Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Ministarstvo pravosuđa
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Nikica Hamer Vidmar

Telefon : +385 1 371 47 56
Faks : +385 1 371 47 98

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Web-mjesto : https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Može na način da se zahtjev podnese Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske neposredno ili preporučenom poštom.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

  • zahtjev?
  • popratnu dokumentaciju?

Zahtjev i popratna dokumentacija moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako se radi o zahtjevu i popratnoj dokumentaciji na stranom jeziku onda se ona mora dostaviti zajedno sa ovjerenim prijevodom po ovlaštenom prevoditelju.

Ako tijelo koja odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Tijelo koje odlučuje ne prevodi zahtjev ni popratnu dokumentaciju i ne snosi troškove prevođenja.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

U postupku po ovom zahtjevu ne plaćaju se administrativne i druge pristojbe

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ako se Odbor za novčanu naknadu žrtvama odluči pozvati podnositelja zahtjeva na saslušanje ili osobno sudjelovanje u postupku podnositelju zahtjeva će biti nadoknađeni putni troškovi.

U pravilu tijekom postupka i pri odlučivanju ne traži se prisutnost podnositelja, a ako je potrebno saslušanje podnositelja zahtjeva, svjedoka, vještaka ili druge osobe, Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela kao tijelo koje odlučuje može zatražiti od nadležnog tijela druge države članice Europske unije, u kojoj je podnositelj podnio zahtjev za naknadu, da obavi te radnje.

Također saslušanje koje bi bilo potrebno u tom postupku, može se obaviti i korištenjem tehničkih pomagala koja uključuju računalnu tehnologiju, elektroničke komunikacijske mreže i druga pomagala za prijenos slike i zvuka, a saslušanje u tom slučaju obavlja Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela koje je tijelo koje odlučuje o zahtjevu podnositelja.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Da

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Strana medicinska dokumentacija se priznaje, ali Odbor za novčane naknade žrtvama kaznenih djela kao tijelo koje odlučuje, provjerava i ocjenjuje tu medicinsku dokumentaciju, a po potrebi može odrediti i medicinsko vještačenje.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Nadležno tijelo će o zahtjevu odlučiti približno u roku 60 dana ako je zahtjev potpun i uredan (ako su dostavljene i pribavljene sve isprave, podaci i dokazi potrebni za odlučivanje), ali u slučaju da je zahtjev nepotpun vrijeme potrebno za odlučivanje o zahtjevu je duže.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

Odluka o zahtjevu biti će napisana na hrvatskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan s odlukom, na koji je način mogu osporavati?

Protiv odluke nije dopuštena žalba, ali stranka može pokrenuti upravni spor Upravnom tužbom podnesenom nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Da

Posljednji put ažurirano: 01/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.