Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Tämä tieto ei ole tällä hetkellä saatavilla.

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Periaatteessa korvaushakemus toimitetaan päättävälle viranomaiselle avustavan viranomaisen välityksellä. Rikoksen uhri voi kuitenkin toimittaa hakemuksensa myös suoraan Puolan päättävälle viranomaiselle.

Millä kielellä korvaushakemus ja liiteasiakirjat on toimitettava päättävälle viranomaiselle?

Päättävä viranomainen ottaa vastaan hakemukset, jotka on laadittu puolaksi tai englanniksi.

Toisen maan avustavan viranomaisen toteuttamista kuulemisista laaditut pöytäkirjat otetaan vastaan, kun ne on laadittu kyseisen maan virallisella kielellä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Asiakirjojen kääntämisestä aiheutuvat kulut maksetaan valtion varoista.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Korvauksen hakija on vapautettu kaikista tuomioistuinmaksuista.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Asiaa koskevien säännösten perusteella matkakuluja ei voida korvata. Kuuleminen voidaan kuitenkin toteuttaa etäyhteyden kautta, jolloin hakijan ei tarvitse matkustaa päättävän viranomaisen toimipaikkaan. Tätä varten hakija voi pyytää päättävää viranomaista ottamaan yhteyttä asuinmaansa avustavaan viranomaiseen, jotta tämä avustaisi kuulemisen toteuttamisessa. Hakijan on annettava suostumuksensa siihen, että kuuleminen toteutetaan etäyhteyden kautta.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Päättävä viranomainen kutsuu tarvittaessa paikalle tulkin. Tästä ei aiheudu kustannuksia hakijalle.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut terveyshaitta?

Riippuu päättävästä viranomaisesta, hyväksytäänkö hakijan asuinmaan lääkärin antama lääkärintodistus. Jos päättävä viranomainen katsoo, että on tehtävä uusi lääkärintarkastus, hakijan on suostuttava siihen. Hakija maksaa tässä tapauksessa ainoastaan matkakulut.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Asiaa koskevien säännösten perusteella matkakuluja ei voida korvata, vaikka ne johtuisivat käynnistä pakollisessa lääkärintarkastuksessa.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Säännöksissä ei aseteta määräaikaa korvaushakemuksen käsittelylle. Käsittelyaikaan vaikuttaa paitsi se, miten monimutkaisesta tapauksesta on kyse ja millaisia todisteita päättävän viranomaisen on tutkittava, myös se, kuinka paljon hakemuksia kulloinkin on käsiteltävänä.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Päätös laaditaan puolaksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Jos hakija ei ole tyytyväinen korvaushakemuksesta tehtyyn päätökseen, hän voi hakea siihen muutosta toisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Muutoksenhausta ei aiheudu hakijalle kustannuksia.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Oikeudellista neuvontaa voidaan myöntää Puolan lainsäädännön mukaisesti, jos hakija osoittaa, ettei hänellä ole varaa palkata asianajajaa. Lisäksi on hyvä tietää, että myös rikosasian käsittelyä johtava syyttäjä voi avustaa korvaushakemuksen laatimisessa.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Puolassa toimii rikoksen uhrien tukirahasto (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), jonka varoilla avustetaan muun muassa rikoksen uhreja ja heidän omaisiaan. Rahastoa hallinnoi oikeusministeri. Rahastosta myönnetään avoimen kilpailun perusteella valituille kansalaisjärjestöille rahoitusta rikoksen uhrien hyväksi toteutettavia toimenpiteitä varten.

Rahaston varoilla tuetaan oikeudellista, psykologista ja aineellista apua. Oikeudellinen apu kattaa avustamisen korvauksen hakemisessa, myös rajatylittävissä tapauksissa.

Apua tarvitsevan hakija on otettava yhteyttä johonkin sellaiseen järjestöön, jolle oikeusministeriö on myöntänyt tätä varten rahoitusta, ja todistettava, että hän on joutunut rikoksen uhriksi. Luettelo organisaatioista, joille on myönnetty rahoitusta uhrien ja heidän omaistensa auttamiseksi, on julkaistu yhteystietoineen oikeusministeriön verkkosivuilla https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/, ks. välilehti Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym - lista podmiotów i organizacji.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.