Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Portugalissa korvaushakemuksia koskevat päätökset tekee rajatylittävissä tapauksissa rikosten uhrien suojelusta vastaava lautakunta (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC).

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Et voi. Väkivaltarikoksen tai lähisuhdeväkivallan uhrin, jonka vakituinen asuinpaikka on toisessa EU-maassa, on esitettävä Portugalin valtion myöntämän korvauksen ennakkomaksua koskeva hakemus toimivaltaiselle viranomaiselle asuinjäsenvaltiossaan.

Tämä viranomainen välittää hakemuksen Portugaliin CPVC:lle, joka ottaa hakemuksen vastaan ja toteuttaa tarvittavat toimet tosiseikkojen selvittämiseksi ja korvauspäätöksen tekemiseksi.

Millä kielellä asiakirjat on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyy ne käsiteltäväksi?

a) Korvaushakemus

CPVC hyväksyy hakemukset ja asiakirjat, jotka on laadittu portugaliksi tai englanniksi.

b) Liiteasiakirjat

Jos CPVC:n on pyydettävä korvaushakemuksen esittäjän vakituisen asuinjäsenvaltion toimivaltaista viranomaista kuulemaan hakemuksen esittäjää tai muuta henkilöä (esimerkiksi todistajaa tai asiantuntijaa), CPVC ei voi kieltäytyä vastaanottamasta kuulemisasiakirjaa, jos se on laadittu jollakin EU:n virallisista kielistä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

CPVC maksaa käännöskulut. Kun kyseessä on väkivaltarikos tai lähisuhdeväkivalta, CPVC:ltä pyydetyistä ja sen tarjoamista palveluista aiheutuvia kuluja ja kustannuksia ei tarvitse maksaa takaisin.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Hallinnollisia tai muita kuluja ei tarvitse maksaa.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

CPVC vastaanottaa kaikki korvausasian tutkimiseen ja ratkaisemiseen tarvittavat asiakirjat, kun kyseessä on Portugalin valtion maksettavaksi tuleva korvaus Portugalissa tapahtuneesta rikoksesta, jonka uhrin vakituinen asuinpaikka on toisessa EU-maassa. Lisäksi CPVC voi pyytää uhrin asuinjäsenvaltion viranomaista kuulemaan uhria. Hakijan ei tarvitse matkustaa Portugaliin CPVC:n kuultavaksi.

Jos portugalilainen tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi kuulla hakijaa henkilökohtaisesti eikä muita keinoja käytetä, Portugalin valtio maksaa matkasta aiheutuvat ja muut asiaan liittyvät kulut.

Portugalin sosiaaliturvalaitos (Segurança Social) on kansallinen viranomainen, joka vastanottaa oikeusapua koskevan hakemuksen ja välittää sen eteenpäin.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Kaikki hakijan asuinjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toimittamat asiakirjat hyväksytään ilman erityisiä muodollisuuksia, eikä niitä tarvitse laillistaa erikseen.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Lääkärintodistukset, jotka hakija on toimittanut asuinjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ja jotka ovat välttämättömiä hakemusta koskevan päätöksen tekemiseksi tai joita pyydetään erikseen, on lähetettävä CPVC:lle. Portugalissa suoritettavia lääkärintarkastuksia ei siis tarvita.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Sekä hakijan asuinjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle että hakijalle itselleen ilmoitetaan kymmenen päivän kuluessa, että CPVC on vastaanottanut hakemuksen. Samalla kerrotaan hakemusta koskevan päätöksen tekemiseen todennäköisesti kuluva aika.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Korvaushakemusta koskeva päätös voidaan toimittaa sekä hakijalle että hänen asuinjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle portugaliksi tai englanniksi. Lisäksi CPVC voi päättää käyttää hakijan asuinjäsenvaltion virallista kieltä tai muuta kyseisessä jäsenvaltiossa käytettyä EU:n virallista kieltä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätökseen voi hakea muutosta. Jos hakija katsoo, että CPVC:n päätöksestä on aiheutunut hänelle haittaa, hän voi valittaa päätöksestä 15 päivän kuluessa CPVC:lle. Hakijan on esitettävä ja perusteltava vaatimuksensa, ja hänen on liitettävä mukaan tarpeellisiksi katsomansa todisteet. CPVC:llä on 30 päivää aikaa käsitellä ja ratkaista valitus. Se voi joko vahvistaa, peruuttaa tai kumota valituksen kohteena olevan päätöksensä tai muuttaa päätöstä tai korvata sen uudella.

Jos CPVC:n ratkaisu ei ole valituksessa vaaditun mukainen, se voidaan riitauttaa hallintotuomioistuimessa.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

CPVC:llä ei ole lainkaan toimivaltaa tässä kysymyksessä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Rikosten uhrien suojelusta vastaava lautakunta (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC)

  • Käyntiosoite – Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 7, 7.º dto., 1050-115 Lisboa; avoinna maanantaista perjantaihin klo 9:30–12:30 ja 14:00–16:30.
  • Postitse voi lähettää lomakkeen, joka on saatavilla CPVC:n verkkosivuilla.
  • Sähköposti: correio.cpcv@sg.mj.pt.
  • Verkkosivuilla voi käydä täyttämässä väkivaltarikoksen uhreille tai lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitetun lomakkeen (https://cpvc.mj.pt/).
  • Puhelinnumero: (+351) 213 222 490. Puhelun hinta on kiinteän puhelinverkon maksu. Arkipäivisin klo 9:30–12:30 ja 14:00–16:30.

Portugalin uhrien tukijärjestö (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, APAV)

  • Rikoksen uhrien neuvontapuhelin: (+351) 116 006. Arkipäivisin klo 9:00–21:00.
  • Verkossa APAV:n verkkosivut osoitteessa (portugaliksi, englanniksi, venäjäksi ja kiinaksi) tai osoite http://infovitimas.pt/pt/app/.
  • Viittomakielen videotulkkauspalvelu SERV IIN – videopuhelun avulla (+351 12 472). Arkipäivisin klo 10:00–18:00.

Kansalaisuudesta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta vastaava lautakunta (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, CIG)

  • Lähisuhdeväkivallan uhrien tietopalvelu (antaa tietoa uhrin oikeuksista ja koko Portugalin alueella käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä siitä, mistä voi saada psykologista apua, sosiaalista tukea ja oikeudellisia neuvoja) – Puhelin: (+351) 800 202 148 (maksuton palvelu, voi soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti; päivystää ympäri vuorokauden).
Päivitetty viimeksi: 07/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.