Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Puhelin: +44 300 003 3601

Verkkosivusto: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Hakemuksen voi toimittaa suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle.

Millä kielellä asiakirjat on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyy ne käsiteltäväksi?

  • korvaushakemuksen?
  • liiteasiakirjat?

Asiakirjat on toimitettava mieluiten englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Päättävä viranomainen.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Päättävä viranomainen ei veloita palveluistaan.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten? Keneen on otettava yhteyttä?

Päättävä viranomainen käsittelee hakemukset ja ottaa tarvittaessa hakijoihin yhteyttä kirjallisesti. Hakijan läsnäoloa ei vaadita.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Ei sovelleta.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Muissa maissa laillistettujen lääkärien antamat todistukset hyväksytään.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Matkakuluja ei korvata.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Selkeät tapaukset pyritään ratkaisemaan 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.  Monimutkaisten tapausten käsittely kestää kauemmin.  Lopullista päätöstä ei tehdä, jos hakijan hoito jatkuu tai jos tämän toipumisaste ei ole tiedossa.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Viranomainen ottaa hakijaan yhteyttä englanniksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Jos hakija on tyytymätön alkuperäiseen päätökseen, hän voi pyytää sen uudelleentarkastelua kirjallisella hakemuksella 56 päivän kuluessa alkuperäisen päätöksen päiväyksestä. Tähän hakemukseen on liitettävä lisätodisteet, joiden perusteella uudelleenkäsittelyä pyydetään.

Uudelleentarkastelusta vastaa tämän jälkeen muu käsittelijä kuin se, joka teki alkuperäisen päätöksen. Uudelleentarkastelun perusteella tehty päätös voi olla hakijan kannalta suotuisampi, vähemmän suotuisa tai sama kuin alkuperäinen päätös.

Jos hakija on tyytymätön uudelleentarkastelun perusteella tehtyyn päätökseen, hän voi valittaa siitä tuomioistuimeen (First-tier Tribunal, Criminal Injuries Compensation) tuomioistuinten menettelysääntöjen mukaisesti. Säännöt ovat saatavilla näiden tuomioistuinten verkkosivustolla.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (juristilta)?

Korvauksen hakeminen ei edellytä maksullisen avustajan, kuten asianajajan tai hakemuksen käsittelyssä avustavan yrityksen, käyttöä. Jos hakija haluaa käyttää tällaista apua, hänen on maksettava siitä aiheutuvat kustannukset itse.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Rikoksen uhrien ja todistajien tietopalvelu Victims and Witness Information Service voi auttaa hakemuksen tekemisessä.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.