Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Rikosten uhrien tai heidän oikeudenhaltijoidensa toimittamat korvaushakemukset ratkaisee kunkin alioikeuden (tribunal de grande instance, TGI) yhteydessä toimiva rikosvahinkolautakunta (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, CIVI).

Terrorismirikosasioissa hakemukset ratkaisee terrorismin ja muiden rikosten uhrien vakuusrahasto (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, FGTI). Jos hakija ei ole tyytyväinen ratkaisuun, tuomioistuin käsittelee asian.

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä, hakemuksen voi lähettää suoraan päättävälle viranomaiselle.

Millä kielellä/kielillä korvausta myöntävät viranomaiset hyväksyvät

- korvaushakemuksen?

- entä liiteasiakirjat?

Viranomaiset hyväksyvät ranskan- ja englanninkieliset hakemukset ja asiakirjat.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Rajatylittävissä tapauksissa uhrien tulisi mahdollisuuksien mukaan toimittaa ranskankieliset käännökset olennaisista asiakirjoista ja huolehtia käännöskuluista.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei ole.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Käsittelyssä ei tarvitse olla läsnä. Voit kuitenkin tietyin edellytyksin hakea matkakorvausta sekä päivärahaa, joka kattaa ateria- ja majoituskulut sekä käsittelyyn saapumisesta aiheutuneet kulut.

Lisätietoja saa käsittelyyn kutsuneelta tuomioistuimelta.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä, siinä tapauksessa sinulle tarjotaan maksuton tulkkaus.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Asuinmaan lääkärin antama lääkärintodistus hyväksytään. Tapauksen mukaan lääketieteellinen arvio voidaan tehdä asiakirjojen perusteella.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Lääkärintarkastuksesta sovitaan mieluiten uhrin kanssa yhdessä niin, että se tehdään hänen ollessaan Ranskassa. Muussa tapauksessa matkakuluihin, joita uhrille aiheutuu lääkärintarkastuksen vuoksi, voi saada korvausta FGTI:ltä tositteiden perusteella.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

CIVI:n kanslia toimittaa hakemuksen viipymättä vakuusrahastoon.

Vakuusrahaston on tehtävä uhrille korvausehdotus kahden kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta.

Jos uhri hyväksyy ehdotuksen, ilmoitus hyväksynnästä toimitetaan CIVI:n puheenjohtajalle vahvistettavaksi. Kun hyväksyntä on vahvistettu, asia voidaan panna täytäntöön. Päätös annetaan tiedoksi uhrille ja vakuusrahastolle, joka suorittaa maksun.

Jos vakuusrahasto perustellusti kieltäytyy suorituksesta, uhri ei hyväksy korvausehdotusta tai ei vastaa vakuusrahastolle kahden kuukauden määräajassa, asia siirtyy käsiteltäväksi oikeudessa. Tuomari tarkastelee hakemusta ja tarkistaa esitetyt lausunnot ja asiakirjat.

Yleinen syyttäjä ja vakuusrahasto esittävät huomautuksensa viimeistään 15 päivää ennen istuntoa. Hakijan ja vakuusrahaston on saatava kutsu vähintään kaksi kuukautta etukäteen.

Kuuleminen käydään suljetuin ovin, minkä jälkeen CIVI:n tekemä korvaus- tai hylkäyspäätös annetaan tiedoksi hakijalle sekä vakuusrahastolle, joka maksaa myönnetyn korvauksen kuukauden kuluessa tiedoksiannosta.

Terrorismiasioissa (FR) vakuusrahasto maksaa hakijalle ennakkosumman kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta, jos hakemus on otetaan käsiteltäväksi. Vakuusrahasto esittää korvausehdotuksen uhrille (kun hänen tilansa on vakaa) tai, jos uhri on menehtynyt, hänen läheisilleen kolmen kuukauden kuluessa.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Päätös annetaan ranskaksi. Siitä voi pyytää käännöksen maksutta.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Voit pyytää, että asia tutkitaan uudelleen siinä muutoksenhakutuomioistuimessa, jonka lainkäyttöalueeseen CIVI kuuluu.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Uhrilla on oikeus saada oikeusapua Ranskassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Uhrien tukitoimistojen yhteydessä toimivat uhrien tukijärjestöt voivat auttaa maksutta korvaushakemuksen tekemisessä.

Päivitetty viimeksi: 05/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.