Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

-

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a támogató hatósághoz kellene fordulnom)?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) a támogató hatóság.

Az alábbi linken megtalálhatja a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák pontos helyét.

Terrorista bűncselekmények esetében a Belügyminisztérium a támogató hatóság.

A támogató hatósággal kapcsolatos információ érdekében a Belügyminisztérium honlapján tájékozódhat.

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor más tagállamok támogató hatóságai közvetlenül lépnek kapcsolatba a határozathozatalra illetékes hatósággal, azonban mi azt ajánljuk, hogy a kérelmeket a támogató hatóságokon keresztül továbbítsák.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok – a kérelmet? – az igazoló dokumentumokat?

A kártérítési kérelmekre és dokumentumokra nézve elfogadott nyelv a spanyol.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Ez az információ nem elérhető.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében, amikor minden nyomozást lezártak, és mielőtt a támogatás megítéléséről vagy elutasításáról szóló határozattervezetet elkészítenék, a kérelmező részére a hatályos jogi előírásokkal összhangban meghallgatást biztosítanak, hogy a kérelmező bemutathassa a releváns érveket.

Amennyiben a bűncselekményt Spanyolországban követték el, és a kérelmező szokásos tartózkodási helye egy másik uniós tagállam, amikor a kérelem beadása azon másik tagállam támogató hatóságán keresztül történik, ahol a kérelmező szokásos tartózkodási helye található, a Közigazgatási és Pénzügyminisztérium Személyzeti és Állami Nyugdíjköltségek Főigazgatósága (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) mint a határozathozatalra illetékes hatóság együttműködhet az illetékes támogató hatósággal a kérelmező vagy bármely más személy meghallgatásával kapcsolatos eljárásban, ha ezt szükségesnek tartja.

A meghallgatás lefolytatása érdekében a Közigazgatási és Pénzügyminisztérium Személyzeti és Állami Nyugdíjköltségek Főigazgatósága kérheti a támogatást kérelmező személy szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam támogató hatóságától, hogy segítse a támogatást megítélő vagy elutasító szerv általi meghallgatás közvetlen, telefon vagy videokonferencia útján történő lefolytatását, ha a kérelmező ehhez hozzájárul. Továbbá, a támogató hatóság köteles a Közigazgatási és Pénzügyminisztérium Személyzeti és Állami Nyugdíjköltségek Főigazgatósága részére jelentést küldeni a meghallgatásról.

Terrorista bűncselekmények esetében az erőszakos bűncselekményekre és a szexuális bűncselekményekre vonatkozókkal azonos szabályok alkalmazandók, ha a bűncselekményt Spanyolországban követték el, de a kérelmező szokásos tartózkodási helye egy másik uniós tagállamban van, amennyiben a támogatási kérelmet azon másik tagállam támogató hatóságán keresztül nyújtják be, ahol a kérelmező szokásos tartózkodási helye található, és a Terrorizmus Áldozatai Támogatásának Főigazgatóságán keresztül határozathozatalra illetékes hatóságként a Belügyminisztérium végzi el a meghallgatással kapcsolatban fent ismertetett cselekményeket.

A fentieknek megfelelően lehetőség van a meghallgatás telefon vagy videokonferencia útján történő lefolytatására, amennyiben a kérelmező ehhez hozzájárul, ezáltal elkerülhetők az utazási költségek.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Általában valamennyi bűncselekmény olyan sértettjének, aki nem beszéli vagy érti a spanyol vagy az eljárásban használt hivatalos nyelvet, joga van ingyenesen az általa értett nyelvet beszélő tolmács igénybevételéhez, amikor a nyomozási szakaszban tisztviselő, ügyész vagy rendőr előtt kell nyilatkozatot tenni, vagy ha a tárgyalásra vagy más szóbeli eljárási cselekményre tanúként idézték. Ez a jog a hallás- vagy beszédsérült személyeket is megilleti.

Tolmács segítségének igénybevételére akár videokonferencián, akár más telekommunikációs eszköz útján sor kerülhet, kivéve, ha a bíró vagy a bíróság hivatalból vagy a felek kérelmére úgy dönt, hogy a sértett jogainak védelme érdekében a tolmács fizikai jelenléte szükséges.

Rendőri intézkedés esetén minden olyan határozat ellen fellebbezésnek van helye a nyomozási bíró előtt, amely arról rendelkezik, hogy a sértett számára ne biztosítsanak tolmácsot. A fellebbezést benyújtottnak kell tekinteni, ha a határozattal érintett személy egyet nem értését fejezi ki az elutasítás időpontjában.

Fellebbezésnek van helye olyan bírósági határozat ellen, amely arról rendelkezik, hogy a sértett számára ne biztosítsanak tolmácsot.

Emellett a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák – amelyek a határokon átnyúló bűncselekmények esetében eljáró támogató hatóságok – tájékoztatást nyújtanak a sértettek számára az elérhető tolmácsolási szolgáltatásokról.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A kérelemben foglalt valamennyi dokumentumot le kell fordítani spanyolra, mivel ez az egyetlen olyan nyelv, amelyet a kártérítést nyújtó hatóság elfogad.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Nem.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a támogatás igénylésére rendelkezésre álló határidő általában a bűncselekmény elkövetésétől számított egy év.

A támogatás ideiglenes vagy végleges megítélésére vagy elutasítására rendelkezésre álló határidők a következők:

  • Fogyatékosságot okozó sérülések, az ilyen sérülések súlyosbodása vagy halál esetén: 6 hónap.
  • Átmeneti keresőképtelenség esetén: 4 hónap.
  • Szexuális bűncselekményeket követő terápiás kezelés költségei és a temetési költségek esetében: 2 hónap.

A kérelmeket elutasítottnak kell tekinteni, amennyiben azokról nem hoznak kifejezett határozatot a határozathozatalra rendelkezésre álló határidő lejártáig.

Terrorista bűncselekmények esetében a kérelmeket általában a kár bekövetkeztétől számított egyéves határidőn belül kell benyújtani, vagy a következmény és a terrorcselekmény közötti okozati összefüggés felismerésétől számított egy éven belül. Tanulmányi támogatás esetén a határidő a tanulmányok megkezdésétől számított három hónap.

A releváns határozat meghozatalára és közlésére rendelkezésre álló idő 12 hónap, a tanulmányi támogatással kapcsolatos határozat kivételével, amelynek esetében a határidő 6 hónap azzal, hogy a határidő kifejezett határozathozatal nélküli lejárta a kérelem befogadását és jóváhagyását eredményezi.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Spanyol nyelvű.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a határozat közlését követő egy hónapon belül a kérelmezők fellebbezhetnek a Pénzügyi és Közigazgatási Minisztérium támogatással kapcsolatos határozata ellen. Amennyiben a határozat ellen nem élnek fellebbezéssel a fenti határidőn belül, az egyetlen jogorvoslati lehetőség a fent említett minisztériumnál rendkívüli felülvizsgálat iránti kérelem előterjesztése.

Ez megindítható a Pénzügyi és Közigazgatási Minisztériumnál vagy az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek támogatására és segítésére felállított nemzeti bizottságnál (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

A Nemzeti Bizottság az illetékes szerv a Pénzügyi és Közigazgatási Minisztériumnak az alkalmazandó jogszabályok alapján biztosított támogatásokat érintő határozataival szemben indított felülvizsgálati eljárás tekintetében.

Amennyiben három hónap eltelik a fellebbezéstől számítva anélkül, hogy a Nemzeti Bizottság döntést hozott volna, a fellebbezést elutasítottnak kell tekinteni, és az ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet előterjeszteni.

Terrorista bűncselekmények esetében a Belügyminisztérium által közigazgatási eljárásban hozott, támogatásokkal kapcsolatos határozatokat fellebbezéssel lehet megtámadni, vagy pedig közvetlenül a közigazgatási bírósági rendszeren keresztül.

A másik ország jogszabályai értelmében részeülhetek-e költségmenteségben (ügyvédi segítségben)?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a sértettek költségmentesség iránti kérelmet adhatnak be a vonatkozó spanyolországi jogszabályok szerint meghatározott követelményekkel és eljárással összhangban.

A spanyol jogszabályok szerint különösen a nemi alapú erőszak sértettjeinek jogai van azonnali és ingyenes jogi tanácsadáshoz, mielőtt panaszt tesznek, és megilleti őket az ingyenes védelem és egy ügyvéd és bírósági képviselő általi képviselet joga is minden, az elszenvedett erőszak miatt közvetlenül vagy közvetve induló közigazgatási és bírósági eljárásban.

Ezekben a helyzetekben egyetlen jogi csapat foglalkozik a sértett védelmével, amely így megfelelően garantálja a sértett védelemhez való jogát. Ez a jog megilleti bármely támogatás kedvezményezettjeit is a sértett halála után, amennyiben a cselekményeknek nem voltak részesei.

Terrorista bűncselekmények esetében a terrorizmus spanyol törvényhozás által elismert áldozatainak anyagi lehetőségeiktől függetlenül a költségmentességről szóló hatályos spanyol jogszabályok alapján joguk van költségmentességhez minden olyan bírósági és közigazgatási eljárásban, amely a terrorcselekménnyel kapcsolatos, és amely sértetti státuszukat eredményezte.

A terrorizmus minden áldozata minden esetben azonnali jogi segítségre jogosult. A jogi segítséghez való jog elenyészik, amennyiben a sértetti státuszt a továbbiakban nem ismerik el, vagy ha az ügyben jogerős felmentő ítéletet hoznak, vagy az ügyet ejtik, mely esetben az addig ingyenesen igénybe vett kedvezmények költségeit sem kell visszafizetni.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a kérelmezők a kérelmek benyújtásával kapcsolatban segítségért fordulhatnak az illetékes bűncselekmények sértettjeit támogató irodához, ahol minden, esetükben releváns pénzbeli támogatással és az azok kérelmezésére vonatkozó különböző eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást kapnak.

Ezek az irodák minden autonóm közösségben és csaknem valamennyi tartományi fővárosban és további városokban is megtalálhatók.

Az alábbi linken megtalálhatja a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák pontos címét.

A Nemzeti Legfelső Bíróság terrorizmus áldozatainak információs és támogató irodája (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) általános tájékoztatást nyújt arról a pénzügyi támogatásról, amely a terrorizmus áldozatainak járhat. Ezen iroda az alábbi címen található:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kapcsolattartó telefonszám: + 34 91 400 74 02

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.