Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Kuriteokahju hüvitamise amet (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 300 003 3601

Veebisait: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Te võite esitada oma taotluse otse kuriteokahju hüvitamise ametile, ilma et peaksite pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

  • nõuet?
  • tõendavaid dokumente?

Amet eelistab saada neid dokumente inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Nende tõlgete eest maksab amet.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Amet menetlustasu ei võta.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Amet menetleb taotlusi ja suhtleb taotluse esitajaga kirjalikult. Isiklikult kohale tulema ei pea.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Ei ole asjakohane.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Amet aktsepteerib teiste riikide kvalifitseeritud meditsiinitöötajate väljastatud tõendeid.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Amet sõidukulusid ei hüvita.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Lihtsad juhtumid püütakse lahendada 12 kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keerulised juhtumid võtavad kauem aega.  Juhtumi kohta ei tehta lõplikku otsust seni, kuni ravi veel kestab või taastumise ulatus ei ole teada.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Teiega suheldakse kirja teel inglise keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Kui Te ei nõustu algse otsusega ja soovite selle läbivaatamist, peate 56 päeva jooksul pärast algse otsuse tegemise kuupäeva esitama ametile kirjaliku läbivaatamistaotluse. Taotlusele tuleb lisada nõuet toetavad lisatõendid, mille arvessevõtmist Te soovite.

Kui läbivaatamistaotlus koos tõendava teabega on laekunud, analüüsib seda teine nõudeid menetlev ametnik (mitte see, kes tegi algse otsuse). Läbivaatamisotsus võib algse otsusega võrreldes olla soodsam või vähem soodsam, samuti võidakse algne otsus jätta muutmata.

Läbivaatamisotsusega mittenõustumise korral võite pöörduda esimese astme kohtu kuriteokahju hüvitamise küsimusi lahendava koja (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)) poole vastavalt kohtu kodukorrale. Kohtu kodukord on avaldatud First-tier Tribunali veebisaidil.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Hüvitise taotlemiseks ei ole vaja kasutada tasulise esindaja, nagu õigusnõuniku või kahjunõuete haldamisega tegeleva ettevõtte abi. Tasulise esindaja teenuse kulusid me hüvitada ei saa ning need tuleb kanda Teil endal.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Abi saamiseks taotluse koostamisel võite ühendust võtta kuriteoohvrite ja -tunnistajate teabeteenistusega (Victim and Witness Information Service).

Viimati uuendatud: 08/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.