Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Sloveenia Vabariigi Justiitsministeerium
Župančičeva 3
Ljubljana

Tel: +386 1 369 54 40
Faks: +386 1 369 54 75

E-post: gp.mp@gov.si
Veebisait: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet? Sloveeni keeles

– tõendavaid dokumente? Sloveeni keeles kinnitatud tõlkena.

Kui nõue ja tõendavad dokumendid on muus kui sloveeni keeles, tagastab justiitsministeerium need nõude esitajale või selle liikmesriigi ametiasutusele, kellelt nõue saadi, koos selgitusega, et nõue ja tõendavad dokumendid peavad olema sloveeni keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Kui nõue ja tõendavad dokumendid on muus kui sloveeni keeles, tagastab justiitsministeerium need nõude esitajale või sellele ametiasutusele, kellelt nõue saadi, koos selgitusega, et nõue ja tõendavad dokumendid peavad olema sloveeni keeles. Teisisõnu, hüvitistega tegelev ametiasutus ei tõlgi teisest ELi liikmesriigist saadud nõuet ega tõendavaid dokumente. Tõlkekulud kannab Sloveenia Vabariik.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei. Asjaomase seaduse kohaselt on hüvitise maksmise menetlustes nõude esitamine ja menetlemine ning otsuse tegemine lõivuvaba.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Ei, sõidukulusid ei hüvitata.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Üldjuhul ei pea Te menetluse ajal isiklikult kohal viibima.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmise kohta otsuseid tegev ametiasutus võib otsustada korraldada suuline ärakuulamine või kuulata ära menetluse pool või ekspert. Üldise haldusmenetluse normide kohaselt on kohtumenetluse poolel, kes ei valda asjaomast keelt või ei saa seda puude tõttu kasutada, õigus kasutada tõlgi abi, et jälgida menetluse käiku. Ametiasutus on kohustatud nõude esitajaid sellest teavitama.

Seaduse kohaselt võib komisjon siiski paluda neid toiminguid teha muu ELi liikmesriigi ametiasutusel, kus nõude esitaja on hüvitisnõude esitanud. Sellisel juhul ei pea nõude esitaja isiklikult kohal viibima.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Lisatud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse, kui need on esitatud sloveeni keeles kinnitatud tõlkena.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Üldise haldusmenetluse normide kohaselt mitte, sest menetlus toimub nõude esitaja taotlusel.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Seaduse kohaselt on otsuse tegemise tähtaeg kolm kuud pärast nõuetekohaselt täidetud taotluse saamist. Menetlus kestab olenevalt juhtumi asjaoludest üldjuhul vähem kui pool aastat.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Otsus on sloveeni keeles.

Kui menetlus toimub teise ELi liikmesriigi pädeva ametiasutuse kaudu, saadetakse otsus koos Euroopa Komisjoni kehtestatud standardvormiga, mis peab olema selle pädeva liikmesriigi ametlikus keeles, kellele see saadetakse. Standardvormil esitatakse ka otsuse kokkuvõte, selgitused või juhtnöörid õiguskaitsevahendi kohta ning selgitused selle kohta, milliseid muid toiminguid peab nõude esitaja tegema.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Otsuse saab vaidlustada, esitades kaebuse Sloveenia Vabariigi halduskohtusse.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Hüvitisnõude koostamist käsitlevas haldusmenetluses ei ole tasuta õigusabi ette nähtud.

Üldise haldusmenetluse normide kohaselt peab ametnik siiski järgima nõude esitaja õiguste kaitsmise põhimõtet, mis tähendab, et ametnik peab võimaldama nõude esitajal teostada oma õigusi, teda selles suhtes hoiatama, soovitama tal esitada nõue ja andma selgitusi, tagades samal ajal, et nõude esitaja teadmatus ei kahjustaks tema õigusi.

Nõude esitaja võib komisjoni otsuse vaidlustada. Haldusvaidluses, mis on samuti kohtumenetlus, on välisriigi kodanikul (kes ei ole Sloveenia Vabariigi elanik) õigus saada tasuta õigusabi vastastikkuse põhimõtte alusel või Sloveenia Vabariigi suhtes siduvates rahvusvahelistes lepingutes kindlaks määratud tingimustel ja juhtudel.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Selle kohta teave puudub.

Viimati uuendatud: 12/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.