Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

Melyik hatóság bírálja el a kárenyhítés iránti kérelmet a határokon átnyúló ügyekben?

A 3. cikk (2) bekezdésével összhangban kijelölt román döntéshozó hatóság:

A bukaresti kerületi bíróság (Tribunalul București)
A bűncselekmény áldozatainak járó pénzbeli kárenyhítés nyújtásával foglalkozó bizottság (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bukarest, 030823

Telefon: +40 214083600, +40 214083700 Fax: +40213187731

E-mail: tribunalul.bucuresti@just.ro

Weboldal: http://www.tmb.ro/

A határon átnyúló ügyekben is megküldheti a kérelmező a kárenyhítés iránti kérelmét közvetlenül e tagállam döntéshozó hatóságához (anélkül, hogy először a származási országának támogató hatóságához fordulna)?

Igen.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadja vagy fogadják el a kárenyhítésről döntő hatóság vagy hatóságok:

  • a kérelmet? Román.
  • az igazoló dokumentumokat? Román.

Ha a kárenyhítésről döntő hatóság lefordítja a másik uniós tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Nem, nem alkalmazható.

Kell‑e igazgatási vagy egyéb díjakat fizetni a (másik uniós tagállamból érkező) kérelem elbírálásáért ebben az országban? Amennyiben igen, hogyan kell befizetni?

Nem.

Szükséges‑e a kérelmező jelenléte az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor, kérhető‑e az utazási költségek megtérítése? Hogyan igényelhető? Kihez kell fordulni?

A személyes jelenlét nem szükséges.

A költségmentesség fedezi az utazási költségeket is, ha törvény vagy a bíróság megköveteli a személyes jelenlétét, és ha a bíróság úgy határoz, hogy nincs más lehetőség arra, hogy az érintett személyeket megfelelő módon meghallgassák.

A bíróság dönt arról, hogy ennek költségeit viselnie kell-e vagy sem, és tájékoztatja a felet a költségek behajtásának módjáról.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

A személyes jelenlét nem szükséges.

A költségmentesség fedezi az utazási költségeket is, ha törvény vagy a bíróság megköveteli a személyes jelenlétét, és ha a bíróság úgy határoz, hogy nincs más lehetőség arra, hogy az érintett személyeket megfelelő módon meghallgassák.

A bíróság dönt arról, hogy ennek költségeit viselnie kell-e vagy sem, és tájékoztatja a felet a költségek behajtásának módjáról.

Elfogadják‑e vagy elismerik-e a kérelmező szokásos tartózkodási helye szerinti országban kiállított orvosi igazolásokat – vagy saját orvosszakértőiknek is meg kell vizsgálniuk a kérelmező egészségi állapotát/sérülését?

Ezt a kijelölt román döntéshozó hatóság, azaz a bukaresti kerületi bíróságnak a bűncselekmény áldozatainak járó pénzbeli kárenyhítés nyújtásával foglalkozó bizottsága vizsgálja meg.

Amennyiben ebben az országban a kérelmező orvosi vizsgálatára van szükség, megtérítik részére az utazási költségeket?

A bíróság dönt arról, hogy ennek költségeit viselnie kell-e vagy sem, és tájékoztatja a felet a költségek behajtásának módjáról.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg az áldozat a hatóságtól megkapja a kárenyhítés iránti kérelem tárgyában hozott határozatot?

Egy vagy két év.

Milyen nyelven hozza meg a hatóság a kárenyhítés iránti kérelmet elbíráló határozatát?

Román.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A pénzbeli kárenyhítés iránti kérelem vagy a pénzbeli kárenyhítésből nyújtott előleg iránti kérelem elbírálásakor a bűncselekmény áldozatainak járó pénzbeli kárenyhítés nyújtásával foglalkozó bizottság, amely egy két bíróból álló testület, határozatában a következő döntések egyikét hozhatja meg:

  1. helyt ad a keresetnek, és meghatározza a pénzbeli kárenyhítés vagy - adott esetben - az abból nyújtott előleg összegét;
  2. elutasítja a keresetet, ha a pénzbeli kárenyhítés vagy - adott esetben - az abból nyújtott előleg megítélésének törvény szerinti követelményei nem teljesülnek.

A bíróság kézbesíti az áldozat részére a pénzbeli kárenyhítés vagy - adott esetben - az abból nyújtott előleg iránti igényt elbíráló ítéletet.

Az ítélettel szemben az értesítéstől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be a fellebbviteli bírósághoz.

A másik ország jogszabályai értelmében kérhető-e jogi (ügyvédi) segítség?

A román törvénynek (a bűncselekmények áldozatainak tájékoztatásával, támogatásával és védelmével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 211/2004. sz. törvény) megfelelően jogi segítség kérhető:

kérelem alapján az áldozatok következő kategóriái jogosultak ingyenes jogi segítségre:

  1. azok a személyek, akik ellen a következő bűncselekményeket követték el: szándékos és gondatlan emberölés kísérlete, testi sértés, olyan szándékos bűncselekmény, amely az áldozat fizikai bántalmazásában, nemi erőszakban, kiskorúval létesített szexuális kapcsolatban és szexuális erőszakban nyilvánul meg;
  2. a házastárs, a gyermekek vagy a szándékos és gondatlan emberölés bűncselekményének és a halált okozó szándékos bűncselekménynek az elkövetése következtében elhunyt személy által eltartott személyek.

Ingyenes jogi segítség csak akkor nyújtható a fent említett áldozatok részére, ha a bűncselekményt Románia területén követték el, vagy ha a bűncselekményt Románia területén kívül követték el, akkor az áldozat román vagy olyan külföldi állampolgár, aki jogszerűen tartózkodik Romániában, és a büntetőeljárást Romániában folytatják le.

Kérelem alapján ingyenes jogi segítséget nyújtanak más bűncselekmények áldozatainak is, ha az áldozat családtagonkénti havi jövedelme nem haladja meg az ingyenes jogi segítség iránti kérelem benyújtásának évére vonatkozóan megállapított nemzeti bruttó minimálbér összegét.

Ingyenes jogi segítség csak akkor nyújtható, ha az áldozat a bűncselekmény elkövetésétől számított 60 napon belül, vagy attól az időponttól kezdve, amikor a bűncselekmény elkövetéséről tudomást szerzett, az ügyészséghez vagy a bírósághoz fordult. Ha az áldozat fizikai vagy szellemi állapota miatt nem tudott feljelentést tenni az ügyészségnél, a 60 napos határidőt ezen állapot megszűnésének napjától kell számítani.

A 18. életévet be nem töltő és azon áldozatok, akikkel szemben tiltó végzést hoztak, nem kötelesek a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban feljelentést tenni az ügyészségen vagy a bíróságon. A kiskorú vagy a tiltó végzés hatálya alatt álló személy törvényes képviselője a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban az ügyészséghez fordulhat.

Az ingyenes jogi segítség nyújtása iránti kérelmet azon kerületi bírósághoz kell benyújtani, amelynek illetékességi területén az áldozat lakóhelye található, és a bűncselekmény áldozatainak járó pénzbeli kárenyhítés nyújtásával foglalkozó bizottság két bírája bírálja el a benyújtástól számított 15 napon belül. A kérelemhez csatolni kell az ingyenes jogi segítség nyújtása iránti kérelemben szereplő adatokra vonatkozó igazoló dokumentumok másolatait, valamint az áldozat birtokában lévő egyéb olyan dokumentumokat, amelyek segítséget nyújtanak a kérelem elbírálásához.

Az ingyenes jogi segítség nyújtása iránti kérelemről a bíróság zárt ülésen határoz, amelyről az áldozatot értesítik.

Ha az áldozat nem választott védőügyvédet, az ingyenes jogi segítség nyújtása iránti kérelmet elbíráló határozatnak tartalmaznia kell az ügyvédi hivatás megszervezéséről és gyakorlásáról szóló, a később módosításokkal és kiegészítésekkel ismételten kihirdetett 51/1995. sz. törvény és az ügyvédi szakmai szabályzat alapján hivatalból kirendelt védőügyvéd megnevezését.

Az ingyenes jogi segítség nyújtása iránti kérelmet elbíráló határozatot kézbesítik az áldozat részére. Az áldozat az értesítéstől számított 15 napon belül az ingyenes jogi segítség nyújtása iránti kérelmet elutasító határozat felülvizsgálatát kérheti attól a kerületi bíróságtól, amelyhez a bűncselekmények áldozatainak járó pénzbeli kárenyhítés nyújtásával foglalkozó bizottság tartozik. Két bíróból álló tanács folytatja le a felülvizsgálatot.

Ingyenes jogi segítséget nyújtanak az áldozatok részére az eljárás során az ingyenes jogi segítség iránti kérelem benyújtásának évére vonatkozóan megállapított nemzeti bruttó minimálbér kétszeresének megfelelő összegig. A költségmentességhez szükséges pénzeszközöket az állami költségvetésben az Igazságügyi Minisztérium költségvetésében biztosítják.

A fent említett rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a bűncselekmény áldozatai polgári kárigényének helyt adó ítélet végrehajtásához szükséges összegek odaítélésére is.

Az ingyenes jogi segítség nyújtása iránti kérelmet és a bűncselekmény áldozatai polgári kárigényének helyt adó ítélet végrehajtásához szükséges összegek megítélése iránti kérelmet a kiskorú vagy a tiltó végzés hatálya alatt álló személy törvényes képviselője is benyújthatja. Az ingyenes jogi segítség nyújtása iránti kérelem és a bűncselekmény áldozatai polgári kárigényének helyt adó ítélet végrehajtásához szükséges összegek megítélése iránti kérelem esetén a kérelmező mentesül az illeték megfizetése alól.

Van-e olyan áldozatsegítő szervezet ebben az országban, amely a határon átnyúló esetben segítséget nyújt a kárenyhítés iránti kérelem benyújtásához?

A költségmentesség iránti kérelmet és a bűncselekmény áldozatai polgári kárigényének helyt adó ítélet végrehajtásához szükséges összegek megítélése iránti kérelmet olyan nem kormányzati szervezetek is benyújthatják, amelyek tevékenysége az áldozatok védelmére irányul, ha azokat az áldozat aláírja, tartalmazzák a törvény által előírt adatokat, és azokhoz csatolják a szükséges igazoló dokumentumokat.

Utolsó frissítés: 15/10/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.