Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa avustavana viranomaisena toimivat rikoksen uhrien tukikeskukset (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito).

Voit tarkistaa rikoksen uhrien tukikeskusten sijainnin täältä.

Terrorismirikosten yhteydessä avustavana viranomaisena toimii sisäministeriö.

Kaikki avustavaa viranomaista koskevat tiedot ovat saatavilla sisäministeriön verkkosivuilla.

Toisinaan muiden jäsenvaltioiden avustavat viranomaiset ottavat suoraan yhteyttä päättävään viranomaiseen, vaikka hakemukset onkin suositeltavaa ohjata eteenpäin avustavien viranomaisten kautta.

Mitä kieliä päättävät viranomaiset hyväksyvät?

Korvaushakemukset ja muut asiakirjat on toimitettava espanjaksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Tietoa ei saatavilla.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei ole.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa menettelyyn liittyvän tutkimuksen päätteeksi hakijaa kuullaan sovellettavassa lainsäädännössä säädetyn mukaisesti, ja hakija voi esittää asiaan liittyvät huomautuksensa, ennen kuin tukihakemuksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva ratkaisuehdotus laaditaan.

Jos rikoksen tapahtumapaikkana on ollut Espanja ja tuenhakijan vakituinen asuinpaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Espanjan valtiovarainministeriön (Ministerio de Hacienda) alainen henkilöstökustannuksista ja julkisen alan eläkkeistä vastaava osasto (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas) voi päättävänä viranomaisena pyytää avustavan viranomaisen apua hakijan tai muun tarpeellisena pitämänsä henkilön kuulemisen järjestämiseksi, kun tukihakemus on tehty hakijan vakituisen asuinvaltion avustavan viranomaisen kautta.

Kuulemisen järjestämiseksi valtiovarainministeriön alainen henkilöstökustannuksista ja julkisen alan eläkkeistä vastaava osasto voi pyytää tuenhakijan vakituisen asuinvaltion avustavalta viranomaiselta, että tämä suorittaisi tarvittavat järjestelyt, jotta tukihakemuksen käsittelymenettelystä vastaava elin voi suorittaa kuulemisen suoraan puhelimitse tai videoneuvottelulaitteiden välityksellä, jos hakija suostuu tähän. Kuulemisen suorittavan avustavan viranomaisen on lisäksi toimitettava tälle henkilöstökustannuksista ja julkisen alan eläkkeistä vastaavalle osastolle pöytäkirja, jossa suoritettu kuuleminen vahvistetaan.

Terrorismirikoksissa sovelletaan samoja sääntöjä kuin väkivalta- ja seksuaalirikoksissa, jos rikoksen tapahtumapaikkana on ollut Espanja ja tuenhakijan vakituinen asuinpaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja jos tukihakemus tehdään hakijan vakituisen asuinvaltion avustavan viranomaisen kautta. Sisäministeriö toimii terrorismin uhrien tukivirastonsa (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo) kautta päättävänä viranomaisena, joka huolehtii kuulemiseen liittyvistä edellä kuvatuista toimista.

Kuuleminen voidaan suorittaa puhelimitse tai videoneuvottelulaitteilla, jos hakija suostuu tähän. Tällä tavoin vältetään matkoista ja siirtymisistä aiheutuvat kulut.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Minkä tahansa rikoksen uhrilla, joka ei osaa espanjaa tai kyseisissä toimissa käytettyä muuta virallista kieltä, on yleisesti oikeus maksuttomaan tulkkaukseen osaamallaan kielellä, kun hän antaa lausuman tutkintavaiheessa tuomarille, syyttäjälle tai poliisille tai on todistajana oikeudessa tai muussa suullisessa käsittelyssä. Tämä oikeus koskee myös kuulo- ja puhevammaisia henkilöitä.

Uhrin oikeuksien turvaamiseksi tulkkausapua voidaan antaa videoneuvottelua tai muuta televiestintätekniikkaa käyttäen, ellei tuomari tai tuomioistuin salli viran puolesta tai asianosaisen pyynnöstä tulkin fyysistä läsnäoloa.

Poliisin toimien yhteydessä tehdystä päätöksestä olla järjestämättä uhrille tulkkausta voi valittaa tutkintatuomarille. Valitus katsotaan jätetyksi, kun päätöksen kohteena oleva henkilö ilmaisee vastalauseensa tulkkauksen epäämisen yhteydessä.

Tuomioistuimen päätöksestä olla järjestämättä uhrille tulkkausta voi valittaa muutoksenhakuasteeseen.

Myös rajatylittävissä rikoksissa avustavana viranomaisena olevat rikoksen uhrien tukikeskukset antavat uhreille tietoa saatavilla olevista tulkkauspalveluista.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Kaikki hakemukseen liitettävät asiakirjat on käännettävä espanjaksi, koska se on ainoa päättävän viranomaisen hyväksymä kieli.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ei korvata.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa tuen hakemisen yleinen määräaika on yksi vuosi laskettuna rikoksen tapahtumapäivästä.

Tuen myöntämisestä tai epäämisestä tehtävän lopullisen ja väliaikaisen päätöksen määräajat ovat seuraavat:

  • Toimintakykyä alentavat vammat, tällaisten vammojen pahentuminen ja kuolema: kuusi kuukautta.
  • Tilapäinen työkyvyttömyys: neljä kuukautta.
  • Seksuaalirikosten johdosta annettavan terapian kustannukset ja hautaamiskustannukset: kaksi kuukautta.

Hakemus katsotaan hylätyksi, kun päätöksen antamisen enimmäismääräaika on kulunut eikä päätöstä ole annettu.

Terrorismirikoksissa hakemus on yleensä jätettävä viimeistään vuoden kuluessa vahinkojen aiheutumisesta tai sellaisen diagnoosin antamisesta, jossa vahvistetaan aiheutuneiden seurausten ja terroriteon välinen syy-yhteys. Opintoja varten maksettavan tuen yhteydessä määräaika on kolme kuukautta kurssille ilmoittautumisen vahvistuksesta.

Päätöksen tekemisen ja sen tiedoksiantamisen määräaika on enintään 12 kuukautta, lukuun ottamatta opintoja varten maksettavaa tukea, jossa se on kuusi kuukautta. Hakemus katsotaan hyväksytyksi ilmoitettujen määräaikojen päätyttyä, ellei päätöstä ole annettu.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Espanjaksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa hakijat voivat hakea muutosta laissa säädettyjä tukia koskeviin valtiovarainministeriön päätöksiin kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Jos päätökseen ei haeta muutosta määräajassa, voidaan siihen hakea muutosta ainoastaan ilmoitetulle ministeriölle osoitettavalla ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin kuuluvalla valituksella.

Muutoksenhakemus voidaan toimittaa valtiovarainministeriölle tai väkivalta- ja seksuaalirikosten uhrien valtakunnalliselle tukikomitealle (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Väkivalta- ja seksuaalirikosten uhrien valtakunnallinen tukikomitea on toimivaltainen ratkaisemaan valtiovarainministeriön päätöksiä koskevat muutoksenhaut, kun kyseessä ovat sovellettavassa lainsäädännössä vahvistetut tuet.

Kun muutoksenhakemuksesta on kulunut kolme kuukautta eikä valtakunnallinen tukikomitea ole ratkaissut asiaa, voidaan muutoksenhakemus katsoa hylätyksi. Tällöin on mahdollisuus nostaa hallinto-oikeudellinen kanne.

Terrorismirikoksissa sisäministeriön erilaisissa hallinnollisissa menettelyissä antamista tukipäätöksistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus tai ne voidaan riitauttaa suoraan hallintotuomioistuimessa.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa uhrit voivat hakea maksutonta oikeusapua Espanjassa sovellettavan lainsäädännön mukaisin edellytyksin ja menettelyin.

Etenkin sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreilla on Espanjan lainsäädännön mukaan oikeus saada maksutonta oikeudellista neuvontaa välittömästi ennen rikosilmoituksen tekemistä sekä oikeus käyttää maksutta asianajajaa ja syyttäjäviranomaista edustajanaan kaikissa hallinnollisissa menettelyissä, joilla on suora tai välillinen yhteys uhrin kokemaan väkivaltaan.

Tällöin saman asianajajan on huolehdittava uhrin edustamisesta oikeudessa edellyttäen, että näin taataan asianmukaisesti uhrin puolustautumisoikeus. Sama oikeus on myös henkilöillä, joista tulee jonkin tuen osalta edunsaajia uhrin kuollessa, edellyttäen etteivät nämä ole olleet osallisina tekoihin.

Terrorismirikoksissa Espanjan lainsäädännön mukaisesti terrorismirikoksen uhriksi katsottavilla henkilöillä on oikeus maksuttomaan oikeusapuun varallisuudesta riippumatta kaikissa tuomioistuinmenettelyissä ja hallinnollisissa menettelyissä, jotka johtuvat uhriin kohdistuneesta terroriteosta. Asiassa sovelletaan Espanjassa voimassa olevan maksutonta oikeusapua koskevan lainsäädännön edellytyksiä.

Maksuton oikeusapu taataan joka tapauksessa välittömästi kaikille sitä hakeville terrorismirikosten uhreille. Oikeuden maksuttomaan oikeusapuun menettää, jos uhrin asemaa ei myöhemmin tunnusteta, asiassa annetaan lopullinen vapauttava tuomio tai syyte raukeaa lopullisesti. Siihen asti maksuttomina annettujen palveluiden kustannuksia ei tarvitse korvata.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Väkivalta- ja seksuaalirikoksissa apua tukihakemuksen tekemiseen ja toimittamiseen voi pyytää lähimmältä rikoksen uhrien tukikeskukselta, joka antaa hakijalle tietoa tarjolla olevista taloudellisista tuista ja erilaisista hakumenettelyistä.

Rikoksen uhrien tukikeskuksia on kaikilla itsehallintoalueilla, käytännössä kaikkien maakuntien pääkaupungeissa ja myös muissa kaupungeissa.

Voit tarkistaa rikoksen uhrien tukikeskusten sijainnin täältä.

Valtakunnallisen ylioikeuden (Audiencia Nacional) terrorismirikosten uhrien tukikeskus (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo) antaa yleisesti tietoa terrorismirikosten uhreille tarjolla olevista taloudellisista tuista. Sen käyntiosoite on

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Puhelin: + 34 91 400 74 02.

Päivitetty viimeksi: 17/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.