Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Nije propisano da se zahtjev treba poslati preko pomoćnog tijela. Zahtjev se može poslati izravno tijelu koje odlučuje u toj državi (danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima) koje će zatim zahtjev poslati policiji u okrugu u kojem je provedena istraga kaznenog djela. Zahtjev se može poslati i izravno policiji.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju: zahtjev? popratnu dokumentaciju?

Sva poslana dokumentacija prihvaća se na danskom i engleskom jeziku. Međutim, poželjno je da se sva dokumentacija koja se podnosi danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima, u mjeri u kojoj je to moguće, prevede na danski jezik.

Danska je sklopila konvenciju o jeziku s nordijskim zemljama (Finskom, Islandom, Norveškom i Švedskom) u skladu s kojom se građani tih zemalja imaju pravo služiti svojim jezikom u drugoj nordijskoj zemlji. Jezici obuhvaćeni konvencijom jesu danski, finski, islandski, norveški i švedski.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države članice EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

U predmetima koji se odnose na naknadu štete prevođenje dokumenata plaća danska policija.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Predmet se razmatra u pisanom postupku. Stoga kao podnositelj zahtjeva ne trebate biti prisutni dok danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima razmatra predmet ili kad donosi odluku.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Budući da se predmet razmatra u pisanom postupku, pitanja o osobnoj nazočnosti i dobivanju tumača nisu relevantna.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Ne postoji zahtjev da liječničke procjene i preglede trebaju provesti liječnici u ovoj državi. Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima u načelu prihvaća sve liječničke potvrde.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Obično nema potrebe za liječničkim pregledima u ovoj državi ako živite u drugoj državi članici EU-a jer se pregled može obaviti u vašoj državi boravišta.

Putni troškovi povezani s liječenjem mogu se nadoknaditi kao trošak povezan s oporavkom.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Vrijeme koje je danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima potrebno za razmatranje predmeta može se znatno razlikovati od slučaja do slučaja. Razlog tomu je, među ostalim, potreba za dobivanjem dodatnih informacija o predmetu od, ovisno o posebnim okolnostima predmeta, policije, liječnika ili drugih tijela. Osim toga, u slučajevima trajne ozljede ili gubitka radne sposobnosti može biti potrebno predmet podnijeti Tijelu za osiguranje na tržišta rada, (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), što može produljiti vrijeme razmatranja predmeta.

Više od 50% novih predmeta koje zaprimi danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima rješava se u roku od 50 dana u skladu s posebno brzim postupkom koji se primjenjuje u jednostavnim predmetima. To uključuje predmete u kojima je donesena pravomoćna presuda u pogledu krivnje i iznosa naknade štete.

Ako se predmet ne može riješiti tim posebno brzim postupkom, uobičajeno vrijeme koje je danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima potrebno za obradu predmeta trenutačno iznosi do 18 mjeseci od zaprimanja novog zahtjeva za naknadu.

Razmatranje predmeta možete ubrzati podnošenjem dokaza o svojim zahtjevima Odboru. Dokumentacija može sadržavati, primjerice, račune za kupnju lijekova, liječničke potvrde o razdoblju trajanja bolesti ili izjavu vašeg poslodavca o izgubljenom prihodu zbog ozljede.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima sve odluke sastavlja na danskom jeziku. Zatim imate mogućnost da odluku prevede pomoćno tijelo u vašoj matičnoj državi.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Protiv odluke danskog Odbora za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima ne možete podnijeti žalbu drugim tijelima. Ako želite promijeniti odluku, najprije morate kontaktirati danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima i objasniti zašto se ne slažete s odlukom. Zatim će Odbor ocijeniti postoji li osnova za ponovno razmatranje predmeta. Uobičajeni je kriterij da je podnositelj zahtjeva dostavio nove i relevantne informacije koje su važne za ishod predmeta.

Ako danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima potvrdi svoju odluku, možete pokrenuti postupak sudskog preispitivanja odluke Odbora.

Osim toga, možete podnijeti žalbu parlamentarnom ombudsmanu.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Razmatranje predmeta organizirano je tako da vam pravna pomoć u načelu nije potrebna, ali za to postoji mogućnost u skladu s propisima ove države. U posebnim slučajevima danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može odlučiti da podnositelj zahtjeva mora djelomično ili u cijelosti snositi troškove nastale u okviru postupka pred Odborom.

Ne postoji zahtjev da bi odvjetnik ili organizacija koja pruža pravnu pomoć u ovoj državi trebali osigurati pravnu pomoć ili pristup odvjetniku.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Posljednji put ažurirano: 04/05/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.