Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Ministarstvo pravosuđa
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Nikica Hamer Vidmar

Puhelin: (+385-1) 371 47 56
Faksi: (+385-1) 371 47 98

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Oikeusministeriön verkkosivusto: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Hakemuksen voi toimittaa Kroatian oikeusministeriölle joko suoraan tai kirjattuna kirjeenä.

Millä kielellä hakemus ja sen liitteet on toimitettava päättävälle viranomaiselle?

Hakemuksen ja liiteasiakirjojen on oltava kroaatinkielisiä. Jos ne on laadittu jollain muulla kielellä, ne on toimitettava yhdessä auktorisoidun kääntäjän tekemän, oikeaksi todistetun käännöksen kanssa.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen ja/tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Päättävä viranomainen ei käännätä hakemusta eikä liiteasiakirjoja eikä näin ollen maksa käännöskuluja.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Käsittelystä ei aiheudu hallinnollisia eikä muita maksuja.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Jos rikoksen uhreille maksettavia korvauksia käsittelevä lautakunta päättää kutsua hakijan kuultavaksi tai olemaan läsnä menettelyssä, hänen matkakulunsa korvataan.

Pääsääntöisesti hakijan ei tarvitse olla läsnä menettelyssä eikä päätöstä tehtäessä, mutta jos häntä, todistajaa, asiantuntijaa tai muuta henkilöä on kuultava, uhreille maksettavia korvauksia käsittelevä lautakunta voi päättävänä viranomaisena pyytää sen toisen EU-maan toimivaltaista viranomaista, jossa korvaushakemus on tehty, suorittamaan kuulemisen.

Tällainen kuuleminen voidaan tehdä teknisiä apuvälineitä (tietotekniikkaa, sähköisiä viestintäverkkoja tai muita kuvan- ja äänentoistolaitteita) käyttäen. Tällöin kuulemisen järjestää päättävä viranomainen eli uhreille maksettavia korvauksia käsittelevä lautakunta.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tarkastettava terveydentilani / minulle aiheutunut vahinko?

Terveydentilaa koskevat ulkomaiset asiakirjat tunnustetaan, mutta uhreille maksettavia korvauksia käsittelevä lautakunta päättävänä viranomaisena tarkastaa ja arvioi asiakirjat ja voi tarvittaessa tilata lausunnon lääketieteen asiantuntijalta.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ei.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen 60 päivän kuluessa edellyttäen, että hakemus on täydellinen ja asianmukaisesti täytetty eli kaikki päätöksen tekemiseksi tarvittavat asiakirjat, tiedot ja tositteet on toimitettu. Jos hakemus on puutteellinen, määräaika on pidempi.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Kroaatiksi.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätöksestä ei voi valittaa, mutta siihen voi hakea muutosta toimivaltaisessa hallintotuomioistuimessa 30 päivän kuluessa sen tiedoksiantamisesta.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Ei.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Kyllä.

Päivitetty viimeksi: 01/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.