Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Tanska

Sisällön tuottaja:
Tanska

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Tanskan rikosvahinkolautakunta

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Hakemuksen toimittamista avustavan viranomaisen kautta ei vaadita. Hakemus voidaan lähettää suoraan maan päätöksentekoviranomaiselle (Tanskan rikosvahinkolautakunta), joka toimittaa hakemuksen sen piirin poliisille, jossa rikostapausta on tutkittu. Hakemuksen voi toimittaa myös suoraan poliisille.

Millä kielellä/kielillä vahingonkorvausviranomaiset hyväksyvät korvaushakemuksen? liiteasiakirjat?

Asiakirjat hyväksytään tanskan- tai englanninkielisinä. Tanskan rikosvahinkolautakunta toivoo kuitenkin, että kaikki asiakirjat käännetään mahdollisuuksien mukaan tanskaksi.

Tanska on tehnyt pohjoismaisen kielisopimuksen Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin kanssa. Kielisopimuksen mukaan näiden maiden kansalaiset voivat käyttää omaa kieltään toisessa Pohjoismaassa. Sopimuksen kattamat kielet ovat islanti, norja, ruotsi, suomi ja tanska.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Korvaustapauksissa asiakirjojen käännöskulut maksaa Tanskan poliisi.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Asian käsittely on kirjallista. Sinun ei siis tarvitse olla henkilökohtaisesti paikalla Tanskan rikosvahinkolautakunnan käsitellessä asiaa tai tehdessä sitä koskevaa päätöstä.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Koska asia käsitellään kirjallisesti, läsnäoloa ja tulkkausapua koskevat kysymykset ovat tarpeettomia.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Tämän maan lääkärien tekemää lääketieteellistä arviota tai lääkärintarkastusta ei vaadita. Tanskan rikosvahinkolautakunta hyväksyy yleisesti kaikki lääkärintodistukset.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Tässä maassa tehtävää lääkärintarkastusta ei tavallisesti tarvita, jos hakija asuu toisessa EU-maassa. Tarkastus voidaan tehdä oleskelumaassa.

Matka- ja hoitokulut voidaan sisällyttää korvaushakemukseen toipumiseen liittyvinä kuluina.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Asian käsittelyyn Tanskan rikosvahinkolautakunnassa kuluva aika voi vaihdella suuresti tapauskohtaisesti. Tämä johtuu olosuhteista riippuen muun muassa tarpeesta hankkia lisätietoja poliisilta, lääkäreiltä tai muilta viranomaisilta. Tapauksissa, joissa on kyse pysyvästä vammasta tai ansiokyvyn menetyksestä, asia on kenties annettava työmarkkinavakuutuslaitoksen (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) käsiteltäväksi. Tämä voi pidentää asian käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Yli puolet Tanskan rikosvahinkolautakunnan käsiteltäväksi tulevista uusista tapauksista käsitellään 50 päivän kuluessa riidattomiin asioihin sovellettavan erityisen nopean menettelyn mukaisesti. Tällaisia tapauksia ovat muun muassa ne, joissa sekä syyllisyydestä että korvausmäärästä on olemassa lopullinen ratkaisu.

Jos tapausta ei voida ratkaista erityisen nopeassa menettelyssä, Tanskan rikosvahinkolautakunnan käsittelyyn tavanomaisesti käyttämä aika on tällä hetkellä enintään 18 kuukautta siitä, kun lautakunta vastaanottaa uuden korvaushakemuksen.

Tapauksen käsittelyä voi nopeuttaa toimittamalla lautakunnalle hakemuksen tueksi näyttöä. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi kuitit lääkkeistä, lääkärintodistukset sairausajalta tai työnantajan ilmoitus vahingon aiheuttamasta tulonmenetyksestä.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Tanskan rikosvahinkolautakunta laatii kaikki päätökset tanskaksi. Kotimaasi avustava viranomainen voi käännättää päätöksen.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Tanskan rikosvahinkolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa muihin viranomaisiin. Päätökseen tyytymätön voi ottaa yhteyttä Tanskan rikosvahinkolautakuntaan ja selittää, miksi on tyytymätön päätökseen. Lautakunta arvioi, onko asian uudelleen käsittelylle perusteita. Tavallisesti perusteena on, että hakija on toimittanut uusia ja merkityksellisiä tietoja, joilla on vaikutusta asian ratkaisemiseen.

Jos Tanskan rikosvahinkolautakunta ei muuta päätöstään, sen päätöksen voi saattaa tuomioistuimen tarkasteltavaksi.

On myös mahdollista valittaa parlamentin oikeusasiamiehelle.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Tapausten käsittely on järjestetty siten, että tavallisesti oikeusapua ei tarvita. Sen saaminen on kuitenkin maan säännösten mukaan mahdollista. Tanskan rikosvahinkolautakunta voi erityistapauksissa päättää, että hakijan on maksettava lautakunnan käsittelystä hakijalle aiheutuneet kulut itse joko kokonaan tai osittain.

Asianajajilla tai oikeusapua tarjoavilla järjestöillä ei ole velvoitetta tarjota oikeusapua tai asianajajan apua.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Päivitetty viimeksi: 04/05/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.