Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Mafiaan liittyvien rikosten ja tahallisten väkivaltarikosten uhrien tuesta vastaava komitea (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), joka toimii sisäministeriön yhteydessä (os. Via Cavour n. 6; varmennettu sähköpostiosoite: protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Sen puheenjohtajana toimii komissaari (Commissario), ja sen muodostavat yksi sisäasiainministeriön edustaja, kaksi oikeusministeriön edustajaa, yksi taloudellisen kehityksen ministeriön edustaja, yksi talous- ja valtiovarainministeriön edustaja, yksi työ-, terveys- ja sosiaaliministeriön edustaja sekä yksi äänioikeudeton julkisten vakuutuspalveluiden tarjoajan (CONSAP) edustaja, joka vastaa rahaston taloushallinnosta.

Rahaston tukihakemus on toimitettava käsiteltäväksi prefektuuriin / Italian hallituksen aluevirastoon (Prefettura – Ufficio territoriale del Governo), joka on toimivaltainen jollakin seuraavista alueista: jostakin vuonna 2016 annetun lain nro 122 11 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tuomion määränneen toimivaltaisen oikeusviranomaisen toimipaikka, rikoksen uhrin – tai jos uhri on kuollut, hänen oikeudenomistajiensa – asuinpaikkakunta tai erityissyyttäjän (procuratore speciale) toimipaikka, jos uhri tai hänen oikeudenomistajansa ovat Italian kansalaisia tai jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia, jotka eivät asu Italiassa.

Päätöksen tekee mafiaan liittyvien rikosten ja tahallisten väkivaltarikosten uhrien tuesta vastaava komitea.

Tietoa rahastosta myönnettävän tuen myöntämisedellytyksistä ja mallihakemus ovat saatavilla sisäministeriön verkkosivustolla osoitteessa

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä. Tosin hakemus voi olla hyvä toimittaa ensin avustavalle viranomaiselle, jotta se sekä mahdolliset liiteasiakirjat voidaan tarvittaessa käännättää.

Millä kielellä seuraavat asiakirjat on laadittava, jotta korvauksen suorittava viranomainen hyväksyisi ne käsiteltäväksi:

  • korvaushakemus?
  • liiteasiakirjat?

Italiaksi.

Jos korvauksen suorittava viranomainen käännättää toisesta unionin jäsenvaltiosta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Niistä ei aiheudu kustannuksia hakijalle.

Onko (toisesta jäsenvaltiosta lähetetyn) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Uhrin ei tarvitse olla läsnä, jos asiasta ei järjestetä kuulemista. Mahdolliset lisähuomautukset tai -asiakirjat voi toimittaa sähköpostitse varmennettuun sähköpostiosoitteeseen tai avustavan viranomaisen välityksellä.

Vuonna 2008 annetun asetuksen nro 222 6 §: hakijan kuuleminen Italian päättävän viranomaisen pyynnöstä

1. Jos Italian päättävä viranomainen päättää kuulla hakijaa tai muuta henkilöä mainitun asetuksen 2 §:n 3 kohdan nojalla, hän lähettää hakemuksen toisen jäsenvaltion avustavalle viranomaiselle mainitun asetuksen 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hakemuksen on sisällettävä tiedot Italian lainsäädännössä säädetyistä menettelyyn liittyvistä muodollisuuksista sekä pyyntö hakemuksen vastaanottavalle toisen jäsenvaltion avustavalle viranomaiselle ilmoittaa näistä muodollisuuksista kuultavalle henkilölle.

2. Jos Italian päättävä viranomainen pyytää mainitun asetuksen 2 §:n 3 kohdan loppuosassa säädetyn nojalla toisen jäsenvaltion avustavaa viranomaista kuulemaan hakijaa tai muuta henkilöä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, hän lähettää tätä koskevan pyynnön mainitun asetuksen 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

KS. VASTAUS EDELLISEEN KYSYMYKSEEN.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääkäreiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutuneet vammat?

Lääkärintodistus tunnustetaan, mutta se on esitettävä italiaksi tai englanniksi. Kansallisten lääkäreiden tekemästä tarkastuksesta ei ole määrätty erikseen.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Kansallisten lääkäreiden tekemästä tarkastuksesta ei ole määrätty. Uhrin on toimitettava sairauskertomus sekä laskut aiheutuneista sairauskuluista.

Kuinka kauan viranomaisen/elimen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Nykyisen säännön mukaan päätös on tehtävä 60 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. On kuitenkin otettava huomioon, että lisäasiakirjojen tai -tietojen pyytäminen keskeyttää käsittelyn lain nro 241/90 10 bis §:n nojalla.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Italiaksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Tekemällä kantelun yleiseen tuomioistuimeen 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Onko minun mahdollista saada oikeudellista apua (lakimieheltä) toisen maan sääntöjen mukaisesti?

Ei.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa korvauksen hakemisessa rajatylittävässä tapauksessa?

Nämä tiedot toimittaneen tahon tietojen mukaan ei ole.

Päivitetty viimeksi: 16/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.