Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Tel.: (+46)90708200
Telefaks: (+46)90178353

E-pošta: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Internetske stranice: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Poštanska adresa:
Poštanski pretinac 470
SE-901 09
Umeå, Švedska

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da, ako je kazneno djelo počinjeno u Švedskoj, zahtjev se može poslati izravno švedskom tijelu za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

– zahtjev?

– popratnu dokumentaciju?

Zahtjev i popratna dokumentacija prihvaćaju se na švedskom i engleskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Troškove prijevoda snosi švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Podnositelj zahtjeva ne treba biti prisutan. Zahtjev se obrađuje u pisanom obliku.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Postoje mogućnosti da se osigura tumačenje tijekom postupka ako je to potrebno.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Liječničke potvrde i zdravstvena dokumentacija iz drugih država mogu se prihvatiti. Kad je potrebna dodatna procjena, švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela obično angažira medicinske vještake da napišu mišljenje na temelju dostupnih medicinskih dokaza.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Obično nema potrebe za liječničkim pregledom u Švedskoj ako imate boravište u drugoj državi članici EU-a. Međutim, u slučaju da je potrebno dodatno ispitivanje takve vrste, postoji mogućnost naknade troškova.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Vrijeme obrade ovisi o prirodi predmeta i količini posla koju ima tijelo. Prosječno vrijeme obrade obično traje približno tri mjeseca, ali moguće je da obrada traje kraće ili dulje od toga. Predmeti se obrađuju redoslijedom kojim su zaprimljeni i u pravilu se ne daje prednost.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Odluka će biti sastavljena na švedskom jeziku. Ako ne govorite švedski, dobit ćete i sažetak odluke na engleskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Odluke švedskog tijela za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela ne mogu se osporiti, ali tijelo može promijeniti svoju odluku na zahtjev ili na vlastitu inicijativu ako se pojave nove okolnosti ili ako za to postoje drugi razlozi.

Podnositelj zahtjeva koji je nezadovoljan odlukom mora tijelu poslati zahtjev za ponovno razmatranje predmeta u pisanom obliku. U zahtjevu bi se trebali navesti željena promjena i razlozi za nju. Dodatni materijali trebali bi se dostaviti zajedno sa zahtjevom.

Podnositelj zahtjeva uvijek ima pravo na to da njegovu odluku preispita Sud za naknadu štete prouzročene kaznenim djelima (Nämnden för brottsskadeersättning).

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Naknada za troškove pravnog zastupanja dodjeljuje se samo ako za to postoje posebni razlozi. Pomoć odvjetnika obično nije potrebna kad je riječ o naknadi štete prouzročene kaznenim djelom. Relativno je jednostavno podnijeti zahtjev. Tijelo ima obvezu i pružati informacije i savjete osobama koje traže naknadu, kao i obvezu prikupljanja dokaza potrebnih za donošenje odluke o predmetu.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Ako želite podnijeti zahtjev ili ako imate pitanja u pogledu naknade kad je riječ o prekograničnim predmetima, za pomoć i informacije najbolje je obratiti se švedskom tijelu za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela. Informacije su dostupne na https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Tijelu se možete obratiti i pozivom na +46 90 70 82 00.

Posljednji put ažurirano: 22/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.