Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Brottsoffermyndigheten (kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutav amet)

Storgatan 49
Umeå

Tel: (+46)90708200
Faks: (+46)90178353

E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Veebisait: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Postiaadress:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Jah. Kui kuritegu pandi toime Rootsis, võib nõude saata otse kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutavale ametile.

Millis(t)es keel(t)es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

– nõuet?

– tõendavaid dokumente?

Nõuet ja tõendavaid dokumente aktsepteeritakse rootsi ja inglise keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude / tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Tõlkimise kulud kannab kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutav amet.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega peaksin ühendust võtma?

Nõude esitaja ei pea isiklikult kohal viibima. Nõuet menetletakse kirjalikult.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Suulise tõlke võimalus on olemas, kui seda peaks menetluse käigus vaja minema.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit / vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Teise riigi arstitõendeid ja tervisekaarte võidakse aktsepteerida. Kui on vaja lisahinnangut, palub kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutav amet tavaliselt meditsiiniekspertidel koostada olemasolevate meditsiiniliste tõendite põhjal arvamuse.

Kas minu reisikulud hüvitatakse, kui ma pean tulema siia riiki arstlikule läbivaatusele?

Kui Te olete mõne teise ELi riigi kodanik, ei ole tavaliselt vaja teha Rootsis arstlikku läbivaatust. Kui aga selliseid lisauuringuid nõutakse, on võimalus lasta kulud hüvitada.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

Nõude menetlemisele kuluv aeg sõltub juhtumi laadist ja ametiasutuse töökoormusest. Keskmiselt kulub selleks umbes kolm kuud, kuid võib ka minna vähem või kauem. Juhtumeid menetletakse laekumise järjekorras ja tavaliselt ei tegeleta ühegi juhtumiga eelisjärjekorras.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Otsus esitatakse rootsi keeles. Kui Te ei oska rootsi keelt, saate ka otsuse ingliskeelse kokkuvõtte.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutava ameti otsust ei ole võimalik vaidlustada, kuid amet võib taotluse korral muuta oma otsust ise, kui ilmnevad uued asjaolud või kui selleks on muu alus.

Nõude esitaja, kes ei ole otsusega rahul, peab saatma ametile kirjaliku taotluse otsus uuesti läbi vaadata. Taotluses tuleks nimetada, millist muudatust soovitakse ja selle põhjused. Koos taotlusega tuleks esitada lisamaterjalid.

Nõude esitajal on alati õigus lasta otsus läbi vaadata kuriteoga tekitatud kahju hüvitamisega tegeleval kohtul (Nämnden för brottsskadeersättning).

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Esindaja kasutamise kulud hüvitatakse vaid juhul, kui selleks on erilised põhjused. Juristi abi ei ole kuriteoga tekitatud kahju eest hüvitise saamiseks tavaliselt vajalik. Nõuet on võrdlemisi lihtne esitada. Lisaks on amet kohustatud esitama hüvitise taotlejatele teavet ja andma nõu ning hankima tõendid, mis on vajalikud, et teha juhtumi kohta otsus.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Kui Te soovite esitada nõude või kui Teil on küsimusi piiriülese juhtumi korral hüvitise saamise kohta, on kõige parem konsulteerida abi ja teabe saamiseks kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutava ametiga. Teavet leiab siit: https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Võite ka ametile helistada telefonil +46 90 70 82 00.

Viimati uuendatud: 22/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.