Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Odbor za potporu žrtvama kaznenih djela povezanih s mafijom i kaznenih djela s elementima nasilja počinjenih s namjerom (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti) pri Ministarstvu unutarnjih poslova (Via Cavour n. 6; certificirana elektronička pošta („PEC”): protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Odbor se sastoji od predsjednika odbora (Commissario), jednog predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova, dvoje predstavnika Ministarstva pravosuđa, jednog predstavnika Ministarstva gospodarskog razvoja, jednog predstavnika Ministarstva gospodarstva i financija, jednog predstavnika Ministarstva rada, zdravstva i socijalnih politika, te jednog predstavnika (bez prava glasa) javnog društva za usluge osiguranja CONSAP, koje je odgovorno za financijsko upravljanje relevantnim fondom.

Zahtjevi za pristup fondu se, u svrhu ispitivanja, podnose Prefekturi / Područnom uredu Vlade (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) u jednom od sljedećih mjesta: sjedištu suda koji je izdao presudu za jedno od kaznenih djela iz članka 11. Zakona br. 122/2016; ili mjestu boravišta zainteresirane strane ili drugih nositelja prava na naknadu ako je žrtva kaznenog djela preminula; ili mjestu boravišta posebnog opunomoćenika (procuratore speciale) koji zastupa žrtvu ili druge nositelje prava ako su talijanski državljani ili građani EU-a koji nemaju boravište u Italiji.

Konačnu odluku o zahtjevu donosi Odbor.

Preduvjeti za pristup fondu i obrazac zahtjeva nalaze se na sljedećoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da, iako može biti korisno ići preko pomoćnog tijela radi prevođenja zahtjeva i ostale dokumentacije.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

  • zahtjev?
  • popratnu dokumentaciju?

Na talijanskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Podnositelj zahtjeva ne snosi nikakve troškove.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne morate biti prisutni jer nema kontradiktorne rasprave. Želite li dostaviti dodatna očitovanja ili dokumentaciju, možete ih poslati na adresu službene elektroničke pošte ili preko pomoćnog tijela.

Odluka br. 222/2008, članak 6.: Saslušanje podnositelja zahtjeva na zahtjev talijanskog tijela koje odlučuje

1. Ako talijansko tijelo koje odlučuje želi saslušati podnositelja zahtjeva ili neku drugu osobu na temelju članka 2. stavka 3. Zakonodavnog dekreta, šalje zahtjev pomoćnom tijelu u drugoj državi članici u skladu s postupcima navedenima u članku 3. stavku 2. ove Uredbe. Zahtjev mora sadržavati informacije o postupovnim formalnostima utvrđenima u talijanskom pravu te se njime od pomoćnog tijela u drugoj državi članici koje je primilo zahtjev traži da o tim formalnostima obavijesti osobu koju treba saslušati.

2. Ako talijansko tijelo koje odlučuje zatraži od pomoćnog tijela u drugoj državi članici da sasluša podnositelja zahtjeva ili neku drugu osobu u skladu sa zakonima te države članice, na temelju zadnjeg dijela članka 2. stavka 3. Zakonodavnog dekreta, šalje zahtjev u skladu s postupcima navedenima u članku 3. stavku 2. ove Uredbe.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Bit će priznate, pod uvjetom da su dostavljene na talijanskom ili engleskom jeziku. Domaći liječnici ne provode nikakve posebne procjene.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Liječnički pregled nije potreban. Umjesto toga, morat ćete dostaviti odgovarajuću liječničku dokumentaciju i račune za zdravstvene troškove koje ste imali.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Trenutačno je pravilo 60 dana od primitka zahtjeva. Međutim, trebalo bi imati na umu da postupak može biti obustavljen ako tijelo koje odlučuje zatraži bilo koje druge dokumente ili informacije (članak 10.-a Zakona br. 241/90).

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na talijanskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Pokretanjem postupka pred redovnim sudom (tribunale) u roku od 60 dana od obavijesti o odluci.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Prema saznanju ureda koji dostavlja ove informacije, ne.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.