Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Portugalis on selleks asutuseks kuriteoohvrite kaitse komisjon (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPCV).

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Ei. Vägivallakuritegude või koduvägivalla ohvrid, kes viibivad harilikult teises ELi liikmesriigis, peavad esitama nõude Portugali riigi makstava hüvitise/ettemakse saamiseks selle ELi liikmesriigi pädevale asutusele, kus nad viibivad.

See asutus saadab nõude Portugali kuriteoohvrite kaitse komisjonile, kes astub pärast nõude kättesaamist vajalikud sammud asjaolude uurimiseks ja nõude üle otsustamiseks.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

a) nõuet?

Kuriteoohvrite kaitse komisjon aktsepteerib nõudeid ja dokumente portugali või inglise keeles.

b) tõendavaid dokumente?

Kui kuriteoohvrite kaitse komisjon taotleb nõude esitaja hariliku viibimiskoha liikmesriigi pädevalt asutuselt taotleja või mõne muu isiku (nt tunnistaja või eksperdi) ärakuulamist, ei või komisjon selle ärakuulamise kirjalikku protokolli tagasi lükata, kui protokoll on kirjutatud ühes liidu institutsioonide ametlikest keeltest.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Kuriteoohvrite kaitse komisjon. Vägivallakuritegude või koduvägivalla juhtumite korral taotletud ja kuriteoohvrite kaitse komisjoni osutatud teenused ei kvalifitseeru teenustasude ega kulude hüvitamise nõudeks.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Kuriteoohvrite kaitse komisjon saab kõik dokumendid, mida ta vajab, et uurida ja otsustada, kuidas anda hüvitist, mida Portugali riik maksab seoses Portugalis toime pandud kuriteoga ohvrile, kelle harilik viibimiskoht on teises liikmesriigis. Ta võib ka taotleda ohvri elukohaliikmesriigi asutuselt ohvri ärakuulamist. Nõude esitajal ei ole vaja sõita selleks Portugali, et komisjon ta ära kuulaks.

Kui Portugali kohus peab vajalikuks nõude esitaja isiklikku ärakuulamist ilma muid vahendeid kasutamata, tasub reisikulud ja muud sellega seotud kulud Portugali riik.

Õigusabi taotlusi võtab vastu ja menetleb sotsiaalkindlustusamet.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Jah.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Kõiki dokumente, mille on saatnud nõude esitaja hariliku viibimiskoha liikmesriigi pädev asutus, aktsepteeritakse ilma erinõueteta ja need on vabastatud legaliseerimisest või samaväärsetest formaalsustest.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Arstidokumendid, mille nõude esitaja on esitanud oma hariliku viibimiskoha liikmesriigi asutusele ja mis on vajalikud juhtumi kohta otsuse tegemiseks, või muud dokumendid, mida võidakse taotleda, saadetakse kuriteoohvrite kaitse komisjonile, ilma et oleks vaja korraldada Portugalis täiendavaid arstlikke läbivaatusi.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Kümne päeva jooksul saavad nii nõude esitaja hariliku viibimiskoha liikmesriigi pädev asutus kui ka nõude esitaja ise kuriteoohvrite kaitse komisjonilt teate nõude kättesaamise kohta koos viitega nõude kohta otsuse tegemise tõenäolisele tähtajale.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Hüvitisnõude kohta tehtud otsuse võib saata nõude esitajale ja tema hariliku viibimiskoha liikmesriigi asutusele portugali või inglise keeles. Kuriteoohvrite kaitse komisjon võib aga otsustada kasutada ka selle ELi liikmesriigi ametlikku keelt, kus on nõude esitaja harilik viibimiskoht, või mõnda muud selle liikmesriigi keelt, kui see on üks liidu institutsioonide ametlikest keeltest.

Kas ma saan otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Jah. Kui nõude esitaja leiab, et kuriteoohvrite kaitse komisjoni otsus on ekslik, on tal 15 päeva aega komisjonile kaebus esitada. Nõude esitaja peaks kirjutama avalduse, milles esitab oma nõude aluse, ja lisama tõendid, mida ta peab asjakohaseks. Kuriteoohvrite kaitse komisjonil on seejärel 30 päeva aega kaebus läbi vaadata ja selle üle otsustada ning komisjon võib vaidlustatud akti kinnitada, kehtetuks tunnistada, tühistada, muuta või asendada.

Kui nõude esitaja ei ole kaebuse kohta tehtud otsusega rahul, võib ta selle otsuse halduskohtus vaidlustada.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Kuriteoohvrite kaitse komisjon ei paku selles küsimuses mingeid sekkumismeetmeid.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Kuriteoohvrite kaitse komisjon (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC):

  • isiklikult – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisbon, esmaspäevast reedeni kl 9.30–12.30 ja kl 14.00–16.30;
  • posti teel, kasutades komisjoni veebisaidil olevat vormi;
  • e-kirja teel: correio.cpvc@sg.mj.pt;
  • veebis, täites vägivallakuritegude ohvritele või koduvägivalla ohvritele mõeldud vormi (https://cpvc.mj.pt/);
  • telefoni teel: (+351) 213 222 490, kl 9.30–12.30 ja kl 14.00–16.30 (kõnetasu vastavalt lauatelefoni tariifile).

Portugali ohvriabiühing (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, APAV):

  • ohvriabitelefon: (+351) 116 006 (tööpäevadel kl 9.00–21.00);
  • veebis ohvriabiühingu saidil: http://www.apav.pt/ (portugali, inglise, vene ja hiina keeles) või saidil http://infovitimas.pt/pt/app/;
  • viipekeele videotõlgi teenus / SERV IIN – videokõne kaudu (+351 12 472), tööpäevadel kl 10.00–18.00.

Kodakondsuse ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, GIG):

  • koduvägivalla ohvrite teabeteenistus (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) pakub teavet ohvrite õiguste ning kogu riigi territooriumil kättesaadavate õiguskaitsevahendite, psühholoogilise ja sotsiaalse toe ja juriidilise teabe saamise kohtade kohta – telefon: (+351) 800 202 148 (tasuta anonüümne, konfidentsiaalne teenus, kättesaadav ööpäev läbi).
Viimati uuendatud: 07/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.