Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

U Portugalu je to Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela (CPVC).

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Ne. Žrtve kaznenih djela s elementima nasilja te žrtve nasilja u obitelji s uobičajenim boravištem u drugoj državi članici EU-a moraju zahtjev za naknadu/predujam koje isplaćuje portugalska država podnijeti nadležnom tijelu države članice EU-a u kojoj borave.

To će tijelo zahtjev poslati CPVC-u u Portugalu, koji će zahtjev zaprimiti te poduzeti potrebne korake za ispitivanje činjenica te odlučivanje o zahtjevu.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

(a) zahtjev?

CPVC zahtjeve i dokumentaciju prihvaća na portugalskom ili engleskom jeziku.

(b) popratnu dokumentaciju?

Ako CPVC od nadležnog tijela države članice u kojoj žrtva ima uobičajeno boravište zatraži da organizira saslušanje podnositelja zahtjeva ili bilo koje druge osobe (npr. svjedoka ili vještaka), CPVC ne smije odbiti zapisnik s tog saslušanja, pod uvjetom da je zapisnik sastavljen na jednom od jezika institucija Zajednice.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

CPVC. Kada je riječ o uslugama koje CPVC zatraži i pruži u pogledu predmeta koji uključuju kaznena djela s elementima nasilja ili nasilje u obitelji, na njima se ne mogu temeljiti zahtjevi za potraživanje naknade pristojbi ili troškova.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

CPVC zaprima sve dokumente koji su mu potrebni kako bi proveo istraživanje i donio odluku u okviru postupka za naknadu koju portugalska država isplaćuje za kazneno djelo koje je u Portugalu počinjeno nad žrtvom s uobičajenim boravištem u drugoj državi članici. CPVC isto tako može zatražiti od nadležnog tijela države članice u kojoj žrtva ima uobičajeno boravište da sasluša žrtvu. Od podnositelja zahtjeva ne zahtijeva se da putuje u Portugal kako bi ga saslušalo Povjerenstvo.

Ako portugalski sud smatra ključnim da se podnositelja zahtjeva sasluša osobno, bez upotrebe drugih sredstava, putne troškove te druge povezane troškove snosit će portugalska država.

Ured za socijalno osiguranje nacionalno je tijelo koje zaprima i obrađuje zahtjeve za pravnu pomoć.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan hoću li dobiti tumača?

Da.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Sva dokumentacija koju pošalje nadležno tijelo države članice u kojoj podnositelj zahtjev ima uobičajeno boravište prihvaća se bez posebnih formalnosti te ne podliježe ovjeravanju ili drugim formalnostima te vrste.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Medicinska dokumentacija koju je podnositelj zahtjeva podnio nadležnom tijelu države članice u kojoj ima uobičajeno boravište te koja je potrebna za odlučivanje o predmetu, ili druga takva dokumentacija koja se može zahtijevati, šalju se CPVC-u bez potrebe za dodatnim liječničkim pregledima u Portugalu.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Nadležno tijelo države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište i sam podnositelj zahtjeva u roku od 10 dana primit će obavijest o tome da je CPVC zaprimio zahtjev, uz naznaku o vjerojatnom vremenskom razdoblju u kojem će biti donesena odluka o zahtjevu.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

Odluka o zahtjevu za naknadu štete podnositelju zahtjeva ili nadležnom tijelu države članice u kojoj on ima uobičajeno boravište može se poslati na portugalskom ili engleskom jeziku. CPVC može upotrijebiti službeni jezik države članice EU-a u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište ili neki drugi jezik te države članice, pod uvjetom da je taj jezik jedan od jezika institucija Zajednice.

Ako sam nezadovoljan odlukom, mogu li je osporiti?

Da. Ako podnositelj zahtjeva smatra da je odluka CPVC-a pogrešna, ima rok od 15 dana da Povjerenstvu podnese pritužbu. Podnositelj zahtjeva tada predaje zahtjev u kojem bi trebao postaviti temelj svojeg prigovora, zajedno sa svim dokazima koje smatra primjerenima. Nakon toga CPVC ima rok od 30 dana da razmotri pritužbu i o njoj donese odluku, a može potvrditi, opozvati, poništiti, izmijeniti ili zamijeniti pobijanu radnju.

Ako podnositelj zahtjeva nije zadovoljan odlukom o zahtjevu, može je osporiti pred upravnim sudovima.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

CPVC ne pruža nikakvu vrstu pomoći po tom konkretnom pitanju.

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Povjerenstvo za zaštitu žrtava kaznenih djela (CPVC), s kojom možete stupiti u kontakt na sljedeće načine:

  • osobnim dolaskom – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabon, od ponedjeljka do petka od 9:30 do 12:30 te od 14:00 do 16:30
  • poštom, s pomoću obrasca dostupnog na internetskim stranicama Povjerenstva
  • elektroničkom poštom na adresu: correio.cpvc@sg.mj.pt
  • putem interneta, ispunjavanjem obrasca za žrtve kaznenih djela s elementima nasilja ili obrasca za žrtve nasilja u obitelji (https://cpvc.mj.pt/)
  • telefonski: (+351) 213 222 490, pozivi se naplaćuju kao pozivi prema fiksnim mrežama, od 9:30 do 12:30, te od 14:00 do 16:30.

APAV, s kojim možete stupiti u kontakt na sljedeće načine:

  • putem pozivnog centra za pomoć žrtvama: (+351) 116 006 (radnim danom od 9:00 do 21:00)
  • putem interneta, na internetskim stranicama APAV-a (dostupno na portugalskom, engleskom, ruskom i kineskom jeziku) ili na http://infovitimas.pt/pt/app/
  • upotrebom usluga prevođenja na znakovni jezik putem videozapisa / SERV IIN – putem videopoziva (+351 12 472), radnim danom od 10:00 do 18:00.

Povjerenstvo za građanstvo i rodnu ravnopravnost (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

  • Služba za pružanje informacija žrtvama nasilja u obitelji (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (pruža informacije o pravima žrtava i o sredstvima koja su dostupna na cjelokupnom državnom području te o tome kome se žrtve mogu obratiti radi psihološke i socijalne potpore te pravnih informacija) – telefon: (+351) 800 202 148 (besplatna, anonimna, povjerljiva usluga koja je dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu).
Posljednji put ažurirano: 07/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.