Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Poola

Sisu koostaja:
Poola
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Selle kohta praegu teavet pole.

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Üldjuhul peaks abistav ametiasutus edastama hüvitisnõude otsuseid tegevale ametiasutusele. Õigustatud isik võib siiski edastada nõude ka otse Poola otsuseid tegevale ametiasutusele.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet?

– tõendavaid dokumente?

Otsuseid tegev ametiasutus aktsepteerib kirjavahetust nii poola kui ka inglise keeles.

Otsuseid tegev ametiasutus aktsepteerib teise riigi abistava ametiasutuse korraldatud ülekuulamiste protokolle selle teise riigi ametlikus keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Dokumentide tõlkimise kulud katab riigikassa.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Hüvitist taotlevad isikud on vabastatud kõikidest kohtulõivudest.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Teie sõidukulusid ei hüvitata. Teid võidakse siiski üle kuulata kaugmeetodil, ilma et Teil oleks vaja otsuseid tegevasse ametiasutusse kohale ilmuda. Te võite paluda otsuseid tegeval ametiasutusel pöörduda Teie riigi abistava ametiasutuse poole, et viimane aitaks korraldada Teie ülekuulamise ülekandmist. Te peate andma selliseks ülekuulamiseks oma nõusoleku.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Otsuseid tegev ametiasutus määrab vajaduse korral tõlgi. Te ei pea tasuma sellest tulenevaid kulusid.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Otsuseid tegev ametiasutus hindab, kas Teie elukoha järgsete arstide tehtud läbivaatus on usaldusväärne. Kui ta leiab, et vaja on teha uus läbivaatus, peaksite selle tegema. Teil tuleb tasuda ainult sõidukulud.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Sõidukulusid ei hüvitata, isegi kui Teil tuli tulla arstlikuks läbivaatuseks kohale.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Hüvitisnõuete kohta otsuse tegemiseks ei ole tähtaega kehtestatud. Otsuse tegemiseks kuluv aeg ei olene mitte ainult sellest, kui keeruline asi on ja milliseid tõendeid otsuseid tegev ametiasutus peab koguma, vaid ka otsuseid tegevas ametiasutuses menetluses olevate asjade arvust.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Hüvitist käsitlev otsus on poolakeelne.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Kui Te ei ole hüvitist käsitleva otsusega rahul, võite selle edasi kaevata teise astme kohtusse (sąd II instancji). Sellega seoses Teile kulusid ei kaasne.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Poola õiguse alusel võib anda tasuta õigusabi. Seda antakse isikutele, kes tõendavad, et nad ei saa endale juristi palkamist lubada. Lisaks on hea teada, et hüvitise taotlemisel võib Teid aidata ka kuriteo menetlemist juhtiv prokurör.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Poolas on asutatud ohvrite ja kinnipidamisasutusest vabanenud isikute abistamise fond (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), mis kogub muu hulgas kuriteoohvrite ja nende lähisugulaste abistamiseks eraldatud rahalisi vahendeid. Seda fondi haldab justiitsminister. Toetuse andmine on korraldatud selliselt, et fondihaldur valib avatud hankemenetluse teel välja organisatsioonid, kelle pakkumusi ta peab kõige paremaks, ja annab neile sihtotstarbelisi toetusi kuriteoohvrite abistamiseks.

Eraldatud rahalisi vahendeid kasutatakse õigus-, psühholoogilise ja materiaalse abi andmise rahastamiseks. Õigusabi võib hõlmata abi hüvitise taotlemisel, sealhulgas piiriüleste juhtumite korral.

Kui soovite abi saada, peate pöörduma mõne vabaühenduse poole, kes on saanud justiitsministrilt sel eesmärgil toetust, ja tõendama, et olete kuriteoohver. Selliste organisatsioonide loetelu koos nende kontaktandmetega on avaldatud justiitsministeeriumi veebisaidil https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/, vt vaheleht działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz os nazbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Viimati uuendatud: 03/04/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.