Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Slovenian oikeusministeriö)
Župančičeva 3
Ljubljana

Puhelin: +386 1 369 54 40
Faksi: +386 1 369 54 75

Sähköposti: gp.mp@gov.si
Verkko-osoite: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä/kielillä päättävä viranomainen hyväksyy

– hakemuksen? Sloveenin kielellä.

– liiteasiakirjat? Sloveenin kielellä, oikeaksi todistettuina käännöksinä.

Jos hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat eivät ole sloveeninkielisiä, oikeusministeriö voi palauttaa hakemuksen hakijalle tai sen jäsenvaltion viranomaiselle, jolta hakemus on saatu, ja ilmoittaa, että hakemus ja sen liitteet on toimitettava sloveenin kielellä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Jos hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat eivät ole sloveeninkielisiä, oikeusministeriö voi palauttaa hakemuksen hakijalle tai viranomaiselle, jolta hakemus on saatu, ja ilmoittaa, että hakemus ja sen liitteet on toimitettava sloveenin kielellä. Päättävä viranomainen ei siis käännätä muista EU:n jäsenvaltioista tulevia hakemuksia tai liiteasiakirjoja. Käännöskulut katetaan Slovenian talousarviosta.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Laissa säädetyissä menettelyissä ei veloiteta maksua hakemuksista, toimenpiteistä eikä päätöksistä.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Kuluja ei korvata.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Pääsääntönä on, että henkilökohtainen läsnäolo ei ole tarpeen.

Rikoksen uhrien vahingonkorvauksista päättävä lautakunta voi päättää järjestää suullisen kuulemisen tai asianosaisten tai asiantuntijoiden kuulemisen. Yleistä hallintomenettelyä koskevien sääntöjen mukaan asianosaisilla, jotka ovat kielitaidottomia tai eivät pysty käyttämään kieltä vammansa takia, on oikeus seurata menettelyä tulkin välityksellä. Viranomaisen on tiedotettava tästä asianosaisille.

Lain mukaan lautakunta voi kuitenkin pyytää viranomaista, joka on toimivaltainen siinä Euroopan unionin jäsenvaltiossa, jossa hakija on esittänyt korvausvaatimuksen, suorittamaan kyseiset toimenpiteet. Tässä tapauksessa fyysinen läsnäolo ei ole tarpeen.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Lääkärintodistukset hyväksytään tai tunnustetaan, jos ne toimitetaan oikeaksi todistettuina käännöksinä sloveenin kielellä.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Yleistä hallintomenettelyä koskevien sääntöjen mukaan ei korvata, koska kyseessä on asianosaisen hakemuksesta vireille pantu menettely.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Määräaika päätöksen antamiselle on kolme kuukautta täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta. Varsinainen menettely kestää yleensä alle puoli vuotta tapauksen olosuhteista riippuen.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Hakemusta koskeva päätös toimitetaan sloveenin kielellä.

Jos asia pannaan vireille toisen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välityksellä, päätös toimitetaan yhdessä Euroopan komission vahvistaman vakiolomakkeen kanssa sen toimivaltaisen jäsenvaltion kielellä, jolle se lähetetään. Vakiolomakkeessa esitetään myös tiivistelmä päätöksestä, ohjeet oikeussuojakeinojen käyttöön ja selostus muista hakijalta odotettavista toimista.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Voit nostaa kanteen, jonka ratkaisee Slovenian hallintotuomioistuin.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Hallinnollisessa menettelyssä ei voi saada maksutonta oikeusapua vahingonkorvaushakemuksen laatimiseen.

Toisaalta yleistä hallintomenettelyä koskevien sääntöjen mukaan virkamiehen on noudatettava asianosaisen oikeuksien suojaamisen periaatetta, mikä merkitsee sitä, että asianosaisen on voitava käyttää oikeuksiaan ja oikeudet on saatettava hänen tietoonsa. Lisäksi asianosaista on pyydettävä täydentämään hakemuksensa ja antamaan tarvittavaa tietoa. Tässä yhteydessä on huolehdittava, että asianosaisten tietämättömyys tai puutteelliset tiedot eivät loukkaa heidän oikeuksiaan.

Asianosainen voi nostaa kanteen lautakunnan päätöstä vastaan. Hallintoasiaa koskevassa oikeudenkäynnissä ulkomaalaisella (joka ei asu Sloveniassa) on oikeus saada maksutonta oikeusapua vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen tai Sloveniaa velvoittavien kansainvälisten sopimusten ehdoin ja edellytyksin.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Tästä ei ole tietoa.

Päivitetty viimeksi: 12/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.