21-627 / 628

Viimati uuendatud: 19/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.