Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Rumunjsko tijelo koje odlučuje imenovano u skladu s člankom 3. stavkom 2. jest:

Okružni sud u Bukureštu (Tribunalul București)
Odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, br. 37, Sektor 3, Bukurešt, oznaka 030823

Telefon: +40 214083600, +40 214083700
Telefaks: +4021 3187731

E-pošta: tribunalul.bucuresti@just.ro

Internetske stranice: https://tribunalulbucuresti.ro/

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

  • zahtjev – na rumunjskom jeziku
  • popratne dokumente – na rumunjskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države članice EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Nije primjenjivo.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Fizička prisutnost nije nužna.

Pravna pomoć obuhvaća i putne troškove ako je fizička prisutnost propisana zakonom ili ako je zahtijeva sud jer smatra da nema druge mogućnosti da se uključene osobe na odgovarajući način saslušaju.

Sud odlučuje o tome hoće li ti troškovi nastati i obavješćuje stranku o načinu nadoknade troškova.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Fizička prisutnost nije nužna.

Pravna pomoć obuhvaća i putne troškove ako je fizička prisutnost propisana zakonom ili ako je zahtijeva sud jer smatra da nema druge mogućnosti da se uključene osobe na odgovarajući način saslušaju.

Sud odlučuje o tome hoće li ti troškovi nastati i obavješćuje stranku o načinu nadoknade troškova.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Provjeru provodi imenovano rumunjsko tijelo koje odlučuje, odnosno Odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela Okružnog suda u Bukureštu.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Sud odlučuje o tome hoće li ti troškovi nastati i obavješćuje stranku o načinu nadoknade troškova.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Od jedne do dvije godine.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

Na rumunjskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Pri rješavanju zahtjeva za financijsku naknadu štete ili zahtjeva za isplatu predujma financijske naknade štete, odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela, koji se sastoji od vijeća u čijem su sastavu dva suca, odlukom može izdati jedno od sljedećih rješenja:

  1. može odobriti zahtjev i odrediti iznos financijske naknade štete ili, ako je primjenjivo, iznos predujma
  2. može odbiti zahtjev ako nisu ispunjeni uvjeti propisani zakonom za dodjelu financijske naknade štete ili, ako je primjenjivo, isplatu predujma.

Žrtvu se obavješćuje o odluci o zahtjevu za financijsku naknadu štete ili zahtjevu za isplatu predujma financijske naknade štete.

Žalba protiv odluke može se podnijeti žalbenom sudu u roku od 15 dana od obavijesti.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Možete dobiti javnu pravnu pomoć u skladu s rumunjskim pravom (članak 14. i dalje Zakona br. 211/2004 o mjerama za osiguravanje informiranja, potpore i zaštite žrtvama kaznenih djela).

Besplatna pravna pomoć dodjeljuje se na zahtjev sljedećim kategorijama žrtava:

  1. žrtvama sljedećih kaznenih djela: pokušaja ubojstva, pokušaja teškog ubojstva, tjelesne ozljede, kaznenog djela počinjenog s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanja, spolnog nasilja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom, spolnog zlostavljanja maloljetne osobe
  2. bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji osobe preminule zbog posljedica kaznenih djela ubojstva i teškog ubojstva i kaznenog djela počinjenog s namjerom zbog kojeg je žrtva preminula.

Besplatna pravna pomoć dodjeljuje se prethodno navedenim kategorijama žrtava ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području Rumunjske. U slučaju da je kazneno djelo počinjeno izvan državnog područja Rumunjske, besplatna pravna pomoć dodjeljuje se ako je žrtva rumunjski državljanin ili strani državljanin koji zakonito boravi u Rumunjskoj te se kazneni postupak vodi u Rumunjskoj.

Besplatna pravna pomoć na zahtjev se dodjeljuje žrtvama drugih kaznenih djela ako mjesečni dohodak žrtve po članu kućanstva nije veći od bruto minimalne osnovne plaće utvrđene na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za besplatnu pravnu pomoć.

Besplatna pravna pomoć dodjeljuje se samo ako je žrtva kazneno djelo prijavila tijelima za kazneni progon ili sudu u roku od 60 dana od datuma počinjenja kaznenog djela ili od datuma na koji je žrtva postala svjesna počinjenja kaznenog djela. Ako žrtva fizički ili psihički nije bila u mogućnosti prijaviti kazneno djelo tijelima za kazneni progon, rok od 60 dana računa se od datuma na koji je ta nemogućnost prestala postojati.

Žrtve mlađe od 18 godina i one kojima je izrečena mjera zabrane nisu obvezne kazneno djelo prijaviti tijelima za kazneni progon ili sudu. Njihov pravni zastupnik može se obratiti tijelima za kazneni progon radi prijave kaznenog djela.

Zahtjevi za besplatnu pravnu pomoć podnose se okružnom sudu u čijoj se nadležnosti nalazi mjesto prebivališta žrtve, a o njima odlučuju dva suca koji su članovi odbora za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela u roku od 15 dana od datuma podnošenja. Zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć prilažu se preslike dokumenata kojima se potvrđuju podaci navedeni u zahtjevu te svi ostali dokumenti u posjedu žrtve koji su korisni za rješavanje zahtjeva.

O zahtjevima za besplatnu pravnu pomoć odlučuje se u vijećima, a žrtvu se poziva da prisustvuje.

Ako žrtva nije odabrala odvjetnika, odluka kojom se odobrava zahtjev za besplatnu pravnu pomoć mora sadržavati i imenovanje odvjetnika po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom br. 51/1995 o organizaciji i obavljanju odvjetničke djelatnosti, kako je ponovno objavljen i kako je kasnije izmijenjen i dopunjen, te pravilima odvjetničke struke.

Žrtvu se obavješćuje o odluci o zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć. Odluka kojom se odbija zahtjev za besplatnu pravnu pomoć može se na zahtjev žrtve u svrhu preispitivanja podnijeti okružnom sudu pri kojem djeluje odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela u roku od 15 dana od obavijesti. O preispitivanju zahtjeva odlučuje vijeće u čijem su sastavu dva suca.

Besplatna pravna pomoć odobrava se svakoj žrtvi tijekom cijelog postupka, do iznosa koji je jednak dvama bruto minimalnim osnovnim plaćama utvrđenima na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za besplatnu pravnu pomoć. Sredstva koja su potrebna za dodjelu besplatne pravne pomoći isplaćuju se iz državnog proračuna, u okviru proračuna Ministarstva pravosuđa.

Prethodno navedene odredbe primjenjuju se na odgovarajući način i na dodjelu iznosa potrebnih za izvršenje sudske odluke kojom se žrtvi kaznenog djela dodjeljuje naknada štete u okviru građanske tužbe.

Zahtjev za dodjelu besplatne pravne pomoći i zahtjev za dodjelu iznosa potrebnih za izvršenje sudske odluke kojom se žrtvi kaznenog djela dodjeljuje naknada štete u okviru građanske tužbe mogu podnijeti i pravni zastupnici maloljetnih osoba i osoba kojima je izrečena mjera zabrane. Za zahtjeve za dodjelu besplatne pravne pomoći i zahtjeve za dodjelu iznosa potrebnih za izvršenje sudske odluke kojom se žrtvi kaznenog djela dodjeljuje naknada štete u okviru građanske tužbe ne naplaćuju se pristojbe.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Zahtjev za dodjelu besplatne pravne pomoći i zahtjev za dodjelu iznosa potrebnih za izvršenje sudske odluke kojom se žrtvi kaznenog djela dodjeljuje naknada štete u okviru građanske tužbe mogu podnijeti i nevladine organizacije koje djeluju u području zaštite žrtava ako ih potpiše žrtva, ako sadržavaju sve podatke i ako su im priloženi potrebni popratni dokumenti.

Posljednji put ažurirano: 22/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.