Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi rehabiliteerimis- ja hüvitamisosakond

Telefon: +421288891225
Faks: +4212888 91 579

E-post: victims@justice.sk
Veebisait: https://www.justice.gov.sk

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumiga ei ole võimalik suhelda otse. Piiriülese nõude korral tuleks kasutada oma päritoluriigi abistavat asutust.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus

  • nõuet?
    Slovaki keeles.
  • Tõendavaid dokumente?
    Slovaki keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Slovaki Vabariigi justiitsiministeerium ei tõlgi dokumente. Tõlkimise ja sellega seotud kulud tasub kuriteo ohver.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Menetluse raames ei tule maksta ühtki tasu.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Hüvitistaotluse hindamisel ei ole vajalik vägivallakuriteo ohvri kohalolek. Taotluse saanud abistav asutus ja Slovaki ametiasutused kasutavad ärakuulamisel audiovisuaalseid edastamisvahendeid. Seetõttu reisikulusid ei teki ja puudub vajadus nende hüvitamiseks.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Seadusega ei ole ette nähtud hageja isiklikku osalemist hüvitamismenetluses. Hüvitistaotluse hindamisel ei ole vajalik vägivallakuriteo ohvri kohalolek.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Valu ja kannatuste eest makstava hüvitise kindlaksmääramiseks on vajalik Slovakkia õiguses sätestatud nõuetele vastav arstliku läbivaatuse aruanne. On siiski võimalik, et tervislikku seisundit hindab elukohariigis koostatud aruande põhjal ka Slovaki Vabariigi arst.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Reisikulusid ei hüvitata.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Slovaki Vabariigi justiitsministeerium teeb otsuse kuue kuu jooksul pärast täieliku nõude saamist.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Slovaki keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Esitades kohtule hagi.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Hüvitise nõudmiseks ei ole Slovakkia õiguses ette nähtud eraldi õigusabi. Võimalik on kasutada riigi pakutavat üldist õigusabi, mida saab õigusabi keskusest, või taotleda abi mõnelt kuriteoohvreid abistavalt organisatsioonilt. Slovaki Vabariigi justiitsministeerium annab ka ise juhised hüvitise nõudmiseks.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

On olemas valitsusvälised organisatsioonid, kes pakuvad Slovaki Vabariigis vägivallakuritegude ohvritele abi ja tuge, keskendudes teatud ohvritele. Nende organisatsioonide võimalused pakkuda abi hüvitisnõuete esitamisel piiriüleste juhtumite korral sõltuvad peamiselt asjaomaste organisatsioonide personali suutlikkusest.

Viimati uuendatud: 27/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.