Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) pomoćno su tijelo kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode.

Lokacije ureda za potporu žrtvama kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Ministarstvo unutarnjih poslova pomoćno je tijelo kad je riječ o kaznenim djelima terorizma.

Informacije o pomoćnom tijelu možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Iako preporučujemo da se zahtjevi usmjeravaju preko pomoćnih tijela, mogući su slučajevi u kojima pomoćna tijela drugih država članica uspostavljaju izravan kontakt s tijelom koje odlučuje.

Na kojim jezicima tijela za naknade prihvaćaju zahtjeve ili popratne dokumente?

Zahtjevi za naknadu i dokumenti prihvaćaju se na španjolskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Ta informacija nije dostupna.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, kad sve istrage završe, a prije donošenja odluke o odobrenju ili odbijanju tražene pomoći, podnositelju zahtjeva odobrit će se saslušanje u skladu s primjenjivim zakonodavstvom kako bi mogao iznijeti odgovarajuće argumente.

Ako je kazneno djelo počinjeno u Španjolskoj, a podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a, kad se zahtjev za pomoć podnosi preko pomoćnog tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište, Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) u svojstvu tijela koje odlučuje može ostvariti suradnju s odgovarajućim pomoćnim tijelom kako bi provela postupak saslušanja podnositelja zahtjeva ili druge osobe, ako to smatra potrebnim.

Kako bi provela saslušanje, Glavna uprava za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave od pomoćnog tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište može zatražiti sve što je potrebno kako bi tijelo koje odlučuje o odobrenju ili odbijanju tražene pomoći moglo provesti saslušanje neposredno, telefonom ili videokonferencijskom vezom, ako podnositelj zahtjeva na to pristane. Osim toga, pomoćno tijelo koje provodi saslušanje mora poslati izvješće o provedenom saslušanju Glavnoj upravi za troškove osoblja i javnih mirovina Ministarstva financija i javne uprave.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, vrijede ista pravila kao i u slučajevima kaznenih djela s elementima nasilja te kaznenih djela protiv spolne slobode ako je kazneno djelo počinjeno u Španjolskoj, a podnositelj zahtjeva za pomoć ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a, te ako je zahtjev za pomoć podnesen preko pomoćnog tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište i koje izvršava prethodno opisane radnje u pogledu saslušanja, to jest preko Ministarstva unutarnjih poslova kao pomoćnog tijela i preko Glavne uprave za podršku žrtvama terorizma kao tijela koje odlučuje.

Kao što je prethodno utvrđeno, moguće je provesti saslušanje telefonom ili videokonferencijskom vezom kako bi se izbjegli troškovi putovanja ako podnositelj zahtjeva na to pristane.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Općenito, žrtve bilo kojeg kaznenog djela koje ne govore ili ne razumiju španjolski jezik ili službeni jezik koji se upotrebljava u postupku imaju pravo na besplatnu pomoć tumača, koji govori jezik koji žrtva razumije, pri davanju izjave u fazi istrage koju provode sudac, javni tužitelj ili policijski službenici, ili ako u suđenju ili usmenom dijelu postupka sudjeluju kao svjedoci. To se pravo primjenjuje i na osobe sa slušnim ili govornim smetnjama.

Tumač može pružiti pomoć videokonferencijskom vezom ili bilo kojim telekomunikacijskim sredstvom, osim ako sudac ili sud po službenoj dužnosti ili na zahtjev jedne od stranaka odluči da tumač mora biti fizički prisutan kako bi se zaštitila prava žrtve.

U slučaju policijske intervencije, sucu istrage moguće je podnijeti žalbu na odluku o tome da se žrtvi neće osigurati usluge tumačenja. Smatra se da je žalba podnesena u onom trenutku kad osoba na koju se ta odluka odnosi izrazi svoje nezadovoljstvo u trenutku odbijanja.

Moguće je podnijeti žalbu na sudsku odluku o tome da se žrtvi neće osigurati usluge tumačenja.

Osim toga, uredi za potporu žrtvama kaznenih djela, to jest pomoćna tijela za prekogranična kaznena djela, pružit će žrtvama informacije o dostupnim uslugama tumačenja.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Svi dokumenti priloženi zahtjevu moraju biti prevedeni na španjolski jezik s obzirom na to da je to jedini jezik koji tijelo za naknade prihvaća.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, rok za podnošenje zahtjeva za pomoć u načelu je jedna godina od dana počinjenja kaznenog djela.

Konačni ili privremeni rokovi za donošenje odluke o odobrenju ili odbijanju tražene pomoći sljedeći su:

  • kad je riječ o ozljedama koje prouzročuju invaliditet, o pogoršanju takvih ozljeda ili o smrti: šest mjeseci
  • kad je riječ o privremenoj onesposobljenosti: četiri mjeseca
  • kad je riječ o troškovima terapijskog liječenja zbog kaznenih djela protiv spolne slobode i o pogrebnim troškovima: dva mjeseca.

Zahtjevi se mogu smatrati odbijenima ako odluka nije izričito donesena nakon isteka roka za donošenje odluke.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, zahtjevi se u načelu moraju podnijeti u roku od jedne godine od trenutka kad je šteta nastala ili od trenutka kad je postavljena dijagnoza koja dokazuje uzročno-posljedičnu vezu terorističkog djela i štete. Kad je riječ o pomoći za obrazovanje, rok je tri mjeseca od upisa na studij.

Rok za donošenje odgovarajuće odluke i slanje obavijesti o njoj iznosi 12 mjeseci, osim kad je riječ o financijskoj pomoći za obrazovanje; u tom je slučaju rok šest mjeseci. Zahtjev se može smatrati odobrenim ako su rokovi istekli, a nije donesena izričita odluka.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

Na španjolskom.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporavati?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, podnositelji zahtjeva mogu podnijeti prigovor na odluke Ministarstva financija i javne uprave o zakonski utvrđenoj pomoći u roku od jednog mjeseca nakon primitka obavijesti. Ako se prigovor na odluku ne podnese u navedenom roku, jedina je preostala mogućnost prethodno navedenom Ministarstvu podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje.

Prigovor je moguće podnijeti Ministarstvu financija i javne uprave ili Nacionalnom povjerenstvu za potporu i pomoć žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Nacionalno povjerenstvo nadležno je tijelo za odlučivanje o prigovorima na odluke Ministarstva financija i javne uprave o pomoći odobrenoj na temelju primjenjivog zakonodavstva.

U slučaju da Nacionalno povjerenstvo ne donese odluku u roku od tri mjeseca, prigovor se može smatrati odbijenim te je moguće podnijeti zahtjev za sudsko preispitivanje odluke.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, na odluke koje je Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo o upravnim postupcima podnošenja zahtjeva za različite vrste pomoći moguće je podnijeti prigovor u okviru Ministarstva ili izravno u pravnom sustavu upravnih sudova.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode žrtve mogu zatražiti pravnu pomoć u skladu s uvjetima i postupkom utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu Španjolske.

Konkretno, u skladu sa španjolskim zakonodavstvom, žrtve rodno uvjetovanog nasilja imaju pravo na besplatno pravno savjetovanje neposredno prije podnošenja pritužbe te na besplatnu obranu i zastupanje odvjetnika i sudskog zastupnika u svim upravnim postupcima koji su izravna ili neizravna posljedica pretrpljenog nasilja.

U takvim bi slučajevima jedinstveni pravni tim trebao preuzeti obranu žrtve ako bi se time propisno zajamčilo pravo žrtve na obranu. U slučaju smrti žrtve, to se pravo primjenjuje i na korisnike bilo koje pomoći, pod uvjetom da nisu sudjelovali u tim djelima.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, žrtve terorizma koje su priznate španjolskim zakonodavstvom imaju pravo na pravnu pomoć u svim sudskim i upravnim postupcima koji proizlaze iz terorističkog čina zbog kojeg imaju status žrtve, neovisno o njihovim financijskim sredstvima, u skladu s uvjetima zakonodavstva o pravnoj pomoći koje je na snazi u Španjolskoj.

U svakom slučaju, neposredna pravna pomoć zajamčena je svim žrtvama terorizma koje je zatraže. Pravo na pravnu pomoć bit će izgubljeno ako status žrtve naknadno ne bude priznat ili ako bude donesena oslobađajuća presuda protiv koje se ne može podnijeti žalba, ili ako predmet bude odbačen, bez obveze vraćanja troškova povlastica koje su do tog trenutka bile besplatne.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, podnositelji zahtjeva mogu se obratiti nadležnim uredima za potporu žrtvama kaznenih djela kako bi im pomogli s predočenjem i slanjem zahtjeva za pomoć te kako bi dobili informacije o financijskoj pomoći koju bi možda mogli primiti i o različitim postupcima za podnošenje zahtjeva za tu pomoć.

Uredi se nalaze u svim autonomnim zajednicama, u gotovo svim pokrajinama te u drugim gradovima.

Lokacije ureda za potporu žrtvama kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) pruža opće informacije o financijskoj pomoći koju bi žrtve terorizma možda mogle primiti. Ured se nalazi na sljedećoj adresi:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonski broj za kontakt: + 34 91 400 74 02

Posljednji put ažurirano: 17/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.