Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

O zahtjevima za naknadu štete koje podnesu žrtve kaznenih djela ili njihovi uzdržavani članovi obitelji odlučuje odbor za naknadu žrtvama kaznenih djela (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI) pri svakom regionalnom sudu (tribunal de grande instance).

Kad je riječ o terorizmu (FR.), o zahtjevima odlučuje Jamstveni fond za žrtve terorizma i drugih kaznenih djela (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions – FGTI), pri čemu u slučaju spora sud provodi preispitivanje.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da, zahtjev možete poslati izravno tijelu nadležnom za odlučivanje o vašem zahtjevu.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

– zahtjev?

– popratnu dokumentaciju?

Zahtjev i popratna dokumentacija prihvaćaju se na francuskom ili engleskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države članice EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Od žrtava prekograničnih kaznenih djela zahtijeva se da, kad god je to moguće, dostave prijevod ključnih dokumenata na francuski jezik o vlastitom trošku.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne trebate biti prisutni. Međutim, u određenim uvjetima možete zatražiti povrat putnih troškova, dnevnu naknadu za troškove hrane i smještaja te naknadu za dolazak na sud (indemnité de comparution).

Kako biste dobili povrat tih troškova morate kontaktirati sud koji vam je poslao sudski poziv.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Da, ako dođete, osigurat će vam se besplatne usluge tumača.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Prihvaćaju se liječničke potvrde izdane u vašoj državi boravišta. Ovisno o slučaju, liječnička procjena može se provesti na temelju dokumentacije.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Liječnički se pregled po mogućnosti organizira u dogovoru sa žrtvom tijekom jednog od njezinih posjeta Francuskoj. U suprotnom FGTI može, nakon dostave popratne dokumentacije, izvršiti povrat putnih troškova žrtve nastalih zbog dolaska na liječnički pregled.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Tajništvo CIVI-ja bez odlaganja prosljeđuje zahtjev FGTI-ju.

FGTI mora žrtvi dostaviti ponudu u roku od dva mjeseca od primitka potpunog spisa koji prosljeđuje tajništvo CIVI-ja.

Ako žrtva prihvati ponudu, prihvaćeni sporazum prosljeđuje se na odobrenje predsjedatelju CIVI-ja. Nakon odobrenja sporazum se može izvršiti. O odluci se obavješćuju žrtva i FGTI, koji će izvršiti isplatu.

Ako FGTI to odbije i navede razloge, ili žrtva odbije ponudu ili ne odgovori na ponudu FGTI-ja u roku od dva mjeseca, CIVI će razmotriti predmet u sudskom postupku. U tom slučaju sudac odlučuje o zahtjevu te provjerava izjave i dostavljenu dokumentaciju.

Javni tužitelj i FGTI iznose svoje primjedbe najkasnije 15 dana prije održavanja rasprave. Podnositelj zahtjeva i FGTI moraju se pozvati na raspravu najmanje dva mjeseca unaprijed.

Nakon postupka zatvorenog za javnost o odluci CIVI-ja kojom se dodjeljuje ili odbija dodijeliti naknada obavješćuju se podnositelj zahtjeva i FGTI, koji isplaćuje dodijeljenu naknadu u mjesecu koji slijedi nakon te obavijesti.

Kad je riječ o terorizmu (FR.), FGTI isplaćuje određeni iznos kao predujam u mjesecu koji slijedi nakon primitka potpunog spisa, ako su za to ispunjeni uvjeti. FGTI dostavlja ponudu za naknadu štete žrtvi (nakon što se njezino stanje stabiliziralo) ili članovima uže obitelji preminule žrtve u roku od tri mjeseca.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Odluku ćete primiti na francuskom jeziku. Možete zatražiti besplatan prijevod odluke.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Ako niste zadovoljni odlukom CIVI-ja, zahtjev za preispitivanje odluke možete podnijeti žalbenom sudu (cour d’appel) u čijoj se nadležnosti nalazi taj CIVI.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Možete dobiti pravnu pomoć u skladu s pravilima koja se primjenjuju u Francuskoj.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Udruženja za pomoć žrtvama, koja se može kontaktirati u uredima za potporu žrtvama pri sudovima ili u njihovim vlastitim prostorima, mogu vam pružiti besplatnu pomoć pri pripremi zahtjeva za naknadu.

Posljednji put ažurirano: 05/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.