Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Artikli 3 lõike 2 kohaselt määratud otsuseid tegev Rumeenia asutus on

Bukaresti esimese astme kohus (Tribunalul București)
Kuriteoohvritele rahalise hüvitise maksmise komisjon (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bucharest, code 030823

Tel: +40 214083600, +40 214083700
Faks: +4021 3187731

E-post: tribunalul.bucuresti@just.ro

Veebileht: http://www.tmb.ro/

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

  • nõuet? Rumeenia keeles
  • tõendavaid dokumente? Rumeenia keeles

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Ei kohaldata.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei tule.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Füüsiline kohalolu ei ole vajalik.

Õigusabi katab reisikulud, kui seadus või kohus nõuab füüsilist kohalolu ja kui kohus otsustab, et asjaomaste isikute ärakuulamiseks ei ole muud võimalust.

Kohus otsustab, kas need kulud kaetakse või mitte, ning teatab poolele, kuidas nende hüvitamist taotleda.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Füüsiline kohalolu ei ole vajalik.

Õigusabi katab reisikulud, kui seadus või kohus nõuab füüsilist kohalolu ja kui kohus otsustab, et asjaomaste isikute ärakuulamiseks ei ole muud võimalust.

Kohus otsustab, kas need kulud kaetakse või mitte, ning teatab poolele, kuidas nende hüvitamist taotleda.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Seda uurib määratud Rumeenia asutus, mis teeb otsuseid, täpsemalt Bukaresti esimese astme kohtu kuriteoohvritele rahalise hüvitise maksmise komisjon.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Kohus otsustab, kas need kulud kaetakse või mitte, ning teatab poolele, kuidas nende hüvitamist taotleda.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Üks kuni kaks aastat.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Rumeenia keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Rahalise hüvitise nõude või rahalise hüvitise ettemakse nõude lahendamisel võib kahest kohtunikust koosnev kuritegude ohvritele rahalise hüvitise maksmise komisjon otsustada kahte moodi:

  1. nõue võetakse vastu ning määratakse kindlaks rahalise hüvitise või vajaduse korral selle ettemakse suurus;
  2. nõue lükatakse tagasi, kui käesoleva seaduse kohased rahalise hüvitise või asjakohasel juhul selle ettemakse tasumise tingimused ei ole täidetud.

Otsus rahalise hüvitise nõude või rahalise hüvitise ettemakse nõude kohta toimetatakse ohvrile kätte.

Otsuse võib vaidlustada apellatsioonikohtus 15 päeva jooksul alates selle teatavaks tegemisest.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Võite saada riiklikku õigusabi kooskõlas Rumeenia seadustega (seaduse nr 211/2004 artikkel 14 jj), mis käsitlevad teatavaid kuriteoohvrite teavitamise, toetamise ja kaitsega seotud meetmeid).

Tasuta õigusabi antakse taotluse korral järgmistele ohvrite kategooriatele:

  1. isikud, kelle vastu on toime pandud järgmised kuriteod: mõrvakatse, tapmiskatse, kehavigastused; tahtlik kuritegu, mille tulemuseks on ohvri kehavigastused, vägistamine, seksuaalne rünnak, seksuaalvahekord alaealisega, alaealiste seksuaalne ärakasutamine;
  2. nende isikute abikaasa, lapsed ja ülalpeetavad, kes on surnud mõrva, tapmise ja isiku surma põhjustanud tahtlike kuritegude toimepanemise tulemusena.

Tasuta õigusabi antakse eespool nimetatud ohvritele juhul, kui kuritegu on toime pandud Rumeenia territooriumil. Kui kuritegu on toime pandud väljaspool Rumeenia territooriumi, siis juhul, kui ohver on Rumeenia või välisriigi kodanik, kes elab seaduslikult Rumeenias ning kriminaalmenetlus toimub Rumeenias.

Tasuta õigusabi antakse taotluse korral ka muude kuritegude ohvritele, kui ohvri kuusissetulek pereliikme kohta ei ületa selle aasta riiklikku brutopalga alammäära, mil ohver esitas tasuta õigusabi taotluse.

Tasuta õigusabi antakse ainult juhul, kui ohver on pöördunud prokuratuuri või kohtu poole 60 päeva jooksul alates kuriteo toimepanemisest või kuupäevast, mil ohvri lähedane on kuriteo toimepanemisest teada saanud. Kui ohver ei ole olnud füüsiliselt või vaimselt võimeline prokuratuuri teavitama, arvutatakse 60päevane tähtaeg alates päevast, mil tema teovõimetus on lõppenud.

Alla 18aastased ohvrid ja isikud, kes on pandud eestkoste alla, ei ole kohustatud kuriteo toimepanemisest prokuratuurile või kohtule teatama. Prokuratuurile võib kuriteo toimepanemisest teatada alaealise või eestkoste alla pandud isiku seaduslik esindaja.

Tasuta õigusabi taotlus esitatakse sellele esimese astme kohtule, kelle tööpiirkonnas on ohvri alaline elukoht, ja selle lahendavad kuriteo ohvritele rahalist hüvitist määrava komisjoni kaks kohtunikku oma otsusega 15 päeva jooksul pärast esitamise kuupäeva. Taotlusele lisatakse tasuta õigusabi taotlusesse kantud andmeid tõendavate dokumentide koopiad ja muud ohvri valduses olevad dokumendid, mis taotluse lahendamisele kaasa aitavad.

Tasuta õigusabi taotlus lahendatakse otsusega kolleegiumides, kuhu ohver kohale kutsutakse.

Kui ohver ei ole kaitsjat valinud, peab tasuta õigusabi taotlust rahuldav otsus sisaldama ka ametliku kaitsja määramist ex officio kooskõlas uuesti avaldatud ning hiljem muudetud ja täiendatud seadusega nr 51/1995 (juristi kutseala korraldamise ja praktiseerimise kohta) ja juristi kutseala eeskirjadega.

Otsus tasuta õigusabi taotluse lahendamise kohta toimetatakse ohvrile kätte. Otsus, millega lükatakse tasuta õigusabi taotlus tagasi, edastatakse ohvri taotluse korral 15 päeva jooksul alates teate saamisest läbivaatamiseks sellele esimese astme kohtule, mille juurde kuulub kuriteoohvritele rahalise hüvitise määramise komisjon. Taotluse lahendab kahest kohtunikust koosnev koosseis.

Tasuta õigusabi antakse ohvritele kogu menetluse vältel summas, mis on võrdne kahe riikliku brutopalga alammääraga, mis on kehtestatud selleks aastaks, millal ohver esitas tasuta õigusabi taotluse. Tasuta õigusabi andmiseks vajalikud rahalised vahendid eraldatakse riigieelarvest justiitsministeeriumi eelarve kaudu.

Eespool nimetatud sätteid kohaldatakse vastavalt ka kuriteoohvrile tsiviilhüvitist määrava kohtuotsuse täitmiseks vajalike summade eraldamisel.

Tasuta õigusabi taotluse ja kuriteoohvrile tsiviilhüvitise määranud kohtuotsuse täitmiseks vajaliku summa nõude võib esitada ka alaealise või eestkoste alla pandud isiku seaduslik esindaja. Tasuta õigusabi taotlus ja kuriteoohvrile tsiviilhüvitise määranud kohtuotsuse täitmiseks vajaliku summa nõue on riigilõivust vabastatud.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Tasuta õigusabi taotluse ja kuriteo ohvrile tsiviilhüvitise määranud kohtuotsuse täitmiseks vajaliku summa nõude võivad esitada ka valitsusvälised organisatsioonid, kelle tegevus hõlmab ohvrite kaitset, kui ohver on taotlusele või nõudele alla kirjutanud, need sisaldavad kõiki andmeid ja neile on lisatud vajalikud tõendavad dokumendid.

Viimati uuendatud: 15/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.