Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30
Vilnius

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da, svoj zahtjev možete poslati izravno Ministarstvu pravosuđa Republike Litve.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

– zahtjev

– popratne dokumente?

Zahtjev i popratne dokumente potrebno je dostaviti na litavskom ili engleskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Troškove prevođenja zahtjeva i/ili dokumenata priloženih zahtjevu na litavski ili engleski jezik mora snositi podnositelj zahtjeva ili tijelo koje šalje zahtjev.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Žrtva kaznenog djela ne treba biti prisutna pri odlučivanju o njezinu zahtjevu. Stoga, nemate pravo na povrat tih troškova.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Žrtva kaznenog djela ne treba biti prisutna pri odlučivanju o njezinu zahtjevu.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Dokumenti koje su izdala nadležna tijela / pojedinci u državi boravišta žrtve bit će priznati.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka će biti donesena u roku od jednog mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i svih potrebnih dokumenata Ministarstvu pravosuđa Republike Litve.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Obično na litavskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Odluke koje donese Ministarstvo pravosuđa Republike Litve možete osporiti pred litavskim Povjerenstvom za upravne sporove (Lietuvos administracinių ginčų komisija) ili Regionalnim upravnim sudom u Vilniusu (Vilniaus apygardos administracinis teismas) u roku od jednog mjeseca od datuma na koji je odluka priopćena.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da. Možete se prijaviti za pravnu pomoć Službe za pravnu pomoć koju jamči država (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) koja će odlučiti o pružanju pravne pomoći.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.