Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Seuraava viranomainen on nimetty 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti Romanian päättäväksi viranomaiseksi:

Bukarestin alueelliseen tuomioistuimeen (Tribunalul București)
kuuluva rikoksen uhreille maksettavista korvauksista vastaava toimikunta (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823

Puhelinnumero: +40 21 40 83 600, +40 21 40 83 700
Faksi: +40 21 31 87 731

Sähköposti: tribunalul.bucuresti@just.ro

Verkkosivu: http://www.tmb.ro/

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä, hakemuksen voi lähettää suoraan päättävälle viranomaiselle.

Millä kielellä/kielillä vahingonkorvausviranomaiset hyväksyvät korvaushakemuksen? Entä liiteasiakirjat?

  • korvaushakemus romanian kielellä
  • liiteasiakirjat romanian kielellä.

Jos vahingonkorvausviranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Hakemusta tai asiakirjoja ei käännätetä.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Käsittelystä ei peritä maksua.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Korvauksenhakijan läsnäolo ei ole pakollista.

Oikeusapu kattaa myös matkakulut silloin, kun lainsäädäntö tai tuomioistuin edellyttää läsnäoloa ja kun tuomioistuin päättää, että asianomaisia henkilöitä ei ole mahdollista kuulla muulla tavoin.

Tuomioistuin päättää, korvataanko nämä kulut, ja ilmoittaa osapuolelle, miten korvausta haetaan.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Korvauksenhakijan läsnäolo ei ole pakollista.

Oikeusapu kattaa myös matkakulut silloin, kun lainsäädäntö tai tuomioistuin edellyttää läsnäoloa ja kun tuomioistuin päättää, että asianomaisia henkilöitä ei ole mahdollista kuulla muulla tavoin.

Tuomioistuin päättää, korvataanko nämä kulut, ja ilmoittaa osapuolelle, miten korvausta haetaan.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Tämän arvioi Romanian päättäväksi viranomaiseksi nimetty viranomainen eli Bukarestin alueelliseen tuomioistuimeen (Tribunalul București) kuuluva rikoksen uhreille maksettavista korvauksista vastaava toimikunta (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor).

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Tuomioistuin päättää, korvataanko nämä kulut, ja ilmoittaa osapuolelle, miten korvausta haetaan.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Yhdestä kahteen vuotta.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Romanian kielellä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Rikoksen uhreille maksettavista korvauksista vastaava toimikunta (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor), joka toimii kahden tuomarin kokoonpanossa, ratkaisee korvaushakemuksen tai korvauksen ennakkomaksua koskevan hakemuksen antamalla jommankumman seuraavista päätöksistä:

  1. hakemus hyväksytään ja samalla vahvistetaan korvauksen tai tapauksen mukaan korvauksen ennakkomaksun määrä tai
  2. hakemus hylätään, mikäli tässä laissa vahvistetut vaatimukset, jotka koskevat korvauksen tai tapauksen mukaan korvauksen ennakkomaksun myöntämistä, eivät täyty.

Korvaus- tai ennakkomaksuhakemusta koskeva tuomio annetaan tiedoksi uhrille.

Tuomioon voidaan hakea muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa 15 päivän kuluessa tiedoksi antamisesta.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeusapua (lakimieheltä)?

Julkista oikeusapua on mahdollista saada Romanian lain mukaisesti (tietyistä rikoksen uhrien tiedottamista, tukemista ja suojelua koskevista toimenpiteistä annetun lain nro 211/2004 14 § ja sitä seuraavat pykälät).

Maksutonta oikeusapua myönnetään seuraaville uhreille pyydettäessä:

  1. henkilöt, jotka ovat joutuneet seuraavien rikosten uhriksi: murhan tai tapon yritys, ruumiinvamman aiheuttaminen, uhrin ruumiinvammaan johtanut tahallinen väkivaltarikos, raiskaus, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, yhdyntä alaikäisen kanssa tai alaikäisen seksuaalinen hyväksikäyttö
  2. murhan, tapon tai kuolemaan johtaneen tahallisen rikoksen seurauksena kuolleen henkilön puoliso, lapset ja huollettavat.

Maksutonta oikeusapua myönnetään edellä luetelluille uhreille, mikäli rikos on tapahtunut Romanian alueella. Mikäli rikos on tapahtunut Romanian alueen ulkopuolella, uhrin on oltava Romanian kansalainen tai Romaniassa laillisesti oleskeleva muun maan kansalainen ja rikosoikeudellinen menettely on suoritettava Romaniassa.

Maksutonta oikeusapua myönnetään pyydettäessä myös muiden rikosten uhreille, jos uhrin kuukausitulot perheenjäsentä kohden vastaavat bruttomääräistä kansallista vähimmäispalkkaa tai jäävät sen alle (vähimmäispalkka määräytyy sen vuoden mukaan, jona uhri toimitti maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen).

Maksuttoman oikeusavun myöntämisen ehtona on, että uhri on ilmoittanut asiasta syyttäjäviranomaiselle tai tuomioistuimelle 60 päivän kuluessa rikoksesta tai siitä päivästä, jolloin uhri on saanut tietää rikoksesta. Mikäli uhri ei kyennyt ilmoittamaan asiasta syyttäjäviranomaiselle fyysisen tai henkisen rajoitteen takia, 60 päivän määräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin tämä rajoite ei enää ole estänyt ilmoittamista.

Alle 18-vuotiailla ja henkilöillä, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia, ei ole velvollisuutta ilmoittaa tapahtuneesta rikoksesta syyttäjäviranomaiselle tai tuomioistuimelle. Sen sijaan alaikäisen tai henkilön, joka ei ole oikeustoimikelpoinen, laillinen edustaja voi ilmoittaa rikoksen tapahtumisesta syyttäjäviranomaiselle.

Maksutonta oikeusapua koskeva hakemus toimitetaan sille alueelliselle tuomioistuimelle, jonka tuomiopiirissä uhrin kotipaikka sijaitsee, ja rikoksen uhreille maksettavista korvauksista vastaavaan toimikuntaan (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) kuuluvat kaksi tuomaria ratkaisevat hakemuksen 15 päivän kuluessa sen toimituspäivämäärästä. Hakemukseen on liitettävä jäljennökset asiakirjoista, joissa vahvistetaan maksutonta oikeusapua koskevassa hakemuksessa annetut tiedot, sekä kaikista muista uhrin hallussa olevista asiakirjoista, jotka ovat merkityksellisiä hakemuksen ratkaisemisen kannalta.

Maksutonta oikeusapua koskeva hakemus ratkaistaan suljetuin ovin, ja uhri kutsutaan paikalle.

Ellei uhri ole valinnut puolustusasianajajaa etukäteen, maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen hyväksymispäätöksen yhteydessä uhrille on viran puolesta myös nimitettävä puolustusasianajaja noudattaen lakia nro 51/1995 (asianajajien ammattijärjestelmästä ja asianajajan ammatin harjoittamisesta annettu laki, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen, muutettuna ja täydennettynä) sekä asianajajan ammattia koskevia asetuksia.

Päätös maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen lopputuloksesta annetaan uhrille tiedoksi. Maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen hylkäämispäätös voidaan uhrin pyynnöstä toimittaa sen alueellisen tuomioistuimen uudelleentarkasteltavaksi, johon kyseinen rikoksen uhreille maksettavista korvauksista vastaava toimikunta kuuluu, 15 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu uhrille tiedoksi. Kahden tuomarin muodostama kokoonpano päättää uudelleentarkastelun lopputuloksesta.

Kaikkien rikosten uhrien osalta maksuttoman oikeusavun enimmäismäärä koko menettelyn ajalle on kahta bruttomääräistä kansallista vähimmäispalkkaa vastaava määrä sinä vuonna, jona uhri on toimittanut maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen. Maksuton oikeusapu rahoitetaan valtion talousarviosta oikeusministeriön talousarvion kautta.

Edellä mainittuja säännöksiä sovelletaan myös myönnettäessä rikoksen uhrin siviilioikeudellista korvausta koskevan tuomion täytäntöönpanemiseksi vaadittu korvaussumma.

Alaikäisten ja henkilöiden, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia, tapauksessa myös laillinen edustaja voi toimittaa maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen tai hakemuksen, jolla haetaan rikoksen uhrin siviilioikeudellista korvausta koskevan tuomion täytäntöönpanemiseksi vaadittua korvaussummaa. Maksutonta oikeusapua koskevasta hakemuksesta tai hakemuksesta, jolla haetaan rikoksen uhrin siviilioikeudellista korvausta koskevan tuomion täytäntöönpanemiseksi vaadittua korvaussummaa, ei peritä leimaveroa.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemaan korvausta rajatylittävässä tapauksessa?

Maksutonta oikeusapua koskevan hakemuksen tai hakemuksen, jolla haetaan rikoksen uhrin siviilioikeudellista korvausta koskevan tuomion täytäntöönpanemiseksi vaadittua korvaussummaa, voi toimittaa myös kansalaisjärjestö, jonka toimintaan kuuluu uhrien suojelu, kunhan hakemus on uhrin allekirjoittama ja se sisältää kaikki tiedot sekä tarvittavat liiteasiakirjat.

Päivitetty viimeksi: 15/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.