Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-pošta: info@schadefonds.nl

Poštanska adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

zahtjev?

Na bilo kojem jeziku, ali po mogućnosti na nizozemskom ili engleskom.

popratnu dokumentaciju?

Na bilo kojem jeziku, ali po mogućnosti na nizozemskom ili engleskom.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne, za obradu zahtjeva ne naplaćuju se administrativne ni druge pristojbe.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne trebate biti prisutni tijekom postupka. Odluka se uvijek donosi u pisanom obliku i šalje poštom.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Nije primjenjivo.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja obično prihvaća medicinske podatke koje dostavi vaš liječnik te ih, prema potrebi, podnosi vlastitim medicinskim savjetnicima na procjenu i savjet. Ti medicinski savjetnici sami ne provode nikakve liječničke preglede.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Nije primjenjivo.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Ne dulje od 26 tjedana, no obično kraće.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na jeziku na kojemu ste podnijeli zahtjev.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Podnošenjem prigovora žalbenom odjelu Fonda za naknade za kaznena djela s elementima nasilja. Odluka o vašem zahtjevu sadržavat će informacije o načinu njezina osporavanja.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Možda će vam moći pomoći organizacija Potpora žrtvama Nizozemska (Slachtofferhulp Nederland). S tom organizacijom možete stupiti u kontakt pozivom na broj 0900-0101.

Posljednji put ažurirano: 26/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.