Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Ministère de la Justice (Oikeusministeriö)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Puhelin: (+352) 2478 45 27, (+352) 2478 45 17
Faksi: (+352) 26 68 48 61, (+352) 22 52 96

Sähköposti : Info@mj.public.lu
Verkkosivu: http://www.mj.public.lu/

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä, korvaushakemus lähetetään suoraan Luxemburgin oikeusministeriöön tavallisena kirjeenä siinä tapauksessa, että hakijalla ei ole oikeutta saada korvausta toiselta valtiolta ja jos hän voi osoittaa, että hänellä on pysyvä asuinpaikka Luxemburgin suurherttuakunnassa.

Hakija vapautetaan pysyvää asuinpaikkaa koskevasta vaatimuksesta, jos hän on joutunut rikoslain (Code pénal) 382-1 §:ssä tarkoitetun rikoksen (ihmiskauppa) uhriksi.

Millä kielellä/kielillä korvausta myöntävät viranomaiset hyväksyvät korvaushakemuksen?

Korvaushakemus ja sen liitteet voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos ne on laadittu jollakin seuraavista kielistä:

  • luxemburg
  • ranska
  • saksa.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Oikeusministeriö maksaa käännöskulut.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Uhrin läsnäolo ei ole pakollista. Asianajaja voi edustaa uhria, joten tämän ei tarvitse itse saapua paikalle.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Asuinmaan lääkärin antama lääkärintodistus hyväksytään tai tunnustetaan todisteena tosiseikoista ja uhrille aiheutuneesta vahingosta.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Kysymys on aiheeton, sillä ulkomaiset lääkärintodistukset hyväksytään todisteena.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Oikeusministeriö tekee päätöksensä kuuden kuukauden kuluessa korvaushakemuksen vastaanottamisesta.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Koska hakemus on laadittava ranskaksi, saksaksi tai luxemburgiksi, myös sitä koskeva päätös laaditaan jollakin näistä kielistä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Jos hakija haluaa riitauttaa oikeusministeriön päätöksen sen sisällön tai myönnetyn korvauksen suuruuden perusteella, hän voi nostaa kanteen Luxemburgin valtiota vastaan (oikeusministeriö toimii valtion edustajana). Asia on saatettava käsiteltäväksi Luxemburgin arrondissementin tai Diekirchin arrondissementin tuomioistuimessa kantajan valinnan mukaan.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Jos hakija osoittaa, että hänellä ei ole riittäviä varoja, hänellä on oikeus saada valtion varoista maksettavaa oikeusapua laissa säädetyin edellytyksin. Hänelle nimetään asianajaja, joka antaa oikeudellista neuvontaa ja edustaa häntä oikeudessa. Asianajajan palkkion maksaa valtio. Kuka tahansa voi pyytää lisätietoa viranomaisilta, jotka vastaavat oikeudellisesta neuvonnasta. Maksutonta oikeudellista neuvontaa tarjoaa muun muassa oikeudellinen tiedotuspalvelu (Service d’accueil et d’information juridique).

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Sosiaaliavun keskusvirastossa toimii uhrien tukiyksikkö: Service central d’assistance sociale (SCAS) - Service d’aide aux victimes (SAV)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Puhelin: (+352) 47 58 21 627 tai (+352) 47 58 21 628

Päivitetty viimeksi: 19/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.