Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude ohvreid abistavad asutused on kuriteoohvrite tugiametid (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Kuriteoohvrite tugiametite asukohad leiate järgmise lingi alt.

Terrorikuritegude ohvreid abistab siseministeerium.

Abistava asutuse kohta teabe saamiseks vt siseministeeriumi veebisait.

Teatud juhtudel võivad teiste liikmesriikide abistavad asutused luua otsuseid tegeva asutusega otsekontaktid, kuigi soovitame esitada taotlused abistavate asutuste kaudu.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus nõuet? Tõendavaid dokumente?

Hüvitistaotlusi ja dokumente võetakse vastu hispaania keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

See teave ei ole kättesaadav.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral, kui kõik uurimistoimingud on lõppenud ja enne otsuse langetamist taotletud hüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta, antakse taotlejale võimalus olla ärakuulatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele, et taotleja saaks esitada asjakohaseid argumente.

Kui kuritegu pandi toime Hispaanias ja abi taotleja alaline elukoht on teises ELi liikmesriigis ning abitaotlus esitatakse selle riigi abistava asutuse kaudu, kus on taotleja alaline elukoht, võib finants- ja riigihalduse ministeeriumi personalikulude ja riiklike pensionide peadirektoraat (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) otsuseid tegeva asutusena teha koostööd asjaomase abistava asutusega, et korraldada menetlus taotleja või vajaduse korral mõne muu isiku ärakuulamiseks.

Ärakuulamise korraldamiseks võib finants- ja riigihalduse ministeeriumi personalikulude ja riiklike pensionide peadirektoraat paluda taotleja alaliseks elukohaks oleva liikmesriigi abistavalt asutuselt kõige vajaliku võimaldamist selleks, et abi andmist või selle andmisest keeldumist uuriv organ saaks teha ärakuulamise otse telefoni või videokonverentsi teel, kui taotleja on sellega nõus. Lisaks peab ärakuulamist teostav abistav asutus saatma finants- ja riigihalduse ministeeriumi personalikulude ja riiklike pensionide peadirektoraadile tehtud ärakuulamise aruande.

Terrorismikuritegude korral kehtivad samasugused eeskirjad nagu vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral juhtudel, kui kuritegu pandi toime Hispaanias ja abi taotleja alaliseks elukohaks on teine ELi liikmesriik, kui abi taotlus esitatakse abi taotleja alaliseks elukohaks oleva liikmesriigi abistava asutuse kaudu ning siseministeerium on see, kes teostab terrorismiohvrite abistamise peadirektoraadi kaudu otsuseid tegeva asutusena ärakuulamisega seotud toiminguid, mida on kirjeldatud eespool.

Nagu eespool märgitud, on ärakuulamist võimalik taotleja nõusolekul teha telefoni või videokonverentsi teel, vältides nii reisikulusid.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Üldiselt on kõigil kuriteoohvritel, kes ei räägi ega mõista hispaania keelt või menetluses kasutatavat ametlikku keelt, õigus kasutada tasuta sellise tõlgi abi, kes räägib ohvrile arusaadavat keelt, et esineda uurimisetapis avaldusega kohtunikule, prokuratuurile või politseiametnikele või osaleda tunnistajana kohtulikul arutelul või muudes suulistes menetlustes. Sama õigus kehtib ka kuulmis- või kõnepuudega isikutele.

Tõlgi abi võidakse võimaldada videokonverentsi kaudu või muud telekommunikatsioonivahendit kasutades, kui kohtunik või kohus ei otsusta enda algatusel või kummagi poole taotlusel, et tõlk peab ohvri õiguste kaitsmiseks isiklikult kohal viibima.

Politseiuurimise korral võib ohvrile tõlke võimaldamata jätmise otsuse kohta esitada kaebuse kohtunikule. Kaebus loetakse esitatuks, kui otsusest mõjutatud isik väljendab keeldumise hetkel rahulolematust.

Tõlketeenuse osutamata jätmist käsitleva kohtuotsuse kohta võib esitada kaebuse.

Lisaks jagavad piiriüleste juhtumite puhul abistavate asutustena tegutsevad kuriteoohvrite tugiametid ohvritele teavet kättesaadavate tõlketeenuste kohta.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Kõik taotlusele lisatud dokumendid tuleb tõlkida hispaania keelde, sest see on ainus keel, mida pädev asutus tunnustab.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Ei.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral on abi taotlemise tähtaeg üldjuhul üks aasta alates kuriteo toimepanemise kuupäevast.

Abi andmise või sellest keeldumise kohta lõpliku või esialgse otsuse tegemise tähtajad on järgmised:

  • invaliidsust põhjustavate vigastuste, selliste vigastuste süvenemise või surma korral: 6 kuud;
  • ajutise töövõimetuse korral: 4 kuud;
  • seksuaalkuritegude järgse teraapia ja matusekulude korral: 2 kuud.

Taotlused võib lugeda tagasilükatuks, kui otsuse langetamise tähtaja möödudes ei ole sõnaselget otsust teatavaks tehtud.

Terrorikuritegude korral tuleb üldjuhul taotlused esitada ühe aasta jooksul alates kahju tekitamisest või alates sellise diagnoosi panemisest, mis tõendab tagajärje ja terroriakti vahelist põhjuslikku seost. Õppetoetuse korral on tähtaeg kolm kuud pärast kursuse nimekirja kandmist.

Tähtaeg asjaomase otsuse vastuvõtmiseks ja sellest teavitamiseks on 12 kuud, v.a õppetoetuse puhul, mil see on 6 kuud, kusjuures taotlus loetakse heakskiidetuks, kui tähtajad on möödunud ja sõnaselget otsust ei ole teatavaks tehtud.

Mis keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Hispaania keeles.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral saavad taotlejad vaidlustada finants- ja riigihalduse ministeeriumi seaduslikult määratud abi otsuseid ühe kuu jooksul pärast otsusest teatamist. Kui otsust selle tähtaja jooksul ei vaidlustata, on ainus võimalus esitada avaldus erandkorras läbivaatamiseks eespool osutatud ministeeriumile.

Vaide saab esitada finants- ja riigihalduse ministeeriumile või vägivallakuritegude ohvrite abi ja abistamise riiklikule komisjonile (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Riiklik komisjon on pädev asutus, kes otsustab vaiete üle, mis on esitatud finants- ja riigihalduse ministeeriumi otsuste kohta, mis käsitlevad kehtivate õigusaktide kohaselt antavat abi.

Kui riiklik komisjon ei ole kolme kuu jooksul pärast vaide esitamist otsust langetanud, võib vaide lugeda tagasilükatuks ning selle kohta võib esitada kohtuliku läbivaatamise taotluse.

Terrorikuritegude korral võib eri liiki abi taotluste haldusmenetluste kohta langetatud siseministeeriumi otsuste vastu kaebuse esitada asutusesiseselt või otse halduskohtusüsteemi kaudu.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral võivad ohvrid taotleda tasuta õigusabi vastavalt kehtivates Hispaania õigusaktides sätestatud nõuetele ja menetlusele.

Eelkõige on Hispaania õigusaktide kohaselt soolise vägivalla ohvritel õigus saada tasuta õigusabi vahetult enne kaebuse esitamist ning õigus tasuta juristi ja kohtuesindaja kaitsele ja esindatusele kõigis haldusprotsessides ja menetlustes, mis on otseselt või kaudselt seotud toimepandud vägivallaaktiga.

Selliste juhtumite korral peaks ohvri kaitsmise enda peale võtma üks õigusnõustajate rühm, eeldusel et see tagab nõuetekohaselt ohvri õiguse kaitsele. See õigus kehtib ka mis tahes abi saajatele ohvri surma korral, eeldusel et nad ei osalenud vägivallaaktides.

Terrorikuritegude korral on Hispaania õigusaktide kohaselt tunnustatud terrorismiohvritel õigus saada tasuta õigusabi kõigis kohtu- ja haldusmenetlustes, mis on tingitud terroriaktist, mille tulemusena nad on saanud ohvri staatuse, sõltumata nende finantsolukorrast, vastavalt Hispaanias kehtivatele tasuta õigusabi käsitlevatele õigusaktidele.

Igal juhul tagatakse kõigile seda taotlevatele terrorismiohvritele vahetu tasuta õigusabi. Õigus saada tasuta õigusabi muutub kehtetuks, kui hiljem ohvri staatust ei tunnustata või õigeksmõistva otsuse korral, mida ei saa edasi kaevata, või kui kohtuasi lükatakse tagasi, kusjuures puudub kohustus hüvitada kuni selle hetkeni tasuta saadud hüved.

Kas selles riigis leidub ohvriabi organisatsioone, kes võivad aidata mul nõuda hüvitist piiriülese juhtumi puhul?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral võivad taotlejad abi saamise taotluse esitamiseks ja saatmiseks pöörduda asjaomase kuriteoohvrite tugiameti poole, kus neile antakse teavet rahalise abi kohta, mida neil võib olla õigus saada, ning abi taotlemise eri menetluste kohta.

Asjaomased ametid asuvad kõigis autonoomsetes piirkondades, peaaegu kõigis provintsipealinnades ja ka teistes linnades.

Kuriteoohvrite tugiametite asukohad leiate järgmise lingi alt.

Hispaania ülemkohtu terrorismiohvrite teabe- ja tugiamet (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) annab üldteavet rahalise abi kohta, mida võidakse anda terrorismohvritele. Amet asub aadressil:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontakttelefon: + 34 91 400 74 02

Viimati uuendatud: 17/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.