Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE BUGARSKE

Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela

Adresa: Slavjanska ulica 1,1040 Sofija, Republika Bugarska

Internetske stranice: https://www.compensation.bg

U slučaju kaznenih djela počinjenih na državnom području Republike Bugarske tijelo koje odlučuje u pogledu zahtjeva za naknadu u prekograničnim slučajevima jest Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela.

U slučaju kaznenih djela počinjenih izvan Republike Bugarske, Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela pomoćno je tijelo i ono šalje zahtjev za naknadu nadležnom tijelu države u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da, možete.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

  • zahtjev? Na bugarskom i engleskom jeziku.
  • popratnu dokumentaciju? Na bugarskom i engleskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Prijevod plaća Nacionalno vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne, nije.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Žrtva nije prisutna tijekom postupka u kojem se odlučuje o naknadi koju dodjeljuje država.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Da, hoće. Medicinska dokumentacija, uključujući onu kojom se dokazuju troškovi liječenja, koju je izdala predmetna zemlja mogu se prihvatiti i/ili priznati, ali Nacionalno vijeće o tom pitanju odlučuje na pojedinačnoj osnovi.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Moguće je dobiti povrat putnih troškova povezanih s liječničkim pregledom, ali Nacionalno vijeće o tom pitanju odlučuje na pojedinačnoj osnovi.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Podneseni zahtjevi za naknadu razmatraju se u roku od mjesec dana nakon datuma njihova zaprimanja. Taj se rok prema potrebi može produljiti na najviše tri mjeseca.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na bugarskom i engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Odluke Nacionalnog vijeće za pomoć i pružanje naknade žrtvama kaznenih djela ne mogu se osporavati.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

U postupku u kojem država dodjeljuje naknadu nije potrebno sudjelovanje odvjetnika.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Da. Bugarsko udruženje organizacija za pomoć žrtvama

Tel.: +359 29819300

Posljednji put ažurirano: 08/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.