Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Vägivallakuritegude hüvitamise fond (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Aadress:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-post: info@schadefonds.nl

Postiaadress:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet?

Kõikides keeltes, kuid eelistatavalt hollandi või inglise keeles.

– tõendavaid dokumente?

Kõikides keeltes, kuid eelistatavalt hollandi või inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Nõude / tõendavate dokumentide tõlkimise eest maksab vägivallakuritegude hüvitamise fond.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei, hüvitisnõude menetlemise eest ei ole vaja maksta haldus- ega muud tasu.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Kohalolek menetluse ajal ei ole vajalik. Otsus tehakse alati kirjalikult ja saadetakse Teile posti teel.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Ei kohaldata.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Tavaliselt aktsepteerib vägivallakuritegude hüvitamise fond Teie arsti esitatud teavet Teie tervisliku seisundi kohta ning esitab selle vajaduse korral oma meditsiininõustajatele, kes teavet hindavad ja nõu annavad. Need nõustajad ei tee ise arstlikku kontrolli.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei kohaldata.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Mitte kauem kui 26 nädalat, kuid enamasti tehakse otsus varem.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Selles keeles, milles Te esitasite taotluse.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Esitades vaide vägivallakuritegude hüvitamise fondi kaebuste osakonnale. Teie hüvitisnõude kohta tehtud otsuses on teave vaide esitamise korra kohta.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi õigusnormide alusel õigusabi (juristi abi)?

Ei.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Madalmaade ohvriabiorganisatsioon Slachtofferhulp Nederland aitab Teid võimaluse korral. Madalmaade ohvriabiorganisatsiooni telefon: 0900-0101.

Viimati uuendatud: 26/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.